Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie / Projektowanie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/SRP-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie / Projektowanie I
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Wypracowanie przez studentów indywidualnego warsztatu scenografa teatru lalek w zakresie współpracy ze studentami reżyserii teatru lalek przy przygotowaniu egzemplarza reżyserskiego - przygotowania i opisania koncepcji przyszłego spektaklu teatralnego.

Pełny opis:

Semestr III i IV

-analiza materiału literackiego

-opis idei utworu

-opis idei spektaklu

-opis środków wyrazu scenicznego właściwych dla przekazania opisanej idei

-sporządzenie projektów

Literatura:

Arystoteles „Poetyka”

J. Degler „Wstęp do nauki o teatrze.”

C.G.Jung „Archetypy i symbole.”

A.Ubesrfeld „Czytanie teatru.”

M.Czechow „Praca z aktorem."

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Potrafi opisać konwencje literackie, rozpoznaje style w sztuce i potrafi je zdefiniować, rozróżnia style gry aktorskiej, posiada wiedzę w zakresie najwybitniejszych osiągnięć myśli teatralnej (T_W04)

Opisując środki wyrazu scenicznego student potrafi wyjaśnić a tym samym wykazać się wiedzą w zakresie technologii stosowanych w teatrze (T_W08)

W zakresie aspektów prawnych związanych z zawodem scenografa, student potrafi je nazwać, zdefiniować i opisać (T_W10)

Wyciąga wnioski z wszelkich zjawisk natury artystycznej mających związek ze sztuką teatru i dziedzinami pokrewnymi i potrafi je przetworzyć na swój indywidualny sposób (T_W11)

W zakresie umiejętności (U) student:

Jako osobowość artystyczna konstruuje własne koncepcje artystyczne oraz wybiera sposób ich realizacji (T_U04)

Podejmuje samodzielnie decyzje odnośnie projektowania, planowania i realizacji swoich prac artystycznych (T_U06)

Analizuje, ocenia, szacuje i argumentuje, swobodnie formułując wypowiedź na tematy z różnych dziedzin twórczości (T_U12)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Wykazuje kreatywność podejmując samodzielne, niezależne prace, zachowuje krytycyzm zbierając i analizując wszelkie, niezbędne informacje, formułuje własne idee z zachowaniem krytycznej argumentacji (T_K04)

Rozumiejąc teatr jako medium do wyrażania sądów, jest zdolny do refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą. (T_K09)

Metody i kryteria oceniania:

– dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach;

– aktywne uczestnictwo w zajęciach;

Sem III - zaliczenie

Sem IV - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński, Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)