Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie 6

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/SemRez6(k)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie 6
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty praktyczne
Przedmioty WR rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Czytanie Szekspira, rozumienie epoki szekspirowskiej. Interpretacja tekstu, psychologiczna analiza bohatera szekspirowskiego. Indywidualna, twórcza adaptacja tekstu, realizacja sceny dramatycznej. Rozumienie różnych konwencji teatralnych, posługiwanie się metaforą.

Seminarium

Literatura:

Wybrane dramaty Szekspira

Efekty uczenia się:

K_W07 orientuje się w kanonie dramatu polskiego i światowego, począwszy od antyku po współczesne polimorficzne formy scenariuszy oraz w kanonie polskiej i światowej literatury pięknej

K_W10 określa główne kierunki i koncepcje filozoficzne w ich historycznym porządku, szczególnie w zagadnieniach korespondujących z problematyką teatru i dramatu, stanowiących ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczających narzędzi do ich rozumienia i analizy

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U03 stosować techniki myślenia twórczego (heurystyczne) w określonych sytuacjach decyzyjnych, jak również wykorzystywać je do rozwoju własnej osobowości artystycznej

K_U04 skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia

K_U06 posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U07 konstruować i realizować oryginalną, indywidualną, czytelną wypowiedź twórczą (przedstawienie teatralne, słuchowisko radiowe, mała forma filmowa i telewizyjna, video-art), zgodną z własną hierarchią wartości i subiektywnym postrzeganiem świata, używając niebanalnej formy; stworzyć własny język teatralny

K_U09 formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_U10 zbudować zdarzenie teatralne, pozawerbalną strukturę konfliktu, określić działanie postaci, stosować wiedzę z zakresu konstruowania roli do prawidłowego budowania relacji interpersonalnych i napięć dramatycznych, opowiedzieć historię, używać czytelnych znaków scenicznych

K_U15 precyzyjnie formułować i stawiać zadania aktorskie, posługując się wiedzą na temat prowadzenia aktora i wykorzystywać metody K. Stanisławskiego, M. Czechowa, L. Strasberga, D. Donnellana, J. Grotowskiego i inni w różnych gatunkach i typach teatru

K_K04 przeciwdziałania negatywnym napięciom, jakie wiążą się z tworzeniem teatru, stwarzając współtwórcom poczucie bezpieczeństwa w ich pracy

K_K05 rozstrzygania problemów i prowadzenia negocjacji w sytuacji sprzeczności racji artystycznych, technicznych i finansowych

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

K_K08 efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie

K_K09 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium – zajęcia indywidualne w relacji mistrz-uczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinie reżyserii; korekta indywidualna w trakcie samodzielnych prac studenckich nad wybranymi scenami - sprawdzanie, czy student rozumie i rozwija postanowione na wstępie zadanie; nadzór nad przygotowywanymi na egzamin etiudami reżyserskimi.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hycnar, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marcin Hycnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Paweł Paszta
Prowadzący grup: Paweł Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Englert, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Jan Englert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

Opracowanie roli w dramacie wierszowanym

Pełny opis:

Współpraca z aktorem, umiejętność korzystania z instrumentu, jakim jest aktor. Uczenie tego, że nie można „kontrabasu wkładać w futerał od skrzypiec”. Odpowiedzi na witkacowskie trzy pytania: co, jak i dlaczego? Przy czym dla reżyserów najważniejsze jest „jak”?

Szukanie konwencji porozumienia ze współczesnym widzem bez dekonstrukcji formy i stylu związanego z dramatem klasycznym.

Uzmysłowienie, że partner jest ważniejszy niż „ja”, a najważniejszy jest widz („Trójkąt Bermudzki” Englerta: widz – aktor – reżyser), w związku z czym granice wolności twórczej muszą podlegać pewnym rygorom.

Literatura:

Wybór literatury światowej i klasycznej (wykorzystywany podczas zajęć).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Krzysztof Majchrzak
Prowadzący grup: Krzysztof Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

Opracowanie roli w dramacie wierszowanym

Pełny opis:

Współpraca z aktorem, umiejętność korzystania z instrumentu, jakim jest aktor. Uczenie tego, że nie można „kontrabasu wkładać w futerał od skrzypiec”. Odpowiedzi na witkacowskie trzy pytania: co, jak i dlaczego? Przy czym dla reżyserów najważniejsze jest „jak”?

Szukanie konwencji porozumienia ze współczesnym widzem bez dekonstrukcji formy i stylu związanego z dramatem klasycznym.

Uzmysłowienie, że partner jest ważniejszy niż „ja”, a najważniejszy jest widz („Trójkąt Bermudzki” Englerta: widz – aktor – reżyser), w związku z czym granice wolności twórczej muszą podlegać pewnym rygorom.

Literatura:

Wybór literatury światowej i klasycznej (wykorzystywany podczas zajęć).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Majchrzak, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Krzysztof Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Majchrzak, Wojciech Malajkat, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Krzysztof Majchrzak, Wojciech Malajkat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Majchrzak, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Krzysztof Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)