Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasyczne techniki lalkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/KTechL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyczne techniki lalkowe
Jednostka: Kierunek RTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiające teoretycznie oraz praktycznie opanować klasyczne formy lalkowe, do których należy Jawajka, Kukła, Pacynka. Student poznaje rys historyczny, budowę oraz poetykę poszczególnych form. Ma możliwość zbadać i przepracować tajniki animacji, kompozycji scenicznej oraz zasady dramaturgii etiud aktorskich z wykorzystaniem lalek. Wiedza ta jest przyswajana podczas indywidualnych i zbiorowych ćwiczeń z lalką oraz podczas budowania zdarzenia scenicznego z perspektywy reżysera. W przypadku nauczania online, student rozwija indywidualne umiejętności budowania etiudy, postaci, konfliktu, relacji w sposób kreatywny wykorzystując formy klasyczne.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności:

- rozpoznania i wykorzystania środków wyrazu scenicznego Kukły, Pacynki, Jawajki

- łączenia użycia motoryki Kukły, Pacynki, Jawajki z interpretacją tekstu dramatycznego

- budowania elementarnych etiud aktorskich z użyciem Kukły, Pacynki, Jawajki

- budowania postaci scenicznej przy użyciu Kukły, Pacynki, Jawajki z dookreślonym wyglądem plastycznym danej lalki

- świadomego użycia scenicznego Kukły, Pacynki, Jawajki we wspólnym repertuarze

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

H. Jurkowski „Aktor w roli demiurga”,

R. Czajka, J. Kilian, A. Rembowska „Elementarz teatru lalek”

Wykaz literatury uzupełniającej:

t. I, t. II, K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”

J. Garfein "Żyć i grać"

Z. Cynkutis „Aktor. Animator twórczych procesów”

U. Hagen” Szacunek dla aktorstwa”

R. Bolesławski „Aktorstwo 6 pierwszych lekcji”

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

R_W06 zna metody i sposoby wykorzystania klasycznych form teatru lalek (P7U_W P7S_WG P7S_WG)

R_W08 zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych poszczególnym technikom klasycznym teatru lalek w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego (P7U_W P7S_WG P7S_WG)

R_W09 zna środki ekspresji i możliwości teatru ożywionej formy (P7U_W P7S_WG P7S_WG P7S_WK)

W zakresie umiejętności (U) student:

R_U03 potrafi świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w realizacji prac artystycznych (P7U_U P7S_UW P7S_UW)

R_U07 potrafi w zgodzie z etyką zawodową pracować w zespole, przyjmując pozycję lidera (P7U_U P7S_UO P7S_UO)

R_U10 potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności warsztatowe w samodzielnej pracy (P7U_U P7S_UW P7S_UU P7S_UW P7S_UU)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

R_K03 potrafi wyrażać konstruktywną krytykę działań grupy i poszczególnych osób (P7U_K P7S_KK P7S_KK)

R_K05 potrafi inspirować i organizować proces twórczy u partnerów scenicznych tworząc własne metody pracy (P7U_K P7S_UU P7S_KR P7S_UU P7S_KR 9)

R_K10 potrafi być komunikatywnym członkiem zespołu:

− w artystycznej pracy wymagającej zawodowej dyscypliny,

− posiadającym umiejętność organizowania i negocjowania,

− potrafiącym integrować się z partnerami z poziomu różnych dyscyplin,

− umiejącym w sposób przystępny rozdawać dyspozycje (P7U_K P7S_KO P7S_KR P7S_KO P7S_KR 10)

Metody i kryteria oceniania:

III sem. - zaliczenie

IV sem. - zaliczenie

Sposoby weryfikacji:

- kontrola kolejnych etapów wskazanych zadań warsztatowych

- zaliczanie kolejnych etapów wskazanych zadań warsztatowych

- prezentacja wykonywanych zadań warsztatowych przed komisją egzaminacyjną

- w wypadku nieobecności student jest zobowiązany uzupełnić programowe braki

- student może mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności, w przypadku nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim musi być na co najmniej 50% zajęć

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau, Kamila Wróbel
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiające teoretycznie oraz praktycznie opanować klasyczne formy lalkowe, do których należy Jawajka, Kukła, Pacynka. Student poznaje rys historyczny, budowę oraz poetykę poszczególnych form. Ma możliwość zbadać i przepracować tajniki animacji, kompozycji scenicznej oraz zasady dramaturgii etiud aktorskich z wykorzystaniem lalek. Wiedza ta jest przyswajana podczas indywidualnych i zbiorowych ćwiczeń z lalką oraz podczas budowania zdarzenia scenicznego z perspektywy reżysera. W przypadku nauczania online, student rozwija indywidualne umiejętności budowania etiudy, postaci, konfliktu, relacji w sposób kreatywny wykorzystując formy klasyczne.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności:

- rozpoznania i wykorzystania środków wyrazu scenicznego Kukły, Pacynki, Jawajki

- łączenia użycia motoryki Kukły, Pacynki, Jawajki z interpretacją tekstu dramatycznego

- budowania elementarnych etiud aktorskich z użyciem Kukły, Pacynki, Jawajki

- budowania postaci scenicznej przy użyciu Kukły, Pacynki, Jawajki z dookreślonym wyglądem plastycznym danej lalki

- świadomego użycia scenicznego Kukły, Pacynki, Jawajki we wspólnym repertuarze

W zakresie wiedzy (W) student:

R_W06 zna metody i sposoby wykorzystania klasycznych form teatru lalek (P7U_W P7S_WG P7S_WG)

R_W08 zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych poszczególnym technikom klasycznym teatru lalek w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego (P7U_W P7S_WG P7S_WG)

R_W09 zna środki ekspresji i możliwości teatru ożywionej formy (P7U_W P7S_WG P7S_WG P7S_WK)

W zakresie umiejętności (U) student:

R_U03 potrafi świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w realizacji prac artystycznych (P7U_U P7S_UW P7S_UW)

R_U07 potrafi w zgodzie z etyką zawodową pracować w zespole, przyjmując pozycję lidera (P7U_U P7S_UO P7S_UO)

R_U10 potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności warsztatowe w samodzielnej pracy (P7U_U P7S_UW P7S_UU P7S_UW P7S_UU)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

R_K03 potrafi wyrażać konstruktywną krytykę działań grupy i poszczególnych osób (P7U_K P7S_KK P7S_KK)

R_K05 potrafi inspirować i organizować proces twórczy u partnerów scenicznych tworząc własne metody pracy (P7U_K P7S_UU P7S_KR P7S_UU P7S_KR 9)

R_K10 potrafi być komunikatywnym członkiem zespołu:

− w artystycznej pracy wymagającej zawodowej dyscypliny,

− posiadającym umiejętność organizowania i negocjowania,

− potrafiącym integrować się z partnerami z poziomu różnych dyscyplin,

− umiejącym w sposób przystępny rozdawać dyspozycje (P7U_K P7S_KO P7S_KR P7S_KO P7S_KR 10)

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

H. Jurkowski „Aktor w roli demiurga”,

R. Czajka, J. Kilian, A. Rembowska „Elementarz teatru lalek”

Wykaz literatury uzupełniającej:

t. I, t. II, K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”

J. Garfein "Żyć i grać"

Z. Cynkutis „Aktor. Animator twórczych procesów”

U. Hagen” Szacunek dla aktorstwa”

R. Bolesławski „Aktorstwo 6 pierwszych lekcji”

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau, Agata Stasiulewicz
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Agata Stasiulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiają teoretyczne i praktyczne rozpoznanie klasycznych form lalkowych(kukła, pacynka, jawajka). Student poznaje rys historyczny, budowę oraz predyspozycje w/w form. Zdobywa wiedzę na temat wykorzystania form klasycznych w różnych konwencjach dramaturgicznych. Przy pomocy narzędzi przynależnych technikom aktorskim w teatrze ożywionej formy oraz doświadczeń zdobytych w ramach zajęć specjalistycznych na pierwszym roku studiów, student pogłębia wiedzę na temat zasad animacji, kompozycji scenicznej, budowy dramaturgicznej etiudy aktorskiej.

Zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w formie online.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zdobycie przez studentów umiejętności:

- rozpoznania i wykorzystania środków wyrazu scenicznego klasycznych form lalkowych

- łączenia użycia motoryki klasycznych form lalkowych z interpretacją tekstu dramatycznego

- budowania elementarnych zadań/etiud aktorskich

- budowania postaci scenicznej z użyciem lalek tzw. ćwiczebnych, oraz charakterystycznych

- świadomego użycia scenicznego kukły, pacynki oraz jawajki we wspólnym repertuarze

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1. H. Jurkowski „Aktor w roli demiurga”,

2. R. Czajka, J. Kilian, A. Rembowska „Elementarz teatru lalek”

Wykaz literatury uzupełniającej:

3. t. I, t. II, K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”

4. J. Garfein "Żyć i grać"

5. Z. Cynkutis „Aktor. Animator twórczych procesów”

6. U.Hagen” Szacunek dla aktorstwa”

7. R.Bolesławski „Aktorstwo 6 pierwszych lekcji”

8. M. Czechow "O technice aktora"

Uwagi:

III sem. - zaliczenie

IV sem. - zaliczenie

Sposoby weryfikacji:

- kontrola kolejnych etapów wskazanych ćwiczeń warsztatowych

- możliwość zaliczania kolejnych etapów wskazanych ćwiczeń warsztatowych poprzez formę prezentacji śródsemestralnych

- prezentacja przygotowanych ćwiczeń/etiud warsztatowych w formie pokazów zaliczeniowych/egzaminacyjnych przed komisją egzaminacyjną

- ocenie podlega zarówno praca indywidualna jak i zbiorowa w planie aktorskim , lub w indywidualnym zadaniu reżyserskim

- w wypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienia zaległości

- student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności

- w przypadku nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim oraz przewidzianych regulaminem studiów dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student musi być na co najmniej 50% zajęć,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)