Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 623 dni temu

Co? Gdzie? Kiedy? w USOSweb dla Pracownika-Wykładowcy!
 

Tematy:

mój usosweb - centrum podstawowych informacji

dla pracowników - dodatkowe narzędzia

protokoły - obsługa panelu

 • wyświetlenie dostępnych porotokołów
 • co dalej - po wybraniu przedmiotu / zajęć
 • edycja ocen i wyników 
 • edycja komentarzy (opcjonalnie)
 • wydruk protokołu

wyniki ankiet - obsługa panelu

edycja profilu - obsługa panelu

  


Po zalgowaniu do serwisu USOSweb (jak to zrobić opisane zostało w instrukcji dostępnej tutaj!) uaktywnia się w górnym pasku strony menu, dające dostęp  m.in. do dwóch najczęściej używanych zakładek: MÓJ USOSEB oraz DLA PRACOWNIKÓW.

 

Na początek trochę terminologii, czyli co oznaczają PROGRAM, ETAP, CYKL, PODPIĘCIA, REJESTRACJE

Na podstronie "słowniczek"  zostały wyjaśnione postawowe pojęcia związane z modelowaniem procesów dydaktycznych w systemie USOS oraz zaprezntowane oznaczenia i skróty odpowiadające poszczególnym programom (kierunkom studiów) prowadzonym przez wydziały Akademii Teatralnej, zapoznanie się z nimi powinno ułatwić pracę w systemie. Zapraszamy do lektury!

 


MOJ USOSWEB - to podstawowy panel nawigacyjny, posumowujący bieżące informacje o pracy wykładowcy. Znajdziemy tam:

- INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU 

- ZAJĘCIA PRACOWNIKA - czyli listę linków do podstron przedmiotów - zajęć, koordynowanych lub prowadzonych przez wykładowcę, w tym: listy uczestników, informacje o formach zaliczenia, punktach ECTS itp.

- PLAN ZAJĘĆ - graficzną prezentację aktualnego planu zajęć w ujęciu tygodniowym. Należy zwrócić uwagę, na to, że zajęcia prowadzone okresowo lub np. co drugi tydzień czy tylko w wyznaczonych terminach będą widoczne tylko jeśli są w danym tygodniu realizowane. 

- SZYBKO WYSTAW OCENĘ - wyszukiwarkę pozwalająca na podstwie imienia i nazwiska wyszukać w dostępnych aktywnych protokołach zaliczeniowych pozycje dopowiadające danemu studentowi i szybko wystawić ocenę. Efekt działania wyszukiwarki zależy od udostępnienia aktywnych protokołów do zajęć w sesji egzaminacyjnej przez pracowników dziekanatu wydziału. Poniżej wyszukiwarki znajduje się jesze link  prowadzący bezpośrednio do panelu PROTOKOŁY (moje protokoły).

 

 

DLA PRACOWNIKÓW - w tej zakładce znajdują się odwołania do następujacych podpaneli:

- PROTOKOŁY - prezentują dostępne okresowo, uruchaniame przez pracowników dziekanatu, protokoły do prowadzonych lub koordynowanych zajęć w danej sesji egzaminacyjnej. Za ich pośrednictwem osoba prowadząca zajęcia lub koordynator może wystawić oceny uczestnikom zajęć, opcjonalnie dodać komentarze oraz wydrukować wypełniony protokół w celu dostarczenia go do dziekanatu wydziału. Informacje o obsłudze modułu protokoły znajdują się poniżej!

- WYNIKI ANKIET - panel udostępnia okresowo online wyniki zakończonych ankiet studenckich do zajęć prowadzonych przez pracownika. Terminami dostępności ankiet i ich wyników zarządzają pracownicy dziekanatów. Informacje o obsłudze modułu wyniki ankiet znajdują się poniżej!

Funkcjonalności dostępne od roku akademickiego 2017/18:

- MÓJ PROFIL - edycja informacji o pracowniku w tym. o działalności naukowej, zainteresowaniach, terminach konsultacji. Wprowadzone w tym panelu informacje będą widoczne na stronie profilowej pracownika obok danych podstawowych tj. inforamcji o formie zatrudnienia, stanowisku i funkcjach, terminach zajęć itp. Informacje o obsłudze modułu mój profil znajdują się poniżej!

- EDYCJA PRZEDMIOTÓW - edycja sylabusów do prowadzonych lub koordynowanych przedmiotów oraz specyficznych informacji przeznaczonych dla uczestników zajęć prowadzonych przez pracownika w ramach przedmiotów w danym cyklu np. dobór literatury, wymagania dotyczące zaliczeń itp.

- DEZYDERATY - to panel usprawniajacy komunikację z pracownikami dziekanatu w zakresie opracowywania planu zajęć na dany semestr. Wykładowca może obserwować pracę planisty i przekazywać wskazówki odnośnie swojej dostępności. Działanie tej funkcjonalności zależy od wdrożenia w ramach wydziału systemu planowania planu zajęć.

 

 

 

 PROTOKOŁY - obsługa panelu

- wyświetlenie dostępnych porotokołów

Postrona ta prezentuje listę dostępnych protokołów w ramach sesji egzaminacyjnej wybranego cyklu dydaktycznego - na poniższej ilustracji protokół dotyczy sesji letniej (semestru letniego) roku akademickiego 2016/17 (system oznaczeń cykli dydaktycznych został zapreznetowany na podstronie "słowniczek"). Podstawową informacją jest oczywiście nazwa przedmiotu, którego dotyczy protokół. W osobnej kolumnie prezentowany jest status protokołu oraz termin jego zwrotu do dziekanatu - opa parametry definiowane są przez pracowników dziekanatu. Przycisk wyświetl/edytuj pozwala przejść do dalszej części panelu.

W górnym prawym rogu widzimy jeszcze znaną z panelu MÓJ USOSWEB wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie wystawienie oceny wskazanemu studentowi. Oczywiście powodzenie takiego wyszukiwania zależy od dostępności aktywnych protokołów do zajęć, w których uczestniczył student.

 

- co dalej - po wybraniu przedmiotu / zajęć

Dla wybranych zajęć prezentowane są możliwe konfiguracje wyświetlenia oraz edycji protokołu. Wykładowca może swobodnie wybierać najbardziej odpowiedni tryb pracy. Należy pamiętać, że w przypadku więcej niż jednej grupy zajęciowej oraz wystawiania ocen członkom tylko jednej z nich, może być bardziej wskazane zastowanie widoku odpowiadającego wybranej grupie zajęciowej. Wtedy lista będzie zawierała wyłacznie osoby danej grupy podlegające aktualnej ocenie, co ułatwi wprowadzanie i akceptację danych. 

Do określenia wyboru grupy pomocne są widoczne w zestawienu numery grup (np. grupa 1) oraz typy zajęć (np. wykład + ćwiczenia).

Korzystając z opcji rozszerzającej listę dostępnych widoków protokołów (pokaż wszystkie) otrzymujemy dostęp do kolejnych trybów pracy. Umieszczone na wyszarzonym polu komentarze ułatwiają podjęcie decyzji o wyborze najbardziej odpowiedniego schematu. Np. na załaczonym zrzucie ekranowym widzimy następujace opcje dostosowania listy uczestników zajęć w generowanym protokole:

 • wszyscy studenci 
 • wszyscy studenci których oceny możesz oglądać
 • wszyscy studenci których oceny możesz oglądać lub zmieniać
 • tylko studenci zapisani do wybranej grupy zajęciowej.

Wybór schematu i przejście do wyświetlenia/edycji protokołu umożliwia przycisk zastosuj.

 

- edycja ocen i wyników

Poniższa ilustracja przedstawia widok edytowanego protokołu. Poza danymi uczestników zajęć (nr indeksu, nazwisko, imiona, nr grupy) widzimy na nim rozliwjalną listę umożliwiającą wybór oceny z dostępnej skali. Skala ocen dobierana jest przy tworzeniu protokołu przez pracowników dziekanatu. W przypadku błędu tzn. zastosowania błędnej skali prosimy o kontakt z dziekanatem.

Po wystawieniu ocen należy zapisać wprowadzone zmiany - przycisk zapisz. W przypadku popełnionego błędu w trakcie wypełniania protokoły, ale przed jego zapisem, można wycofać zmiany korzystajac z przycisku cofnij zmiany. Oczywiście w przypadku zapisania w protokole błędnych danych istnieje możliwość korekty poprzez ponowną edycję. Po wprowadzeniu poprawek należy po prostu zapisać zmiany naciskając, jak zawsze, przycisk zapisz.

Osoba wypełniająca protokół może dodać do oceny komentarze widoczne dla pracowników związanych z danymi zajęciami lub dla pracowników oraz ocenianego studenta (patrz informacja poniżej). 

Protokół może podlegać edycji do momentu jego zatwierdzenia przez koordynatora przedmiotu lub pracownika dziekanatu albo do czasu upłynięcia terminu jego złożenia. Jeśli protokół, którego edycja nie jest już dostępna od strony USOSweb, zawiera błedy, należy skontakować się z pracownikami dziekanatu, którzy mają mozliwość korekty danych w takim przypadku.

 
 - edycja komentarzy 
 
Opcjonalnie osoba wypełniająca protokół może umieścić w nim komentarze. Należy pamiętać, że w systemie dostępne są dwa typy komenatrzy:
 • PRYWATNY- widoczny dla pracowników (koordynatorów, wykładowców, egaminatorów) związanych z prowadzonymi zajęciami oraz pracowników dziekanatu
 • PUBLICZNY - widoczny również dla studenta, którego komentarz dotyczy.
Umieszczony ponad formularzem przycisk ukryj komentarze pozwala na pominięcie ich w aktywnym widoku, natomast analogicznie do trybu edycji ocen wprowadzone zmiany zapisujemy przyciskiem zapisz umieszczonym pod listą. 
 
 
 
 - wydruk protokołu
 
Przycisk drukowanie protokołu rozpoczyna proces wydruku protokołu. W systemie dostępnych jest wiele szczegółowych opcji. Osoba wypełniająca lub zatwierdzająca (koordynator) protokół powinna dobrać parametry wydruku dopasowując jego format do wskazówek udzielonych przez pracowników dziekanatu. Pozwala to na ujednolicenie formatu gromadzonej przez dziekanat dokumentacji. Umieszczone poniżej zrzuty ekranowe ilustrują możliwości konfiguracji wydruku. Szczegółowe opcje wydruku dostępne są po naciśnięciu przycisku dalej, natomiast sam wydruk uruchamia przycisk drukuj (widoczny dopiero po wyświetleniu szczegółowych opcji wydruku przyciskiem dalej).
 
 
 
 
 

 
WYNIKI ANKIET - obsługa panelu
 
Ze względu na to, że moduł prezentuje jedynie wyniki zakończonych ankiet udostępnione przez pracowników dziekanatów, jego obsługa jest bardzo prosta. Wystarczy przy pomocy przycisku szczegóły >> wyniki przejść do trybu wyświetlania winików w rubryce odpowiadającej wybranej ankiecie. Spowoduje to wyświetlenie listy przedmiotów, które podlegały ocenie oraz umożliwi dostęp do bardziej szczegółowej prezentacji.
 W szczególności system umożliwia prezentację wyników ankiet również w formie graficznej, do wyboru mamy szereg formatów np. rozkład odpowiedzi na jedno z pytań ankiety możemy wyświetlić w postaci graficznego wykresu kołowego zaprezetnowanego poniżej.
 
 
 

 
EDYCJA PROFILU - obsługa panelu
 
Poniższy zrzut ekranu prezentuje zawartość tabeli umożliwiającej edycję danych profilowych pracownika-wykładowcy. Po aktywowaniu funkcjonalności w ramach tabeli zostaną uaktywnione przyciski umożliwiające wejście do trybu edycji danych oraz ich zapisu.
 

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)