Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/AK-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie wiedzy o podziałach dziedzinowych kultury nowoczesnej : nauki, sztuki, obyczaju, języka (i ich społecznych regulacjach);

o aspekcie aksjologicznych: wartościach, normach, zakazach i "społecznych tabu" (jako poziomu oddzielnego od psychologicznych motywacji),

o uwarunkowaniach technologicznych i powiązanie tychże z podstawami kulturowych regulacji (np. proces cywilizacyjny Eliasa, powtórna retencja "mnemotechnika oparta na technologiach" Stieglera)

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają w problematykę, terminologię i perspektywy refleksji nad kulturą w globalnym, antropologicznym i historyczno-antropologicznym ujęciu ze szczególnym uwzględnieniem antropologii współczesności i kulturoznawczych teorii współczesnej kultury:

-Nauka jako "symboliczna forma kultury" w ujęciu Ernsta Cassirera

-Kultura symboliczna i kultura techniczno-użytkowa (oraz odpowiadające im interpretacyjne lub funkcjonalne ujęcia zjawisk kulturowych )

-Kultura jako "proteza" i człowiek jako "istota wybrakowana", Herder i Gehlen,problem techniki i zwrotnego sprzężenie (technologii i porządku symbolicznego

-Powstawanie norm i wartości - teoria resentymentu,odmienność ujęcia doświadczenia wartości u Williama Jamesa w kontekście pragmatyzmu amerykańskiego (waloryzacja i refleksyjny dostęp uczestników kultury do "norm" i "wzorców" ocen).

-Obserwacja drugiego stopnia" - teoria kultury, teoria sztuki, nauki jako"kulturowych podsystemów" i Luhmanna teoria konstrukcjonizm

Literatura:

H. Joas, "Powstawanie wartości', przeł. M. Kaczmarczyk, Warszawa 20091.

H. Buczyńska-Garewicz, "Znak, znaczenie, wartość. Szkice o filozofii amerykańskiej", Warszawa 1975.

J. Kmita, "Konieczne serio ironisty", Poznań 2007.

J. Woleński, "Wykłady o naturalizmie", Toruń 2016

N. Luhmann, "Kultura jako pojęcie historyczne, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia", red. E. Kuźma, A.Skrendo, J. Madejski, Kraków 2006, ss. 47-70.

Habermas, "Wyzwalająca moc symbolicznego formowania. Humanistyczne dziedzictwo Ernsta Cassirera i Biblioteka Warburga", w: idem, "Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu", przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 200

S. Andreski, 'Maxa Webera olśnienia i pomyłki", przeł. K. Z. Sowa, Warszawa 1992

R. Schechner, "Przyszłość rytuału", przeł. T. Kubikowski, Warszawa 2000

R. Nycz, "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki", Warszawa 2017

A. Pobojewska, Biologiczne "a priori" człowieka a realizm teoriopoznawczy, Łódź 1996.

M. Weber, "Racjonalność, władza, odczarowanie", wybór i przekład M. Holon, Poznań 20042

P. Sloterdijk, "Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie", "Przegląd Kulturoznawczy"4. nr 1, 2008

A. Pałubicka, "Historyczne nauki o kulturze w ujęciu H. Rickerta", "Studia metodologiczne", nr 18, 1978, ss. 85-115.

J. Habermas, "Teoria rozumu komunikacyjnego", t. 1, przeł. M. Kaniowski, Warszawa 2002

E. Bińczyk, "Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu", Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje wiedzę pozwalającą mu rozumieć i komunikować znaczenia kulturowe (zobiektywizowane i usankcjonowanie symbolicznie) cele i motywy działań ludzkich jako "sensownych' i "znaczących' (w wymiarze niezależnym od motywów psychologicznych i emocji aktorów społecznych) KW04, KW05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z elementami konwersatorium i ćwiczeń.

Podstawą zaliczenia semestru jest aktywny udział w częściach dyskusyjnch zajęć związanych z zadaną krótką lekturą lub przedstawionym materiałem filmowym, uczestnictwo w wykładach

Zaliczenie roku na podstawie wybranych pięciu lektur z podstawowego zestawu literatury do zajęć, ich skonspektowania i rozmowy o przedstawionych w nich przypadkach regulacji kulturowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wojciech Michera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wojciech Michera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wojciech Michera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wojciech Michera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Majewski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Tomasz Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Majewski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Tomasz Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)