Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/EG1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

- Osadzenie głosu na pozycji wymaganej dla wokalisty-aktora musicalu i

dramatu

- Korelacja zadań wokalnych ze swobodą ciała, dykcją i ekspresją aktorską

- Kontynuacja i rozwój umiejętności wokalnych studentów

Pełny opis:

- Utrwalanie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego.

- Nauka uzyskania zdrowego, nośnego, dynamicznego, wzbogaconego i

plastycznego głosu w śpiewie i mowie scenicznej.

- Kontrola prawidłowego oddechu oraz umiejętności osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Nauka osadzenia głosu w jego naturalnym miejscu, oddechu dynamicznego,

oraz zdolności stymulowania podparcia.

- Świadome używanie rezonatorów będących niezbędnym elementem

zwiększającym dźwięczność głosu.

- Wyposażenie studenta w uwagi do samodzielnej zawodowej pracy głosem.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: (W01 - K_W03)

- Student wie, jak powstaje głos i na czym polega działanie rezonatorów,

potrafi nazwać części aparatu głosowego, wie, jak należy prawidłowo

oddychać, rozpoznaje zdrowe brzmienie głosu i jego nośność, rozróżnia

barwy głosowe

UMIEJĘTNOŚCI: (U01 - K_U07, U02 - K_U08)

- Student samodzielnie wybiera sposoby działania technicznego, potrafi

wykonać różnorodne zadania głosowe w zakresie: wysokości, siły, tempa i

barw głosu, konstruuje rolę wokalno-aktorską według zasad obu tych

sztuk, rozróżnia pracę głosem z użyciem mikrofonu i akustycznie

KOMPETENCJE: (K01 - K_K01, K_K02, K02 - K_K04, K03 - K_K05)

- Student posiada umiejętność współpracy z grupą, zachowując troskę o

najwyższy poziom własnej produkcji, służy pomocą, docenia wkład pracy

kolegów, twórczo dyskutuje i proponuje, dzieli się swoją wiedzą i

spostrzeżeniami, chętnie podejmuje współpracę

Metody i kryteria oceniania:

METODY:

- Ćwiczenia

- Wykład

- Wykład + ćwiczenia

- Konsultacje

- Praktyki (ewentualnie)

KRYTERIA OCENIANIA:

- Obecność i aktywność na zajęciach

- Współpraca z grupą

- Kontrola przygotowywanych projektów (W02, U04)

- Analiza błędów (U04, K07, K08)

- Aktywność w zajęciach on-line

- Efekty głosowe osiągnięte na egzaminach i pokazach (U04, U06, K07, K08)

FORMA ZALICZENIA:

- Zaliczenie z oceną ((Z+O)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Aldona Krasucka, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Podstawowa znajomość anatomii i fizjologii głosu

- Praca nad rozluźnieniem napięć w ciele

- Praca nad oddechem

- Baza głosowa - odnalezienie naturalnej barwy

- Zasady prawidłowej dykcji w śpiewie

- Prawidłowa praca głosem w ruchu

- Elementy techniki bel canto

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

Pełny opis:

- Wyrobienie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatu i teatru muzycznego

- Wykształcenie zdrowego, nośnego, dynamicznego, wzbogaconego,

plastycznego (ze zdolnością do zmiany barw, dynamiki, rytmu i wysokości)

głosu scenicznego w mowie i śpiewie.

- Wykształcenie umiejętności używania głosu do wyrażania różnych myśli,

stanów, intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

- Opanowanie prawidłowego oddechu, umiejętność osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Ewentualna przebudowa głosu w razie niewłaściwego ustawienia, osadzenie

głosu w jego naturalnym miejscu. Świadome umiejscowienie głosu na

przeponie. Wykształcenie zdolności stymulowania podparcia. Poznanie

znaczenia i działania rezonatorów będących niezbędnym elementem

zwiększającym dźwięczność głosu.

- Rozwój muzykalności i kultury muzycznej wykonywanych utworów.

Literatura:

- Wybór utworów z klasycznych musicali

- Wybór utworów ze światowej literatury wokalnej

- Literatura wykorzystywana w scenach mówionych

- Utwory wykonywane w produkcjach pozaszkolnych

Uwagi:

- Specyfiką przedmiotu jest postępowanie za procesem rozwoju studenta:

poza realizacją programu pedagog powinien być niezwykle uważny, żeby za

tym procesem podążać.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Katarzyna Skarżanka, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Podstawowa znajomość anatomii i fizjologii głosu

- Praca nad rozluźnieniem napięć w ciele

- Praca nad oddechem

- Baza głosowa - odnalezienie naturalnej barwy

- Zasady prawidłowej dykcji w śpiewie

- Prawidłowa praca głosem w ruchu

- Elementy techniki bel canto

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

Pełny opis:

- Wyrobienie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatu i teatru muzycznego

- Wykształcenie zdrowego, nośnego, dynamicznego, wzbogaconego,

plastycznego (ze zdolnością do zmiany barw, dynamiki, rytmu i wysokości)

głosu scenicznego w mowie i śpiewie.

- Wykształcenie umiejętności używania głosu do wyrażania różnych myśli,

stanów, intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

- Opanowanie prawidłowego oddechu, umiejętność osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Ewentualna przebudowa głosu w razie niewłaściwego ustawienia, osadzenie

głosu w jego naturalnym miejscu. Świadome umiejscowienie głosu na

przeponie. Wykształcenie zdolności stymulowania podparcia. Poznanie

znaczenia i działania rezonatorów będących niezbędnym elementem

zwiększającym dźwięczność głosu.

- Rozwój muzykalności i kultury muzycznej wykonywanych utworów.

Literatura:

- Wybór utworów z klasycznych musicali

- Wybór utworów ze światowej literatury wokalnej

- Literatura wykorzystywana w scenach mówionych

- Utwory wykonywane w produkcjach pozaszkolnych

Uwagi:

- Specyfiką przedmiotu jest postępowanie za procesem rozwoju studenta:

poza realizacją programu pedagog powinien być niezwykle uważny, żeby za

tym procesem podążać.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Katarzyna Skarżanka, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- zasady oddychania w działaniach scenicznych

- anatomia, wiedza o funkcjonowaniu głosu - eliminacja napięć w ciele

- poszukiwanie naturalnego głosu studenta

- korelacja zadań wokalnych ze swobodą ciała, dykcją i ekspresją aktorską

- prowadzenie frazy muzycznej – podstawy

- uruchomienie rezonatorów – podstawy

Pełny opis:

- Utrwalanie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego.

- Nauka uzyskania zdrowego, nośnego, dynamicznego, wzbogaconego i

plastycznego głosu w śpiewie i mowie scenicznej.

- Kontrola prawidłowego oddechu oraz umiejętności osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Nauka osadzenia głosu w jego naturalnym miejscu, oddechu dynamicznego,

oraz zdolności stymulowania podparcia.

- Świadome używanie rezonatorów będących niezbędnym elementem

zwiększającym dźwięczność głosu.

- Wyposażenie studenta w uwagi do samodzielnej zawodowej pracy głosem.

Literatura:

Estill Voice Training- Level 1 & 2- Jo Estill, Kim Steinhauer, Mary Mc Donald Klimek

Patsy Rodenburg- The Right to Speak

The Actor's Voice- Gilyanne Kayes

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Katarzyna Skarżanka, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak
Prowadzący grup: Kamil Dominiak, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)