Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria teatru lalek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/TTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria teatru lalek
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z tekstami źródłowymi o charakterze teoretyczno-teatralnym, mającymi znaczącą wartość dla rozwoju i kształtowania się myśli o teatrze lalek na przestrzeni wieków. Analiza i interpretacja tekstów zapoznają studenta z różnymi formami refleksji poświęconymi tej dziedzinie sztuki. Poprzez szeroki kontekst historyczny pozwolą studentowi świadomie rozmyślać i działać w obrębie wybranych przez siebie rejonów sztuki lalkarskiej.

Pełny opis:

Semestr V:

1 – Wprowadzenie do zajęć. Omówienie kształtowania się poglądów na teatr lalek na przestrzeni wieków

2, 3 – Podejście symboliczne do teatru lalek, lalka w kulturze

• Henryk Jurkowski, Victoria Nelson

4, 5, 6, 7 – Podejście estetyczne do teatru lalek

• Heinrich von Kleist, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Hans Christian Andersen, Samuel Foote, Edward Gordon Craig, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Leon Schiller, Siergiej Obrazcow, Janusz Galewicz, Henryk Jurkowski, Victoria Nelson

8 – Podejście fenomenologiczne do teatru lalek, fenomenologia lalki

• Lotar Buschmeyer, Fritz Eichler

9, 10 – Podejście semiotyczne do teatru lalek, lalka jako znak

• Tadeusz Kowzan, Jurji Łotman, Otokar Zich, Peter Bogatyrew, Beata Pejcz

11, 12 – Podejście antropologiczne do teatru lalek, powrót do korzeni

• Henryk Jurkowski, Jan Jacek Pawlik, Richard Schechner, Włodzimierz Szturc, Marta Steiner, Eugenio Barba, Leszek Kolankiewicz

13, 14 – Podejście performatywne do teatru lalek, lalkarz performer

• Henryk Jurkowski, Halina Waszkiel, Marzenna Wiśniewska, Marco De Marinis

15 – Repetytorium

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

- Henryk Jurkowski, Aktor w roli demiurga, Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, Warszawa 2006.

- Henryk Jurkowski, Metamorfozy teatru lalek w XX wieku, Errata, Warszawa 2002.

- Henryk Jurkowski, Szkice z teorii teatru lalek, POLUNIMA, Łódź 1993.

- Henryk Jurkowski, Lalka w kulturze (maszynopis).

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

- Henryk Jurkowski, Myśl estetyczna teatru lalek, „Teatr Lalek” 1970, nr od 1 do 4.

- Edward Gordon Craig, O sztuce teatru, WAiF, Warszawa 1985 (wybrane rozdziały).

- Leon Schiller, Teatr żywy i teatr marionet, [w:] „Pamiętnik Teatralny” 1987, nr 1-2.

- Siergiej Obrazcow, Moja profesja, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1961 (wybrane rozdziały).

- Stanisław Ignacy Witkiewicz, O czystej formie i inne pisma o sztuce, PIW, Warszawa 2003 (wybrane rozdziały).

- Victoria Nelson, Sekretne życie lalek, przekład Anna Kowalczyk-Pawlik, Universitas, Kraków 2009.

- Richard Schechner, Przyszłość rytuału, Volumen, Warszawa 2000 (wybrane rozdziały).

- Wiesław Hejno, Lalkarz, Wrocławski Teatr Lalek, Wrocław 2002.

Literatura uzupełniająca:

- Jurij Łotman, Lalka w systemie kultury, „Teksty” 1979, nr 6.

- Henryk Jurkowski, Lalka w rytuale, „Konteksty” 1998, z 2.

- Heinrich von Kleist, O teatrze marionetek, „Teatr Lalek” 1970, nr 1.

- Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Szary i brązowy, „Teatr Lalek” 1970, nr 1.

- Hans Christian Andersen, Dyrektor teatru marionetek, [w:] Baśnie, t. 3, PIW, Warszawa 1985.

- Samuel Foote, Tragedia modna, [w:] Henryk Jurkowski, Antologia klasycznych tekstów teatru lalek. Renesans – Barok – Romantyzm, PWST, Wrocław 1999.

- Edward Gordon Craig, Lalki i poeci (fragmenty), „Teatr Lalek” 1970, nr 1.

- Henryk Jurkowski, Aktor i jego nieożywiony sobowtór, „Didaskalia” 2001, nr 43/44.

- Siergiej Obrazcow, Aktor, reżyser i lalka, „Teatr Lalek” 1960, nr 11.

- Jewgienij Speranski, Aktor teatru lalek, „Teatr Lalek” 1966, nr 35.

- Jewgienij Speranski, Kim jest aktor lalkarz?, „Teatr Lalek” 1966, nr 37/38.

- Stanisław Ignacy Witkiewicz, Teatr i inne pisma o teatrze, PIW, Warszawa 1995 (wybrane rozdziały).

- Eugenio Barba, Teatr euroazjatycki, czyli Szansa, „Dialog” 1993, nr 8; Antropologia teatru: geneza, definicja, „Dialog” 1993, nr 12.

- Janusz Galewicz, Próba określenia widowiska lalkowego jako jednej ze sztuk pięknych, „Teatr Lalek” 1965, nr 33.

- Henryk Jurkowski, Repertuar a środki wyrazu teatru lalek, „Teatr Lalek” 1968, nr 3-4.

- Marco De Marinis, Performans i teatr. Od aktora do performera i z powrotem? [w:] Performans, performatywnośc, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, pod red. Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

- Henryk Jurkowski, Lalkarzy – aktor lalkarz – performer, „Teatr Lalek” 2015, nr 1.

- Halina Waszkiel, Lalkarz-performer, [w:] [w:] Performans, performatywnośc, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, pod red. Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- jest wyposażony w rzetelne podstawy ogólnej wiedzy z zakresu teorii teatru lalek, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy w zakresie związków sztuki lalkarskiej z teorią i doktrynami wywodzącymi się ze sztuki teatru dramatycznego, R_W03

- zna i rozumie koncepcje teoretyczne wpływające na rozwój teatru lalek oraz ma orientacje w tekstach źródłowych opisujących zagadnienia z nimi związane, R_W07

- poprzez zdobytą wiedze teoretyczno-teatralną wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji między teorią a praktyką, co przekłada się na dalszy, świadomy rozwój artystyczny, R_W11

W zakresie umiejętności (U) student:

- posiada umiejętność świadomego posługiwania się terminologią związaną z teorią teatru lalek w odniesieniu do realizacji własnych projektów artystycznych, R_U03

- umie swobodnie wypowiadać się w kwestiach związanych z teorią teatru lalek, R_U12

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- w samodzielnej pracy umie formułować krytyczne argumentacje wynikające z wiedzy teoretyczno-teatralnej, R_K01

- świadomy swojej teoretyczno-teatralnej wiedzy posiada zdolność do konstruktywnej krytyki w stosunku do innych osób pracujących w tych samych przestrzeniach sztuki teatru lalek, R_K03

Metody i kryteria oceniania:

Semestr V - zaliczenie z oceną na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, przygotowanej prezentacji wybranego tematu oraz kończącej przedmiot rozmowy podsumowującej semestr pracy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Suszczyński
Prowadzący grup: Karol Suszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Suszczyński
Prowadzący grup: Karol Suszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 wykłady z przedmiotu "Teoria teatru lalek" odbywają się zgodnie z opisem zawartym w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)