Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do klasycznych technik lalkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/WKTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do klasycznych technik lalkowych
Jednostka: Kierunek TTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiające teoretycznie oraz praktycznie opanować klasyczne formy lalkowe, do których należy Jawajka, Kukła, Pacynka. Student poznaje rys historyczny, budowę oraz poetykę poszczególnych form. Ma możliwość poznać tajniki animacji, kompozycji scenicznej oraz zasady dramaturgii etiud aktorskich z wykorzystaniem lalek o określonej budowie. Wiedza ta jest przyswajana podczas budowania zdarzenia scenicznego z perspektywy technologa teatru lalek. W przypadku nauczania online, student rozwija indywidualne umiejętności kreatywnego budowania etiudy, w zgodzie z konwencją i stylem Pacynki, Jawajki i Kukły.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności:

- rozpoznania i wykorzystania środków wyrazu scenicznego Kukły, Pacynki, Jawajki

- łączenia użycia motoryki Kukły, Pacynki, Jawajki z interpretacją tekstu dramatycznego

- budowania elementarnych etiud aktorskich z użyciem Kukły, Pacynki, Jawajki

- budowania postaci scenicznej przy użyciu Kukły, Pacynki, Jawajki z dookreślonym wyglądem plastycznym danej lalki

- świadomego użycia scenicznego Kukły, Pacynki, Jawajki we wspólnym repertuarze

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

H. Jurkowski „Aktor w roli demiurga”,

R. Czajka, J. Kilian, A. Rembowska „Elementarz teatru lalek”

Wykaz literatury uzupełniającej:

t. I, t. II, K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”

J. Garfein „Żyć i grać”

Z. Cynkutis „Aktor. Animator twórczych procesów”

U. Hagen „Szacunek dla aktorstwa”

R. Bolesławski „Aktorstwo 6 pierwszych lekcji”

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

T_W04 zna metody i sposoby wykorzystania klasycznych form teatru lalek (P6S_WG)

T_W07 zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych poszczególnym technikom klasycznym teatru lalek w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego (P6S_WG)

T_W08 zna technologię klasycznych form lalkowych (P6S_WG)

W zakresie umiejętności (U) student:

T_U03 potrafi świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w realizacji prac artystycznych (P6S_UW)

T_U04 potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności warsztatowe w samodzielnej pracy bazując na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności (P6S_UW)

T_U07 potrafi w zgodzie z etyką zawodową pracować w zespole (P6S_UO)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

T_K01 potrafi w sposób krytyczny odnieść się do odbieranej treści proponując adekwatne rozwiązania technologiczne (P6S_KK)

T_K08 potrafi gromadzić dorobek artystyczny w oparciu o działania zgodne z etyką zawodową, dostosowując się do wymagań stojących przed uczestnikiem zespołu artystycznego (P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

III sem. - zaliczenie

IV sem. - zaliczenie

Sposoby weryfikacji:

- kontrola kolejnych etapów wskazanych zadań warsztatowych

- zaliczanie kolejnych etapów wskazanych zadań warsztatowych

- prezentacja wykonywanych zadań warsztatowych przed komisją egzaminacyjną

- w wypadku nieobecności student jest zobowiązany uzupełnić programowe braki

- student może mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności, w przypadku nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim musi być na co najmniej 50% zajęć

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau, Agata Stasiulewicz
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Agata Stasiulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)