Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deklaracja dostępności

Akademia Teatralna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej usosweb.at.edu.pl 

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-05-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-27.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Linki

 • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
 • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
 • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.

Nagłówki

 • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
 • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
 • Serwis posiada ilustracje bez napisów alternatywnych lub są one niewystarczające.

Formularze

 • Serwis posiada pola formularza bez etykiet lub tekstu alternatywnego.

Pola formularzy

 • W serwisie występują pola formularza o nieprawidłowej etykiecie.
 • Pola formularza nie posiadają etykiet lub etykiety zostały błędnie powiązane z polami.

Obsługa błędów formularza

 • W serwisie występują formularze z problemami dot. właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych.

LandMarki

 • Serwis nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.

Tabele

 • W serwisie występują tabele nie posiadające zdefiniowanych komórek nagłówkowych.

Kontrasty i kolorystyka strony

 • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.

Dostępność elementów klikalnych

 • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.

Elementy dynamiczne strony

 • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT.

Responsywność (RWD)

 • Serwis nie umożliwia dynamicznego dopasowywania zawartości do wielkości ekranu.

Walidacja html/css

 • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

Odstępy w tekście

 • Serwis posiada treści nie spełniające minimalnych wymogów odstępów.

Dostępność interfejsu użytkownika

 • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-04.

Deklaracja została zaktualizowana dnia 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie usosweb.at.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lach – koordynatorka ds. dostępności. Z koordynatorką ds. dostępności można skontaktować się w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 w następujący sposób: 

 • telefonicznie: 85 743  54 53 wew. 35 lub +48 605 579 990, 
 • mailowo: anna.lach[at]e-at.edu.pl 
 • korespondencyjnie: Koordynator ds. dostępności, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa. 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dotycząca dostępności architektonicznej dostępna jest na stronie deklaracji dostępności Akademii Teatralnej.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)