Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zadania aktorskie z przedmiotem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/ZAZP-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zadania aktorskie z przedmiotem
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

 Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

 Rozpoznanie specyfiki teatru przedmiotu.

 Uświadomienie różnych sposobów ożywienia przedmiotu

 Konstruowanie wypowiedzi w konwencji teatru przedmiotu

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Pełny opis:

GRUPY A i B

Semestr I

"Żywioł"

 określenie tematu jako podstawy konstrukcji wypowiedzi scenicznej.

 klasyfikacja przedmiotów - zasady

 forma i treść przedmiotu

 sposoby ożywienia przedmiotu - szukanie autonomicznego życia przedmiotów

 szukanie atmosfery przedmiotu i wypowiedzi artystycznej

 rola muzyki i światła w małych wypowiedziach scenicznych

 techniczne i technologiczne problemy związane z teatrem przedmiotu

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Semestr II

"Forma"

 zbudowanie monografii czyli spektaklu z użyciem przedmiotów.

 konstruowanie dramaturgii przedstawienia

 rola muzyki i światła w przedstawieniu

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

GRUPY C i D

Semestr I

 Forma i treść przedmiotu.

 Próba zrozumienia specyfiki animacji – scenicznego ożywiania przedmiotów.

 Różne sposoby ożywiania przedmiotu - szukanie autonomicznych predyspozycji danego przedmiotu.

 Język przedmiotów - nauka wysyłania czytelnych komunikatów do widza.

 Nazywanie i umiejętne wykorzystywanie atmosfery przedmiotu i atmosfery wypowiedzi artystycznej.

 Próby artystycznego wykorzystania przedmiotów (np. storyboard, instalacja, performans, lalka przedmiotowa).

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online.

Semestr II

 Poszukiwanie innych konwencji teatru przedmiotu.

 Określenie tematu jako podstawy konstrukcji wypowiedzi scenicznej.

 Analiza relacji aktora i przedmiotu na scenie.

 Grupowe dyskusje nad możliwościami teatru przedmiotu.

 Próba odnalezienia własnego, indywidualnego pojmowania teatru przedmiotu.

 Badanie autonomicznej specyfiki wybranej materii.

 Plastyczne i techniczne wsparcie etiud przygotowywanych w trakcie zajęć.

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online.

Literatura:

 Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

 Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

 J. Ch. Andersen „Baśnie”

 Włodzimierz Pawluczuk „Żywioł i forma”

 Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

 Bernarda Bielenia "Upodmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie aktora – proces przemiany na podstawie inscenizacji „Miriam” Olega Juriewa

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

 Zna metody i sposoby wykorzystania różnych konwencji teatru przedmiotu (T_W04);

 Rozumie specyfikę tworzenia indywidualnych, współczesnych wypowiedzi scenicznych w konwencji teatru przedmiotu (T_W06);

 Rozumie zasady użycia i funkcjonowania przedmiotu jako środka wyrazu scenicznego (T_W07);

W zakresie umiejętności (U) student:

 Umie współdziałać z innymi osobami w ramach tworzenia wspólnych wypowiedzi scenicznych, wspomaga technicznymi i technologicznymi rozwiązaniami swoich współpracowników (T_U07, T_U08);

 Potrafi stworzyć własną, elementarną wypowiedź sceniczną w oparciu o zdobytą wiedzę i własną, rozwiniętą osobowość twórczą (T_U01);

 Umie świadomie posługiwać się techniką i technologią w trakcie realizacji wypowiedzi scenicznych w teatrze przedmiotu (T_U03);

 Potrafi tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące omawianych zagadnień i projektów powstających w ramach zajęć w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną (T_U12);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

 Jest gotów do wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (T_K01);

 Jet gotów do współpracy z partnerami, współtworząc, inicjując, organizując działania na najwyższym poziomie artystycznym (T_K06);

 Umie efektywnie pracować w grupie, sprawnie komunikuje się z zespołem (T_K10);

 Zna zasady etyki przynależnej artyście teatru (T_K08);

 Posiada bazę wiedzy i inspiracji do dalszego samorozwoju przez całe życie artystyczne (T_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

I sem. - zaliczenie

II sem. - zaliczenie

I sem.

- Aktywny udział w zajęciach i dyskusjach podczas zajęć.

- Rzetelna praca nad przygotowywaniem zadanej pracy poza godzinami zajęć.

II sem.

- Sprawność w nazywaniu i analizowaniu różnorodnych konwencji teatru przedmiotu.

- Wartość artystyczna przygotowanych prac.

- Aktywna i twórcza praca w grupie.

- Suma aktywności i postępów w obydwu semestrach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Cempura, Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Maciej Cempura, Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)