Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura wizualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/KW-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura wizualna
Jednostka: Kierunek ATL rok IV
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 7
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są szeroko pojętej kulturze wizualnej. W ich trakcie będziemy rozmawiać o zjawiskach związanych zarówno ze sztukami plastycznymi, jak i filmem, sztuką publiczną wysokiej i niskiej rangi, kulturą masową. Ważnym aspektem zajęć będzie analiza kontekstu społecznego oraz historycznego określonych zjawisk. Istotą zajęć jest uwrażliwienie na treści i formy wykraczające poza świat tzw. sztuki wysokiej oraz klasycznych technik artystycznych, jak rzeźba, malarstwo czy grafika. Znaczna część tematów wynikać ma z zainteresowań samych studentów. Na pierwszych zajęciach przedyskutujemy, czym w szczególności chcielibyśmy się zająć w ich trakcie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- przekonanie studentów do aktywnej analizy różnorodnych zjawisk związanych z kulturą wizualną

- uświadomienie wagi publicznych i prywatnych instytucji wystawienniczych jako źródła wiedzy na temat kultury dawnych epok oraz współczesnej, jak też źródła inspiracji pomocnego w twórczości teatralnej

- uświadomienie oraz omówienie wybranych zagadnień związanych z problemem tzw. sztuki publicznej.

- wykształcenie krytycznego podejścia do oglądanych wystaw, a także umiejętność analizy sztuki w przestrzeni publicznej

- przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z treścią i wymową ideologiczną architektury

- wyczulenie na wybrane przejawy kultury masowej, popularnej.

Literatura:

Jako że szczegółowy zakres tematyczny zajęć będzie formułowany razem ze studentami, literatura będzie udostępniana studentom po każdym zrealizowanym bloku tematycznym.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Jest wyposażony w rzetelne podstawy ogólnej wiedzy z zakresu kultury wizualnej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat społecznego i historycznego kontekstu jej funkcjonowania (R_W3),

Zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe sztuk plastycznych i doktryn artystycznych oraz ma orientację w piśmiennictwie związanym z tym zagadnieniem (R_W4),

Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji między postawami estetycznymi a treściami wytworów kultury wizualnej, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego (R_W7),

W zakresie umiejętności (U) student:

Rozumie istotę konstrukcji dzieła sztuki, samodzielnie ocenia dzieło kultury wizualnej w aspekcie wydobycia jego treści estetycznych (R_U2),

Posiada umiejętność świadomego posługiwania się słownictwem estetycznym w odniesieniu do realizacji własnych projektów artystycznych (R_U3),

Umie swobodnie wypowiadać się na temat form plastycznych obecnych w wytworach kultury wizualnej (R_U14).

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Umie dostrzec jednostkowe i społeczne konsekwencje oddziaływania kultury wizualnej (R_K1),

Jest zdolny efektywnie łączyć wyobraźnię oraz intuicję z racjonalnym dyskursem na tematy związane z kulturą wizualną w płaszczyźnie kontaktów społecznych (R_K2),

Jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań artystycznych innych osób (R_K4),

Jest zdolny do podjęcia refleksji na temat etycznych aspektów związanych z własną ekspresją artystyczną (R_K5)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach – zabieranie głosu w dyskusjach, dociekliwość, krytycyzm spojrzenia na omawiane zagadnienia, samodzielność interpretacji omawianych zjawisk.

Zaliczenie: krótka praca pisemna na wybrany przez studenta temat, mieszczący się w zakresie podejmowanych na zajęciach problemów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)