Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HSzt1-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty ogólnoakademickie
Strona przedmiotu: https://usosweb.at.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WA%2FA%2FHSzt1-R2-Z
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cykl wykładów z historii sztuki powszechnej obejmuje okres od czasów prehistorycznych (kultury neolityczne na Bliskim Wschodzie), po starożytny Egipt, Grecję aż po sztukę nam współczesną. Poszczególne okresy w dziejach sztuki są omawiane na przykładzie najbardziej reprezentatywnych dzieł, pojęć i tematów podejmowanych przez artystów w danym momencie historycznym.

Celem wykładów jest przekazanie studentom wiedzy na temat epok artystycznych i ich najwybitniejszych reprezentantów, tradycji artystycznych terminologii historii sztuki i metodologii. Także poznanie przez studentów podstawowej i współczesnej literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Wykłady na temat historii sztuki powszechnej prowadzone są w systemie chronologicznym (epoki, dzieła) i diachronicznym ( tematy przekrojowe, jak akt, perspektywa, iluzja czy portret). Poznanie przez studentów wybranej metodologii Nowej Historii Sztuki (NAH)

Zakres poszczególnych tematów:

1.Wstęp do historii sztuki (podstawowe pojęcia historii sztuki, analiza ikonograficzna, symbol, alegoria, atrybut, perspektywa, kolor, elementy wybranych kultur pozaeuropejskich, wybrane teorie sztuki – w zarysie).Historia sztuki a kultura wizualna.

2. Sztuka prehistoryczna i pierwsze artefakty. Przegląd współczesnych propozycji badawczych. Paleolityczna jaskinia jako „przestrzeń kulturowej adaptacji”. Maska, jako reprezentacja nieobecnego - narodziny sztuki.

3. Starożytne cywilizacje (Egipt, Grecja, Rzym) Podstawowe pojęcia z historii architektury, rzeźby, malarstwa. Poznanie podstawowej terminologii (okres archaiczny, klasyczny i hellenistyczny sztuki greckiej; porządki architektoniczne). Teorie estetyczne. Polityka płci w starożytnych Grecji i Rzymie ( na przykładzie dyspozycji pomieszczeń domu greckiego/rzymskiego). Antyczna nagość. Historia ubioru w antyku. Antyczny teatr.

4. Początki sztuki starochrześcijańskiej (Chrześcijaństwo Wschodnie i Zachodnie – narodziny symboliki chrześcijańskiej i ich źródła w tradycji antycznej. Ikonografia chrześcijańska: Cykl Chrystologiczny i Cykl Maryjny. Wybrane przykłady. Antyk w sztuce wczesnochrześcijańskiej.

5. Wieki średnie – Architektura i rzeźba romańska. "Inny" Średniowiecza. Katedra gotycka i jej program architektoniczny. Kultura dworska i styl międzynarodowy (Burgundia, Francja, Austria, Czechy); Historia ubioru w wiekach średnich. Praktyki ciała w Średniowieczu: czystość i brud. Kultura mieszczańska. Rynek sztuki.

6. Główne ośrodki Renesansu. Globalny obieg sztuki: grafika. Czy istniało malarstwo mieszczańskie? Narodziny portretu. Historia ubioru.

7. Akt: od Giorgione do Vanessy Beecroft.

8. "Melancholia" Durera i Larsa von Triera.

9. Manieryzm i wczesny barok: Caravaggio.

10. Dlaczego nie było wielkich artystek? Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi i inne.

11. Sztuka Kontrreformacji: malarstwo iluzjonistyczne.

12. Rokoko i europejska kultura dworska. Od króla Słońce do Marii Antoniny- moda dworska XVII/XVIII w., a współczesne inscenizacje teatralne i filmowe.

Kultura intymności - historia wnętrz. Kolonializm.

13. Sztuka Wielkiej Rewolucji Francuskiej i Cesarstwa. Nowa publiczność sztuki. Salony.

14. Romantyzm. Goya i okropności wojny. Abjekt w sztuce (Goya, Gericalult). "Okropności wojny" a sztuka XX w. Caspar David Friedrich i romantyczny pejzaż. Romantyczna groza. Gotyk.

15.Wiek XIX: Akademizm.. Orient w malarstwie XX w. w perspektywie postkolonialnej.

16. Wiek XIX: Eksperymenty optyczne, teorie percepcji i początek nowoczesności: Fotografia.

17. Demontaż pola wizualnego. Manet, Cezanne, Seurat. .

18. Paryż XIX wieku: dlaczego malarski impresjonistki nie mogły malować tego samego, co malarze impresjoniści.

19. Narodziny kultury masowej.

20. Neokolonializm i sztuka przełomu wieków XIX i XX.

21. Futuryzm jako projekt antropologiczny.

22. Teoria awangardy: T. Buerger.

23. Dezerterzy Wielkiej Wojny: Dadaizm.

24. Duchamp. Ready mades. Przedmiot gotowy i kultura konsumpcyjna.

Jeff Koons, Haim Steinbach.

25. Surrealizm. Piękno konwulsyjne.

26. Bauhaus i design w USA.

27. Le Corbusier, „maszyna do mieszkania” i współczesne blokowiska.

28. Sztuka i architektura totalitarna: Włochy, Niemcy, Związek Radziecki.

29. Geografia artystyczna po II wojnie światowej: Nowy Jork jako nowy Paryż.

30. Hegemonia artystyczna USA: abstrakcyjny ekspresjonizm.

Literatura:

Gombrich E., O sztuce, Arkady (wszystkie wydania)

Sztuka świata, Arkady, 12 tomów, Arkady, Warszawa 1990 – 1998 (wybrane rozdziały z poszczególnych tomów).

D. Arasse, Detal. Historia malarstwa w zbliżeniu, Kraków 2013. (wybrane fragmenty)

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996. (wybrane fragmenty)

W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, tłum. Robert Reszke, Wydawnictwo KRM, Warszawa 2011. (wybrane rozdziały).

J. Berger, Sposoby widzenia, Poznań 1997.

Le Corbusier, W stronę architektury, przeł. Tomasz Swoboda, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2012 (wybrane rozdziały)

R. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, Warszawa 2011 ( wybrany rozdział)

L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974.

M. Porębski., Granica współczesności 1909-1925, Warszawa 1989.

S.E. Rasmusseen, Odczuwanie architektury, Warszawa 1999.

B. Rose, Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku, WAiF, Warszawa 1991

J. Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970.

S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, Kraków 2010.

S. Sontag, O fotografii, Karakter, Kraków 2009.

C. Tomkins, Duchamp. Biografia, Poznań 2001

Efekty uczenia się:

Zdobycie przez studentów umiejętności samodzielnej analizy dzieła sztuki w kontekście kultury danego okresu, w tym kultury teatralnej K_U02

Poznanie najważniejszych kierunków w sztuce europejskiej i amerykańskiej XX wieku. Kierunków awangardowych jako symptomu przemian modernizacyjnych XIX w. K_W01

Po zakończeniu kursu studenci powinni formułować merytorycznie trafne opinie na temat sztuki powszechnej, rozpoznawać dzieła najwybitniejszych artystów tworzących w.danym okresie, charakteryzować obiekty architektoniczne, interpretować dzieła sztuki współczesnej i powiązać je z określonym środowiskiem artystycznym; znać podstawową bibliografię i kolekcje sztuki w Europie i USA. Na poziomie podstawowym - metodologię Nowej Historii Sztuki (NAH). K_K10

Metody i kryteria oceniania:

W trybie stacjonarnym podstawą oceny są:

- obecność i aktywny udział na zajęciach

- test zamknięty w połowie semestru dotyczący przeczytanych lektur

- esej na jeden z trzech zaproponowanych tematów, do wyboru (do 5200 znaków).

W trybie e-learningu:

Po każdym wykładzie, studenci odpowiadają na pytania, dotyczące poruszanych zagadnień. Na odpowiedź mają czas do kolejnego wykładu. Poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania są podstawą zaliczenia semestru.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Strona przedmiotu: https://usosweb.at.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WA%2FA%2FHSzt1-R2-Z
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład ze sztuki nowoczesnej jest kontynuacją wykładów w semestrze letnim 2019/2020. Tematyka zajęć została nieco zmodyfikowana. W związku z pandemią i e-learningiem wykłady studyjne poza Uczelnią zostały odwołane. W semestrze zimowym powinniśmy je nadrobić.

Kolejne wykłady, w porządku chronologicznym dotyczą także wybranych problemów w szerokim zakresie ( np.akt kobiecy; przedmiot gotowy w sztuce XX wieku).

Studenci poznają kluczowe zagadnienia dla sztuki nowoczesnej (XIX/XX) i współczesnej (XXI w.), zgodnie z metodologią Nowej Historii sztuki.

Pełny opis:

1. Sztuka Wielkiej Rewolucji Francuskiej i Cesarstwa: Jacques-Louis David i uczniowie.

2. "Okropności wojny" Goi jako projekt nie-humanistyczny.

3. Caspar David Friedrich i romantyczny pejzaż.

4. Orient w malarstwie XIX w. w perspektywie postkolonialnej.

5. Wiek XIX: Eksperymenty optyczne, teorie percepcji i początek nowoczesności: Fotografia.

6. Podparyski Eden impresjonistów: czas wolny paryskiej burżuazji u schyłku XIX w.

7. Dlaczego malarki impresjonistki nie mogły malować tego samego, co malarze impresjoniści. Griselda Pollock o narodzinach nowoczesności.

9. Granice nowoczesności: Kubizm, futuryzm, malarstwo abstrakcyjne.

10. Kłopoty z awangardą - ekskurs terminologiczny.

11. Duchamp, Jeff Koons, Haim Steinbach. Przedmiot gotowy w sztuce XX w.

12. Surrealizm.

13. Bauhaus a design w USA.

14. Le Corbusier i „maszyna do mieszkania”. Od warszawskiego WSM-u po współczesne blokowiska.

15. Wykład studyjny - Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

16. Sztuka i architektura totalitarna: Włochy, Niemcy, Związek Radziecki.

17. Polska sztuka i architektura II Rzeczpospolitej.

18. Nowa geografia artystyczna po II wojnie światowej. Nowy Jork jako nowy Paryż.

18. Abstrakcyjny ekspresjonizm i później: Pollock, Rauschenberg, Kaprow i inni.

19. Synowie pokonanych Ojców: Wiedeńscy Akcjoniści.

20. Performans: Marina Abramović.

21. Oskar Hansen, pomnik i kontrpomnik.

22. Sztuka polska po 1945 (wykład studyjny w Muzeum Narodowym w Warszawie).

23. Na ruinach Getta: Warszawski Muranów (wykład studyjny na Muranowie)

24. Video-art.

25. II fala feminizmu i sztuka kobiet: Chadwick, Natalia LL, Ewa Partum.

26. Kryzys reprezentacji: sztuka po Holokauście.

27. Sztuka krytyczna a postmodernizm oporu: artyści polscy w okresie transformacji.

28. Muzeum dziś: Efekt Bilbao.

29. Co po antropocenie: współcześni artyści a kryzys planetarny.

30. Wykład studyjny na wystawie czasowej w Muzeum sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Literatura:

W układzie chronologicznym, adekwatnie do harmonogramu zajęć.

Linda Nochlin, Orient wyobrażony, przeł. Magda Szcześniak, w: Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, Oprac. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, wstęp, Iwona Kurza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012. s. 601-609.

W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, tłum. Robert Reszke, Wydawnictwo KRM, Warszawa 2011. (wybrane rozdziały).

John Berger, O patrzeniu, przeł. Sławomir Sikora, Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa 1999 (wybrane rozdziały).

S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, Kraków 2010.

Lynda Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, przeł. Ewa Franus, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1998. (wybrane rozdziały).

Uwagi:

Wykład studyjny oznacza prowadzenie zajęć poza Uczelnią, np. w Muzeum Narodowym w Warszawie czy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Niezbędne narzędzia do pracy: rzutnik i ekran. Komputer i internet - należą do wykładowczyni.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)