Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dramaturgia ćwiczenia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/DC2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramaturgia ćwiczenia II
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty podstawowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami konstruowania scenariusza teatralnego, a w szczególności przybliżenie konstrukcji scenariusza opartego na trzech aktach.Zajęcia są kontynuacja i nawiązaniem do prac wykonanych przez studentów na roku I .

Pełny opis:

Zajęcia łączą indywidualną pracę studentów z pracą zespołową, zakładającą doraźną konfrontację pomysłów w gronie uczestników zajęć.

Celem nadrzędnym jest wypracowanie umiejętności dramaturgicznych na potrzebę tworzenia utworów autorskich i adaptacji.

Semestr V

Ćwiczenia z ekspozycji postaci.

Ćwiczenia z ekspozycji problemu.

Ćwiczenia z ekspozycji fabuły.

Ćwiczenia łączące postać, problem i fabułę.

Ćwiczenia z modelowania treści poprzez różne strategie narracji.

Ćwiczenia z przeprowadzania fabuły przez różne środki wyrazu i sposoby zapisu.

Praca nad autorskim scenariuszem.

Semestr VI

Sceniczna adaptacja dzieła plastycznego.

Sceniczna adaptacja utworu muzycznego.

Sceniczna adaptacja, krótkiego utworu literackiego.

Sceniczna adaptacja utworu adresowanego do dzieci.

Praca nad scenariuszem będącym adaptacją.

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1. R. Robin, Jak napisać scenariusz filmowy.

2. R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne.

3. M. Wojtyszko, Krótki zarys męki twórczej.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. Problemy teorii dramatu i teatru, red. wybór i opracowanie J. Degler

2. Frensham Raymond, Jak napisać scenariusz.

1. Z. Hubner, Sztuka reżyserii.

2. P. Péju, Dziewczynka w baśniowym lesie.

3. W. Propp, Morfologia bajki.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

analizuje i rozróżnia poszczególne elementy dramaturgiczne scenariusza. (R W1; R W9)

definiuje funkcje poszczególnych elementów scenariusza, określa cechy charakterystyczne dla różnych strategii dramaturgicznych. (R W7)

W zakresie umiejętności (U) student:

klasyfikuje elementy niezbędne do napisania danego scenariusza, porządkuje je i w sposób twórczy organizuje z nich strukturę dramaturgiczną. (R U2)

posiada umiejętności dowodzenia słuszności swoich założeń, jak również dyskutuje i poddaje krytyce efekty ćwiczeń wykonywanych w grupie. (R U9; R U14)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

jest zdolny do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów oraz zdolność elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności (R K1; R K2; R K3; RK4)

Metody i kryteria oceniania:

V sem – zaliczenie na podstawie wykonanej pisemnej pracy zaliczeniowej w formie autorskiego utworu scenicznego

VI sem – zaliczenie z oceną na podstawie wykonanej pisemnej pracy zaliczeniowej w formie adaptacji książki dla dzieci lub prozy do utworu scenicznego

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami konstruowania scenariusza teatralnego, a w szczególności przybliżenie konstrukcji scenariusza opartego na trzech aktach.Zajęcia są kontynuacja i nawiązaniem do prac wykonanych przez studentów na roku I .

Pełny opis:

Semestr VI

Sceniczna adaptacja dzieła plastycznego.

Sceniczna adaptacja utworu muzycznego.

Sceniczna adaptacja, krótkiego utworu literackiego.

Sceniczna adaptacja utworu adresowanego do dzieci.

Praca nad scenariuszem będącym adaptacją.

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1. R. Robin, Jak napisać scenariusz filmowy.

2. R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne.

3. M. Wojtyszko, Krótki zarys męki twórczej.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. Problemy teorii dramatu i teatru, red. wybór i opracowanie J. Degler

2. Frensham Raymond, Jak napisać scenariusz.

1. Z. Hubner, Sztuka reżyserii.

2. P. Péju, Dziewczynka w baśniowym lesie.

3. W. Propp, Morfologia bajki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)