Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sceny wierszem (AW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/WSW-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sceny wierszem (AW)
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Efekty uczenia się:

W01 posiada gruntowną znajomość kanonu polskiego i światowego dramatu oraz gruntowną znajomość podstawowego kanonu polskiej i światowej literatury pięknej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania K_W01

W02 posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji K_W03

W03 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych; K_W05

W04 rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju K_W11

U01 analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych K_U02

U02 działa na rzecz zespołu, także pełniąc w nim wiodącą rolę; dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami K_U05

U03 doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu emisji głosu, techniki mowy, sprawności i ekspresji ciała oraz techniki gry aktorskiej w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych K_U06

U04 posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych K_U07

U05 stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu K_U09

U06 Samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi swobodnie czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych K_U10

K01 wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści K_K01

K02 rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych K_K02

K03 łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy tworzeniu kompleksowych przedsięwzięć artystycznych a także przy organizacji procesu uczenia się innych osób K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pokazu, który weryfikuje umiejętności w zakresie budowania relacji scenicznych i prowadzenia dialogu wykorzystujące wartości interpretacyjne w obrębie wiersza, aspekty techniczne (oddech, głos, artykulacja) czyli szeroko pojęty rezultat artystyczny osiągnięty na egzaminie.

Brana jest pod uwagę również frekwencja, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach, a także kreatywność w pracy z kolegami, szacunek dla partnerów i umiejętność jego okazywania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
WA wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Aleksander Sosiński
Prowadzący grup: Aleksander Sosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci nauczą się posługiwać wierszem podczas budowania ról i scen teatralnych.

Pełny opis:

Zajmiemy się techniczną stroną mówienia jedenastozgłoskowcem - przestrzegania średniówki, końca wersu, przerzutni, pauzy. Następnie połączymy technikę ze stroną twórczą podczas pracy nad poszczególnymi postaciami i scenami dramatu. Pozwoli to studentom osiągnąć swobodę poruszania się w formie wiersza podczas kreowania ról teatralnych i ich scenicznych interakcji z innymi bohaterami. Dzięki zrozumieniu prawideł rządzących wierszem, studenci będą mogli świadomie używać i w pełni wykorzystywać charakterystyczne dla tej formy literackiej konstrukcje. Oprócz tego będziemy pracować nad psychologią postaci, jej celami, interakcjami oraz motywacjami.

Literatura:

Adaptacja "Mizantropa" Moliera w tłumaczeniu Jerzego Radziwiłowicza

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Aleksander Sosiński
Prowadzący grup: Aleksander Sosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci nauczą się posługiwać wierszem podczas budowania ról i scen teatralnych.

Pełny opis:

Zajmiemy się techniczną stroną mówienia wierszem - przestrzegania średniówki, końca wersu, przerzutni, pauzy. Następnie połączymy technikę ze stroną twórczą podczas pracy nad poszczególnymi, wybranymi przez studentów scenami dwójkowymi. Pozwoli to studentom osiągnąć swobodę poruszania się w formie wiersza podczas kreowania ról teatralnych i ich scenicznych interakcji z innymi bohaterami. Dzięki zrozumieniu prawideł rządzących wierszem, studenci będą mogli świadomie używać i w pełni wykorzystywać charakterystyczne dla tej formy literackiej konstrukcje. Oprócz tego będziemy pracować nad psychologią postaci, jej celami, interakcjami oraz motywacjami. Samodzielny wybór scen przez studentów sprawi, że każdy będzie mógł pracować nad tematami, które poruszają go najbardziej. Następnie dokonamy kompilacji wybranych scen.

Literatura:

Dramaty pisane wierszem. Studenci sami wybiorą dwójkowe sceny, nad którymi będziemy pracować. Jedynym ograniczeniem jest oczywiście gatunek literacki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

próby uzyskania kontaktu i dialogu w rygorze mowy wierszowanej w stylizacji gwarowej Wyspianskiego.

Pełny opis:

zwracamy uwagę na techniczną stronę wiersza, rytm narzucony przez Wyspiańskiego. klauzule, przerzutnie, średniówki, elementy gwarowe. próby stworzenia charakterystyczności postaci oparte na mówieniu oraz intensywnym ruchu.

Literatura:

Wesele St. Wyspianskiego,

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć
Prowadzący grup: Marcin Perchuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)