Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do wspólczesnych technik lalkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/WWTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do wspólczesnych technik lalkowych
Jednostka: Kierunek RTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi trendami i konwencjami współczesnego teatru lalek, a także praktyka w tej dziedzinie. Dobór form, inspiracji, a także metod pracy ma zapewnić studentom kompleksową orientację w obrębie problemu, jak również dostarczyć niezbędnej praktyki do aktywnego tworzenia.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. Podstawowe konwencje i trendy obowiązujące we współczesnym teatrze lalek.

2. Animacja lalką w konwencji współczesnego teatru lalek

3. Słowo+lalka

4. Motoryka działania lalki

5. Transpozycja emocji z ciała aktora na lalkę

6. Budowanie etiudy w konwencji współczesnego teatru lalek

7. Nowatorskie środki wyrazu we współczesnym teatrze lalek

8. Budowanie sceny dialogowej w konwencji współczesnego teatru lalek

9. Praca z wyobraźnią

Literatura:

1. Halina Waszkiel - Dramaturgia Polskiego Teatru Lalek

2. Puppetry in the 21st Century: Reflections and Challenges - pod red. Marzeny Wiśniewskiej i Karola Suszczyńskiego

3.Dolls and Puppets: Contemporaineity and tradition - pod red. Kamila Kopani

4. Metamorfozy teatru lalek w XXw.

5. Savarese, Barba- Sekretna sztuka aktora.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- rozpoznaje specyfikę teatru lalek w zakresie współczesnych technik teatru lalek; (R_W10)

- identyfikuje formy i techniki używane w teatrze lalek; (R_W06 )

- rozróżnia zasady działania na scenie lalki (formy plastycznej) i współdziałania aktora i lalki; (R_W08, R_W09)

W zakresie umiejętności (U) student:

- stosuje formę plastyczną w różnych funkcjach scenicznych (jako postać, symbol, rekwizyt, materiał plastyczny); (R_U04)

- animuje wybraną formą plastyczną; (R_U09)

- przenosi emocje na formę; (R_U09)

- konstruuje autorską wypowiedź sceniczną z użyciem formy plastycznej; (R_U03)

- proponuje nowe sposoby na działanie lalką; (R_U10)

- wielokrotnie odtwarza rolę i układ etiudy/sceny (R_U10),

- łączy animację formy z tekstem; (R_U10)

- pracuje w zespole nad wspólnym efektem; (R_U07)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- pracuje w zespole; (R_K10)

- ma świadomość popełnianych błędów; (R_K02)

- przygotowuje się do prezentacji publicznej; (R_K01)

- pracuje samodzielnie; (R_K04)

- przestrzega poczynionych ustaleń; (R_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych.

Możliwe zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach online.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Paula Czarnecka, Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Paula Czarnecka, Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi trendami i konwencjami współczesnego teatru lalek, a także praktyka w tej dziedzinie. Dobór form, inspiracji, a także metod pracy ma zapewnić studentom kompleksową orientację w obrębie problemu, jak również dostarczyć niezbędnej praktyki do aktywnego tworzenia.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. Podstawowe konwencje i trendy obowiązujące we współczesnym teatrze lalek.

2. Dorobek artystyczny czołowych twórców współczesnego teatru lalek.

3. Popularne materiały do budowy lalek.

4. Animacja bepośrednia

5. Animacja pośrednia

6. Lalka i animator

7. Praca z wyobraźnią

8. Budowanie etiudy w konwencji współczesnego teatru lalek

9. Motoryka działania lalki

10. Transpozycja emocji z ciała aktora na lalkę

Literatura:

1. Halina Waszkiel - Dramaturgia Polskiego Teatru Lalek

2. Henryk Jurkowski – Szkice z teorii teatru lalek

3. Henryk Jurkowski - Przemiany ikonosfery. Wizualny kontekst teatru

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Paula Czarnecka, Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem semestru jest rozpoznanie podstaw animacji lalki stolikowej oraz tworzenie i animacja form współczesnych zbudowanych z formy i ciała aktora. Zadaniem studenta będzie budowanie autorskich wypowiedzi w konwencji współczesnego teatru formy.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. Podstawy animacji lalką stolikową

2. Podstawy animacji lalką składającą się z ciała aktora i formy

3. Praca z wyobraźnią

4. Transpozycja emocji z ciała aktora na lalkę

5. Budowanie etiudy w konwencji współczesnego teatru lalek

6. Podstawowe konwencje i trendy obowiązujące we współczesnym teatrze lalek

7. Praca nad etiudą zbiorową

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Paula Czarnecka, Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)