Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru polskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HTPol2-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru polskiego II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Student po ukończeniu kursu powinien poznać historię teatru polskiego w stopniu podstawowym, powinien umieć lokalizować w czasie poszczególne widowiska teatralne, style aktorskie, a także artystów teatru. Celem przedmiotu jest też doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł i opracowań oraz doskonalenie umiejętności mówienia o teatrze.

Pełny opis:

Semestr I

1.Życie teatralne na ziemiach polskich w latach 1865-1890 (18 godzin).

3. Epoka gwiazd (12 godzin).

Semestr II

1.Życie teatralne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku (14 godzin).

2. Przemiany w teatrze polskim okresu między wojnami (m.in. Teatr Polski w Warszawie, trzy teatry Leona Schillera, Juliusz Osterwa i Reduta. (16 godzin)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. dramaty:

-Aleksander Fredro, "Komedie" (wybór), dowolna edycja

- Cyprian Kamil Norwid, "Dramaty" (wybór), dowolna edycja

- Michał Bałucki, "Komedie" (wybór), dowolna edycja

2.Opracowania

- Barbara Lasocka, "Aleksander Fredro.Drogi życia"

- Józef Szczublewski, "Wielki i smutny teatr warszawski"

- Halina Waszkiel, "Trudne lata. Teatr warszawski 1815-1868 (tylko część V )

- Dariusz Kosiński, "Teatra polskie. Historie" (fragmenty)

- Józef Szczublewski, "Żywot Modrzejewskiej"(fragmenty)

- Józef Szczublewski, "Żywot Osterwy" (fragmenty)

Literatura uzupełniająca

Opracowania:

Seria wydawnicza "Dzieje teatru polskiego" pod redakcja Tadeusza Siverta:

- "Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku"

- "Teatr polski w latach 1890-1918. Zabór austriacki i pruski"

- "Teatr polski w latach 1890-1918. Zabór rosyjski"

- Stanisław Marczak-Oborski, "Teatr polski w latach 1918-1965. Teatry dramatyczne"

Efekty uczenia się:

K_W05 student ma uporządkowana wiedzę z zakresu historii teatru polskiego i wykorzystuje ją w pracy aktorskiej

K_W06 rozumie specyfikę poszczególnych stylów aktorskich

K_W09 posiada warsztat naukowy pozwalający na analizę i interpretację dzieł teatralnych i dramatycznych

K_U02 wyszukuje źródła i użytkuje je w twórczy sposób

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, odwoływania się do opracowań i formułowania wniosków

K_U10 posiada umiejętność oceny tekstu literackiego i widowiska teatralnego

K_K01 rozumie potrzebę zgłębiania historii

K_K04 posiada narzędzia służące krytycznej ocenie

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze 3 (zimowym) zaliczenie z oceną na podstawie:

aktywności studenta, udziału w dyskusjach, przygotowania pracy pisemnej

W semestrze 4 (letnim) warunki zaliczenia jak wyżej, a następnie egzamin ustny końcowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Patryk Kencki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Patryk Kencki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Patryk Kencki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Patryk Kencki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Kencki, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Patryk Kencki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Kencki, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Patryk Kencki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student zna podstawy historii teatru polskiego, potrafi korzystać z źródeł i opracowań humanistycznych, potrafi wykorzystać wiedzę o dawnych stylach aktorskich,

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu historii i literatury

Pełny opis:

Wiedza

-student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii teatru polskiego i wykorzystuje ją w pracy aktorskiej i rozumie specyfikę poszczególnych stylów aktorskich

-posiada warsztat naukowy pozwalający na analizę i interpretację dzieł teatralnych i dramatycznych

Umiejętności

wyszukuje źródła i użytkuje je w twórczy sposób

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, odwoływania się do opracowań i formułowania wniosków

posiada umiejętność oceny tekstu literackiego i widowiska teatralnego

Kompetencje społeczne

rozumie potrzebę zgłębiania historii

posiada narzędzia służące krytycznej ocenie

Literatura:

Literatura podstawowa

- Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego

- Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie (fragmenty)

- Halina Waszkiel, Trudne lata. Teatr warszawski 1815- 1968( fragmenty)

-Józef Szczublewski, Żywot Heleny Modrzejewskiej (fragmenty)

- Józef Szczublewski, Żywot Osterwy(fragmenty)

Józef Szczublewski, Wielki i smutny teatr warszawski

Literatura uzupełniająca

- Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku

- Teatr polski w latach 1890–1918. Zabór austriacki i pruski

- Teatr polski w latach 1890 –1918. Zabór rosyjski

- Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918–1965. Teatry dramatyczne

Uwagi:

Student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze. W przypadku przekroczenia tego limitu ma prawo do zaliczania semestru w formie ustnego kolokwium

Semestr III – zaliczenia z oceną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Forma zaliczenia: praca testowa z pytaniami zamkniętymi i otwartymi

Semestr IV – egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student zna podstawy historii teatru polskiego, potrafi korzystać z źródeł i opracowań humanistycznych, potrafi wykorzystać wiedzę o dawnych stylach aktorskich,

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu historii i literatury

Pełny opis:

Wiedza

-student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii teatru polskiego i wykorzystuje ją w pracy aktorskiej i rozumie specyfikę poszczególnych stylów aktorskich

-posiada warsztat naukowy pozwalający na analizę i interpretację dzieł teatralnych i dramatycznych

Umiejętności

wyszukuje źródła i użytkuje je w twórczy sposób

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, odwoływania się do opracowań i formułowania wniosków

posiada umiejętność oceny tekstu literackiego i widowiska teatralnego

Kompetencje społeczne

rozumie potrzebę zgłębiania historii

posiada narzędzia służące krytycznej ocenie

Literatura:

Literatura podstawowa

- Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego

- Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie (fragmenty)

- Halina Waszkiel, Trudne lata. Teatr warszawski 1815- 1968( fragmenty)

-Józef Szczublewski, Żywot Heleny Modrzejewskiej (fragmenty)

- Józef Szczublewski, Żywot Osterwy(fragmenty)

Józef Szczublewski, Wielki i smutny teatr warszawski

Literatura uzupełniająca

- Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku

- Teatr polski w latach 1890–1918. Zabór austriacki i pruski

- Teatr polski w latach 1890 –1918. Zabór rosyjski

- Stanisław Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918–1965. Teatry dramatyczne

Uwagi:

Student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze. W przypadku przekroczenia tego limitu ma prawo do zaliczania semestru w formie ustnego kolokwium

Semestr III – zaliczenia z oceną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Forma zaliczenia: praca testowa z pytaniami zamkniętymi i otwartymi

Semestr IV – egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)