Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Heurystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/H-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Heurystyka
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty podstawowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Heurystyka to nauka zajmująca się technikami twórczego myślenia i dokonywaniem twórczych odkryć. Heurystyka proponuje metody, które służą rozwiązaniu problemu lub przynajmniej zebraniu idei prowadzących do jego rozwiązania.

Celem prowadzonych zajęć jest opanowanie przez studentów niektórych technik i umiejętne stosowanie wybranych metod w określonych sytuacjach decyzyjnych w pracy reżysera.

Nadrzędnym celem jest rozbudzenie fantazji, wyobraźni i kreatywności.

Pełny opis:

Semestr V, VI

W czasie zajęć omówione i przeanalizowane zostaną najbardziej przydatne w procesie twórczym techniki heurystyczne. Prowadzone też będą ćwiczenia sprawdzające skuteczność stosowania poszczególnych metod przez studentów.

Lista technik heurystycznych

1. Mutacja, selekcja

2. Burza mózgów

3. Myślenie lateralne

4. Kruszenie

5. Macierz eksploracji

6. T.RO.P

7. Metaforyzowanie

8. Dyrektywy z pola bitwy

9. Adres, teza, forma

10. Katalog motywów

11. Myślenie w sześciu kapeluszach

12. Cokolwiek myślisz - pomyśl odwrotnie

13. Działanie w sześciu parach butów

14. Parafrazowanie

15. Niewerbalne środki przekazu myśli

W ramach ćwiczeń odkrywana będzie praktyczna przydatność poszczególnych technik dla różnych etapów pracy reżysera.

Studenci powinni wykazać się zdolnością właściwego przyporządkowania metody konkretnemu reżyserskiemu działaniu od pracy konceptualnej po praktyczną.

Poszukiwane też będą nowe, niekonwencjonalne metody rozwijania wyobraźni twórczej.

Literatura:

1. E. Nęcka - „Trening twórczości„,”Techniki rozwiązywania problemów”

2. Edward De Bono „Myślenie lateralne”

3. Zdzisław Pietrasiński „Myślenie twórcze”

1. Pozostałe książki de Bono dostępne na polskim rynku

2. Tony Buzan - „Mapy myśli”,

3. J. Parandowski - „Alchemia słowa”

4. Maciej Wojtyszko - „Krótki zarys męki twórczej”

5. „Zadanie, metoda, rozwiązanie” - Praca zbiorowa. Zeszyty wydawnictwa naukowego (wybrane zagadnienia)

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Rozpoznaje problemy związane z twórczością teatralną R_W1, R_W2,R_W4 Potrafi opisać i ocenić swoją postawę twórczą, swoje walory i niedostatki R_W7,R_W14.

Pamięta i stosuje około 15 metod heurystycznych R_W2, R_W14

W zakresie umiejętności (U) student:

Posiada umiejętność rozwiązywania postawionych zadań artystycznych przy pomocy którejś z metod heurystycznych odnoszących się do zadania R_U1;

umie podporządkować właściwie metodę zadaniu (R_U5, R_U9)

Potrafi samodzielnie poprowadzić zespołową burzę mózgów, przewodzi jej i wyprowadza właściwe wnioski, dokonując ostatecznych wyborów (R_U6, R_U7)

Posługuje się sprawnie macierzą eksploracji. Opanował rozszerzoną metodę tworzenia mutacji i dokonywania selekcji (R_U13)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Potrafi wytworzyć w sobie pewne nawyki i cechy sprzyjające kontroli procesów twórczych R_K1

Umie rozwijać w sobie gotowość do podejmowania działań twórczych R_K1, R_K6

Dokonuje właściwej samooceny R_K3

Metody i kryteria oceniania:

Semestr V - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Wojciech Szelachowski
Prowadzący grup: Wojciech Szelachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau, Wojciech Szelachowski
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska, Wojciech Szelachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)