Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka w mieście/ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/SWMww
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka w mieście/ww
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 7
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

W ramach zajęć przewidziane jest zwiedzanie wybranych wystaw sztuki dawnej i współczesnej, które będą mieć miejsce w bieżącym roku akademickim w Białymstoku (przede wszystkim w Galerii Arsenał, ale także np. w Muzeum Podlaskim) oraz Warszawie (Muzeum Narodowe i ewentualnie inne instytucje wystawiennicze – w zależności od programów wystaw i woli studentów), a także wycieczki po mieście pozwalające zrozumieć jego złożoność, złożoność zawartych w nim treści natury estetycznej i ideowej. Istotą zajęć będzie dyskusja nad wystawami, wybranymi dziełami, zjawiskami itp.

Pełny opis:

W ramach zajęć przewidziane jest zwiedzanie wybranych wystaw sztuki dawnej i współczesnej, które będą mieć miejsce w bieżącym roku akademickim w Białymstoku (przede wszystkim w Galerii Arsenał, ale także np. w Muzeum Podlaskim) oraz Warszawie (Muzeum Narodowe i ewentualnie inne instytucje wystawiennicze – w zależności od programów wystaw i woli studentów), a także wycieczki po mieście pozwalające zrozumieć jego złożoność, złożoność zawartych w nim treści natury estetycznej i ideowej. Istotą zajęć będzie dyskusja nad wystawami, wybranymi dziełami, zjawiskami itp.

Celem zajęć jest:

- przekonanie studentów do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, zasadniczo poszerzających ich świadomość artystyczną oraz kreatywność

- uświadomienie wagi publicznych i prywatnych instytucji wystawienniczych jako źródła wiedzy na temat kultury dawnych epok oraz współczesnej, jak też źródła inspiracji pomocnego w twórczości teatralnej

- uświadomienie oraz omówienie wybranych zagadnień związanych z problemem tzw. sztuki publicznej.

- wykształcenie krytycznego podejścia do oglądanych wystaw, a także umiejętność analizy sztuki w przestrzeni publicznej

- przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z treścią i wymową ideologiczną architektury

Literatura:

1. Izabela Kopania, Zbiór otwarty. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Białystok 2012.

2. K. Kopania, Arsenał sztuki. Galeria Arsenał w Białymstoku i jej Kolekcja II, Białystok 2006

3. Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005

4. M. Ujma, Sztuki wizualne, Warszawa-Bielsko-Biała 2011

Literatura szczegółowa:

Dobierana i podawana w trakcie roku akademickiego, po każdych zajęciach. Uzależniona od wystaw sztuki dawnej i współczesnej, które będą mieć miejsce w danym roku w Białymstoku bądź Warszawie.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- posiada bieżącą orientację w planach wystawienniczych galerii i muzeów (A_W1),

- jest wyposażony w podstawy wiedzy o sposobach realizacji wystaw artystycznych i zadaniach kuratorskich (A_W9)

W zakresie umiejętności (U) student:

- potrafi opisać i analizować istotę konstrukcji wystawienniczej i metody jej adresowania do odbiorców z danych środowisk (A_U2),

- umie prowadzić dyskusje na temat treści i formy wystaw artystycznych (A_U6),

- umie swobodnie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) na temat sposobu realizacji konkretnej wystawy artystycznej (A_U14).

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do konkretnych działań wystawienniczych (A_K4),

- jest zdolny do podjęcia refleksji na temat użyteczności danych projektów wystawienniczych dla danych społeczności (A_K5),

- wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się w kwestiach dotyczących projektów wystawienniczych w danym miejscu, czasie i w odniesieniu do danych społeczności (A_K6).

Metody i kryteria oceniania:

1. Na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (ocena umiejętności krytycznej analizy omawianego materiału, aktywność w dyskusji, dociekliwość, krytycyzm spojrzenia na omawiane zagadnienia, samodzielność interpretacji omawianych zjawisk)

Dozwolone są 3 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie zostanie dopuszczony do zaliczenia. Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest spełnienie wszystkich wymogów zaliczenia, tj. wykonanie wszystkich zadań cząstkowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)