Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dramaturgia teatru lalek I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/DTL-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramaturgia teatru lalek I
Jednostka: Kierunek RTL rok II
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zjawisk w dziejach polskiego i obcego dramatu lalkowego – w perspektywie historycznej i współczesnej. Analiza i interpretacja wybranych dramatów z użyciem różnorodnych metodologii badawczych i z uwzględnieniem najnowszych kierunków w dramatologii. Próba odpowiedzi na pytania: co jest, a co może stanowić repertuar współczesnego teatru lalek oraz czy jakiekolwiek względy ten repertuar ograniczają? W jaką stronę idą poszukiwania współczesnych dramatopisarzy i co mają wspólnego z teatrem lalek? Jak czytać klasykę dramatu (nie tylko lalkowego) i jak ją przetwarzać? A wszystko na przykładzie wybranych dramatów, z których każdy bądź był przez autora dedykowany lalkom, bądź był wystawiany w teatrze lalek, bądź zachęca (z różnych względów) do podjęcia podobnej próby.

Część zajęć może być przeprowadzona online lub zdalnie.

Pełny opis:

Analiza dramatologiczna zarówno polskiej klasyki lalkowej (np. sztuk Jana Wilkowskiego, Jana Ośnicy, Natalii Gołębskiej), jak i utworów pisarzy współczesnych (Piotra Tomaszuka, Tadeusza Słobodzianka, Marty Guśniowskiej, Roberta Jarosza, Moniki Milewskiej, Maliny Prześlugi, Michała Walczaka, Anny Andraki, Kuby Kaprala, Tomasza Kaczorowskiego i innych).

W przypadku sztuk obcych: analiza dramatologiczna zarówno klasyki lalkowej ("Faust", "Don Juan", sztuki z udziałem Poliszynela), jak i tekstów okresu awangardy (Edwarda G. Craiga, Federico Garcii Lorki, Alfreda Jarry’ego, Michela de Ghelderode) oraz sztuk współczesnych (Ulricha Huba, Karin Serres, Phillippe'a Dorina, Martina Baltscheita i innych).

Analizowanie i interpretowanie dawnej i nowej dramaturgii teatru lalek ma nie tylko przynieść studentom orientację w dawnej i współczesnej literaturze, ale uczulić ich na lalkarską perspektywę. Uczymy się, jak czytać utwory dramatyczne, by wydobyć z nich potencjał lalkowy i przekładać język literatury na język animacji.

Literatura:

1. Teksty wskazanych dramatów zaczerpnięte z antologii, zbiorów autorskich oraz czasopism („Teatr Lalek”, Dialog”, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”)

2. „Antologia klasycznych tekstów teatru lalek”, oprac. Henryk Jurkowski, t. I-III, Wrocław 1999-2003

3. Halina Waszkiel, „Dramaturgia polskiego teatru lalek”, Warszawa 2013

4. Jolanta Ewa Wiśniewska, „W poszukiwaniu ‘Złotego klucza’. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945-1970)”, Łódź 1999

5. „Dziecko i teatr w przestrzeni kultury”, pod red. Marty Karasińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Teatr w świecie”, t. II: „Świat w teatrze”, Poznań 2007

6. Henryk Jurkowski, „Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek”, Wrocław 1991

7. „Kulturowe konteksty baśni”, pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Rozigrana córa mitu”, Poznań 2005; t. II: „W poszukiwaniu straconego królestwa”, Poznań 2006

8. „Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia”, oprac. Wiesława Domańska i Stanisław Wilczek, Łódź 1984

9. „Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej”, t. I pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. II pod red. Marty Karasińskiej, Poznań 2009

10. Weronika Kostecka, "Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką", Warszawa 2014

11. Jan Wilkowski, "Spowiedź w drewnie. Dramaty", wybór i oprac. H. Waszkiel, Warszawa 2020

12. Halina Waszkiel, "Lalki wobec końca antropocenu", [w:] "LALKA NOVA: nowe znaczenia lalki w teatrze i sztukach performatywnych”, Wydział Lalkarski wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Wrocław 2022

Literatura szczegółowa będzie podawana na bieżąco do każdego tematu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna repertuar związany ze specjalnością studiów (K_W03, P7S_WG, SzK_W03).

Posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji (K_W04, P7S_WK, H).

W pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy aktora jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania (K_W05, P7S_WG, NS, Sz).

Rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, śpiewie i ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju (K_W11, P7S_WG, Sz).

Umiejętności:

Analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych (K_U02, P7S_UW, Sz).

Posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcją artystyczną (K_U04, P7S_UW, Sz).

Rozumie istotę konstrukcji tekstu scenariusza, samodzielnie ocenia tekst literacki i możliwości jego wykorzystania w procesie budowy dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek (SATL_U01, P7S_UW, Sz).

Kompetencje społeczne:

Wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (K_K01, P7S_KK, H).

Analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie (K_K10, P7S_KO, P7S_KR, H).

Metody i kryteria oceniania:

Semestr III - aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie pracy zaliczeniowej pisemnej: zaliczenie

Semestr IV- aktywny udział w zajęciach: zaliczenie; egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zjawisk w dziejach polskiego i obcego dramatu lalkowego – w perspektywie historycznej i współczesnej. Analiza i interpretacja wybranych dramatów z użyciem różnorodnych metodologii badawczych i z uwzględnieniem najnowszych kierunków w dramatologii. Próba odpowiedzi na pytania: co jest, a co może stanowić repertuar współczesnego teatru lalek oraz czy jakiekolwiek względy ten repertuar ograniczają? W jaką stronę idą poszukiwania współczesnych dramatopisarzy i co mają wspólnego z teatrem lalek? Jak czytać klasykę dramatu (nie tylko lalkowego) i jak ją przetwarzać? A wszystko na przykładzie wybranych dramatów, z których każdy bądź był przez autora dedykowany lalkom, bądź był wystawiany w teatrze lalek, bądź zachęca (z różnych względów) do podjęcia podobnej próby.

Pełny opis:

Analiza dramatologiczna zarówno polskiej klasyki lalkowej (np. sztuk Jana Wilkowskiego, Jana Ośnicy, Natalii Gołębskiej), jak i utworów pisarzy współczesnych (Piotra Tomaszuka, Tadeusza Słobodzianka, Marty Guśniowskiej, Roberta Jarosza, Moniki Milewskiej, Izabeli Degórskiej, Maliny Prześlugi, Michała Walczaka, Magdy Fertacz i innych).

W przypadku sztuk obcych: analiza dramatologiczna zarówno klasyki lalkowej ("Faust", "Don Juan", sztuki z udziałem Poliszynela), jak i tekstów okresu awangardy (Edwarda G. Craiga, Federico Garcii Lorki, Alfreda Jarry’ego, Michela de Ghelderode) oraz sztuk współczesnych (Ulricha Huba, Karin Serres, Phillippe'a Dorina, Martina Baltscheita i innych).

Analizowanie i interpretowanie dawnej i nowej dramaturgii teatru lalek ma nie tylko przynieść studentom orientację w dawnej i współczesnej literaturze, ale uczulić ich na lalkarską perspektywę. Uczymy się, jak czytać utwory dramatyczne, by wydobyć z nich potencjał lalkowy i przekładać język literatury na język animacji.

Literatura:

1. Teksty wskazanych dramatów zaczerpnięte z antologii, zbiorów autorskich oraz czasopism („Teatr Lalek”, Dialog”, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”)

2. „Antologia klasycznych tekstów teatru lalek”, oprac. Henryk Jurkowski, t. I-III, Wrocław 1999-2003

3. Halina Waszkiel, „Dramaturgia polskiego teatru lalek”, Warszawa 2013

4. Jolanta Ewa Wiśniewska, „W poszukiwaniu ‘Złotego klucza’. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945-1970)”, Łódź 1999

5. „Dziecko i teatr w przestrzeni kultury”, pod red. Marty Karasińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Teatr w świecie”, t. II: „Świat w teatrze”, Poznań 2007

6. Henryk Jurkowski, „Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek”, Wrocław 1991

7. „Kulturowe konteksty baśni”, pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Rozigrana córa mitu”, Poznań 2005; t. II: „W poszukiwaniu straconego królestwa”, Poznań 2006

8. „Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia”, oprac. Wiesława Domańska i Stanisław Wilczek, Łódź 1984

9. „Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej”, t. I pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. II pod red. Marty Karasińskiej, Poznań 2009

Uwagi:

Rozległość badanej literatury dramatycznej dla teatru lalek oraz ranga wybranych sztuk powodują, że ogólna rama prowadzonych zajęć jest powtarzalna. Nowością jest zawsze sposób interpretowania, zgodny z duchem czasu, zainteresowaniami studentów oraz aktualnym stanem badań.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - zaliczenie
Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zjawisk w dziejach polskiego i obcego dramatu lalkowego – w perspektywie historycznej i współczesnej. Analiza i interpretacja wybranych dramatów z użyciem różnorodnych metodologii badawczych i z uwzględnieniem najnowszych kierunków w dramatologii. Próba odpowiedzi na pytania: co jest, a co może stanowić repertuar współczesnego teatru lalek oraz czy jakiekolwiek względy ten repertuar ograniczają? W jaką stronę idą poszukiwania współczesnych dramatopisarzy i co mają wspólnego z teatrem lalek? Jak czytać klasykę dramatu (nie tylko lalkowego) i jak ją przetwarzać? A wszystko na przykładzie wybranych dramatów, z których każdy bądź był przez autora dedykowany lalkom, bądź był wystawiany w teatrze lalek, bądź zachęca (z różnych względów) do podjęcia podobnej próby.

Część zajęć może być przeprowadzona online lub zdalnie.

Pełny opis:

Omówienie wybranych sztuk Jana Wilkowskiego, Jana Ośnicy, Moniki Milewskiej, Piotra Tomaszuka, Roberta Jarosza, Michała Walczaka, Marty Guśniowskiej, Maliny Prześlugi, Anny Andraki i innych autorów polskich oraz obcej klasyki lalkowej ("Faust", "Don Juan", "Poliszynel w beczce") oraz obcych tekstów awangardy początku XX wieku: Craiga, Jarry’ego, Lorki, Ghelderode’a. Dobór tekstów będzie uzależniony od dostępności Biblioteki ATB dla studentów. W przypadku pracy zdalnej, dobór tekstów będzie wyznaczany przez ich dostępność online.

Literatura:

1. Teksty wskazanych dramatów zaczerpnięte z antologii, zbiorów autorskich oraz czasopism („Teatr Lalek”, Dialog”, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”)

2. „Antologia klasycznych tekstów teatru lalek”, oprac. Henryk Jurkowski, t. I-III, Wrocław 1999-2003

3. Halina Waszkiel, „Dramaturgia polskiego teatru lalek”, Warszawa 2013

4. Jolanta Ewa Wiśniewska, „W poszukiwaniu ‘Złotego klucza’. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945-1970)”, Łódź 1999

5. „Dziecko i teatr w przestrzeni kultury”, pod red. Marty Karasińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Teatr w świecie”, t. II: „Świat w teatrze”, Poznań 2007

6. Henryk Jurkowski, „Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek”, Wrocław 1991

7. „Kulturowe konteksty baśni”, pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. I: „Rozigrana córa mitu”, Poznań 2005; t. II: „W poszukiwaniu straconego królestwa”, Poznań 2006

8. „Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia”, oprac. Wiesława Domańska i Stanisław Wilczek, Łódź 1984

9. „Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej”, t. I pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, t. II pod red. Marty Karasińskiej, Poznań 2009

10. Weronika Kostecka, "Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką", Warszawa 2014

11. Jan Wilkowski, "Spowiedź w drewnie. Dramaty", wybór i oprac. H. Waszkiel, Warszawa 2020

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - zaliczenie
Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zjawisk w dziejach polskiego i obcego dramatu lalkowego w perspektywie historycznej. Lalkowa klasyka: teksty Fausta, Don Juana i Poliszynela. Lalkowa awangarda europejska: wybrane sztuki Craiga, Lorki, Jarry’ego i Ghelderode’a. Polska klasyka lalkowa: Wilkowski, Ośnica, Gołębska, Miłobędzka, Milewska.

Pełny opis:

P l a n z a j ę ć w s e m e s t r z e z i m o w y m

ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE

1. Dramatologia – przedmiot badań, zakres i metody. Co to jest „dramaturgia teatru lalek”? Omówienie planu zajęć i literatury przedmiotu.

2. Rozmaitość metod badawczych dramatologii

Lit.: ● Halina Waszkiel, Teatr ożywionej formy, „Teatr Lalek” 2016, nr 2 (124) ● Teatr i teatrologia, [w:] Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała 2005, s. 9-34 ● Halina Waszkiel, Dramaturgia polskiego teatru lalek, Warszawa 2013, s. 9-29

KLASYKA OBCA:

3. Faust w teatrze lalek

Lit.: ● Doktor Johann Faust, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I, Wrocław 1999, s. 237-253. ● Jan doktor Faust, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I, Wrocław 1999, s. 255-281.

4. Don Juan w teatrze lalek

Lit.: ● Don Juan i Don Pietro, czyli Kamienny nieboszczyk na uczcie, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I, Wrocław 1999, s. 283-304. ● Don Juan, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I, Wrocław 1999, s. 305-324.

5. Poliszynel Duranty’ego. Tradycja komedii dell’arte

Lit.: ● Louis Emile Duranty, Poliszynel w beczce, Wielka Ręka oraz Poliszynel usuwa się w cień [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I, Wrocław 1999, s. 451-488.

6. Craig i teatr lalek

Lit.: ● Edward Gordon Craig, Pan Ryba i Pani Ość. ● Craig, Romeo i Julia – oba teksty [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. II, Wrocław 2000, s. 337-372. ● Henryk Jurkowski, Craigowa miłość do marionetek, „Teatr Lalek” 2008, nr 2-3. ● Henryk Jurkowski, Craig w świecie idei, „Konteksty” 2005, nr 2, s. 76-83.

7. Lorca i teatr lalek

Lit.: ● Federico Garcia Lorca, Szopka don Cristobala i Czary motylkowej panny, [w:] tenże, Teatro breve. Groteski teatralne, Kraków 1966. ● Zofia Szleyen: Groteski teatralne Lorki, [w:] Federico Garcia Lorca, Teatro breve. Groteski teatralne, Kraków 1966, s. 211-222.

8. Jarry i teatr lalek

Lit.: ● Alfred Jarry, Ubu rogaczem, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. II, Wrocław 2000, s. 75-97. ● Alfred Jarry, Ubu na wzgórzu, [w:] tamże, s. 99-120. ● Wielkie ubudubu. Z Janem Gondowiczem, tłumaczem „Teatru Ojca Ubu” rozmawia Katarzyna Gajdosz, „Teatr” 2007, nr 7-8.

9. Ghelderode i teatr lalek

Lit.: ● Michel de Ghelderode, Kuszenie świętego Antoniego, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. II, Wrocław 2000, s. 595-600. ● Michel de Ghelderode, Kram Karoliny, [w:] tenże, Teatr, Warszawa 1971, s. 381-406. ● Zbigniew Stolarek, Wstęp [w:] Michel de Ghelderode, Teatr, s. 5-42, Warszawa 1971.

KLASYKA POLSKA

10. Jan Wilkowski: Spowiedź w drewnie

Lit.: ● Jan Wilkowski, Spowiedź w drewnie [w:] Jan Wilkowski, Spowiedź w drewnie. Dramaty, wybór i oprac. Halina Waszkiel, oprac. tekstów Grzegorz Kowalski, seria: Dramat polski. Reaktywacja, pod red. Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, tom 12, Warszawa 2020, IBL PAN. ● Halina Waszkiel, Pisanie teatru lalek, [w:] tamże.

11. Jan Wilkowski i Leon Moszczyński: Guignol w tarapatach

Lit.: ● Jan Wilkowski i Leon Moszczyński, Guignol w tarapatach, [w:] Jan Wilkowski, Spowiedź w drewnie. Dramaty, wybór i oprac. Halina Waszkiel, oprac. tekstów Grzegorz Kowalski, seria: Dramat polski. Reaktywacja, pod red. Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, tom 12, Warszawa 2020, IBL PAN. ● Hasło „efekt obcości, V-effekt” w: Dariusz Kosiński, Słownik teatru, Kraków 2006. ● Hasło „efekt obcości” w: Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 2002. ● Henryk Jurkowski, Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek, Wrocław 1991, s. 145-157 (Teksty francuskiego Guignola).

12. Jana Ośnica: Złoty klucz

Lit.: ● Jan Ośnica, Złoty klucz, [w:] Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia, oprac. Wiesława Domańska i Stanisław Wilczek, Łódź 1984, s. 291-338; lub [w:] Jan Ośnica, „Złoty klucz” i inne sztuki dla teatru lalek, BTL, Białystok 2010. ● Wiesława Domańska, O dramaturgii lalkowej Leona Moszczyńskiego, „Teatr Lalek” 1968, z. 1-2 (43-44). ● Jolanta Ewa Wiśniewska, W poszukiwaniu „Złotego klucza”. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945-1970), Łódź 1999, s. 131-136.

13. Natalia Gołębska: O turze złotorogim

Lit.: ● Natalia Gołębska, O turze złotorogim, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. III, Wrocław 2003, s. 551-582; lub [w:] Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia, oprac. Wiesława Domańska i Stanisław Wilczek, Łódź 1984, s. 17-49. ● Henryk Jurkowski, Moje pokolenie, Łódź 2006, s. 110-116 (rozdz. Natalia Gołębska).

14. Krystyna Miłobędzka: Ptam i Ojczyzna

Lit.: ● Krystyna Miłobędzka, Ptam i Ojczyzna [w:] Krystyna Miłobędzka, Siała baba mak. Gry słowne dla teatru, Wrocław 1995. ● Krystyna Miłobędzka, W widnokręgu Odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia, Wrocław 2008, s. 51-60. ● Joanna Żygowska, Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej, Kraków 2018, s. 127-151.

15. Monika Milewska: Dzieje sławnego Rodryga

Lit.: ● Monika Milewska, Dzieje sławnego Rodryga, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 16, Poznań 2001. ● Agata Adamiecka-Sitek, Wstęp [w:] Nowe Historie 1: Ustanawianie historii, Warszawa 2010.

Literatura:

Jak wyżej - literatura bieżąca została dobrana do każdego tematu.

Literatura uzupełniająca (do wyboru):

Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I-III, Wrocław 1999-2003

Jurkowski Henryk, Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek, Wrocław 1991

„Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”, Poznań, Centrum Sztuki Dziecka

Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia, oprac. Wiesława Domańska i Stanisław Wilczek, Łódź 1984

„Teatr Lalek”, kwartalnik, POLUNIMA

Waszkiel Halina, Dramaturgia polskiego teatru lalek, Warszawa 2013

Waszkiel Halina, Lalki wobec końca antropocenu, [w:] LALKA NOVA: nowe znaczenia lalki w teatrze i sztukach performatywnych”, Wydział Lalkarski wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Wrocław 2022

Wilkowski Jan, Spowiedź w drewnie. Dramaty, wybór i oprac. Halina Waszkiel, oprac. tekstów Grzegorz Kowalski, seria: Dramat polski. Reaktywacja, pod red. Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, tom 12, Warszawa 2020, IBL PAN.

Wiśniewska Jolanta Ewa, W poszukiwaniu „Złotego klucza”. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945-1970), Łódź 1999

Wiśniewska Marzenna, Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią, Toruń 2022 [gł. Wstęp, s. 7-19]

Strony internetowe: www.nowesztuki.pl, www.e-teatr.pl, strony internetowe polskich teatrów lalek

Uwagi:

Zajęcia mogą być przeprowadzona online lub zdalnie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Dąbrowska, Marta Rau, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Karolina Dąbrowska, Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL wykład - zaliczenie
Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zjawisk w dziejach polskiego i obcego dramatu lalkowego w perspektywie historycznej. Lalkowa klasyka: teksty Fausta, Don Juana i Poliszynela. Lalkowa awangarda europejska: wybrane sztuki Craiga, Lorki, Jarry’ego i Ghelderode’a. Polska klasyka lalkowa: Wilkowski, Ośnica, Gołębska, Miłobędzka, Milewska.

Pełny opis:

P l a n z a j ę ć w s e m e s t r z e z i m o w y m

ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE

1. Dramatologia – przedmiot badań, zakres i metody. Co to jest „dramaturgia teatru lalek”? Omówienie planu zajęć i literatury przedmiotu.

2. Rozmaitość metod badawczych dramatologii

Lit.: ● Halina Waszkiel, Teatr ożywionej formy, „Teatr Lalek” 2016, nr 2 (124) ● Teatr i teatrologia, [w:] Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała 2005, s. 9-34 ● Halina Waszkiel, Dramaturgia polskiego teatru lalek, Warszawa 2013, s. 9-29

KLASYKA OBCA:

3. Faust w teatrze lalek

Lit.: ● Doktor Johann Faust, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I, Wrocław 1999, s. 237-253. ● Jan doktor Faust, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I, Wrocław 1999, s. 255-281.

4. Don Juan w teatrze lalek

Lit.: ● Don Juan i Don Pietro, czyli Kamienny nieboszczyk na uczcie, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I, Wrocław 1999, s. 283-304. ● Don Juan, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I, Wrocław 1999, s. 305-324.

5. Poliszynel Duranty’ego. Tradycja komedii dell’arte

Lit.: ● Louis Emile Duranty, Poliszynel w beczce, Wielka Ręka oraz Poliszynel usuwa się w cień [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I, Wrocław 1999, s. 451-488.

6. Craig i teatr lalek

Lit.: ● Edward Gordon Craig, Pan Ryba i Pani Ość. ● Craig, Romeo i Julia – oba teksty [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. II, Wrocław 2000, s. 337-372. ● Henryk Jurkowski, Craigowa miłość do marionetek, „Teatr Lalek” 2008, nr 2-3. ● Henryk Jurkowski, Craig w świecie idei, „Konteksty” 2005, nr 2, s. 76-83.

7. Lorca i teatr lalek

Lit.: ● Federico Garcia Lorca, Szopka don Cristobala i Czary motylkowej panny, [w:] tenże, Teatro breve. Groteski teatralne, Kraków 1966. ● Zofia Szleyen: Groteski teatralne Lorki, [w:] Federico Garcia Lorca, Teatro breve. Groteski teatralne, Kraków 1966, s. 211-222.

8. Jarry i teatr lalek

Lit.: ● Alfred Jarry, Ubu rogaczem, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. II, Wrocław 2000, s. 75-97. ● Alfred Jarry, Ubu na wzgórzu, [w:] tamże, s. 99-120. ● Wielkie ubudubu. Z Janem Gondowiczem, tłumaczem „Teatru Ojca Ubu” rozmawia Katarzyna Gajdosz, „Teatr” 2007, nr 7-8.

9. Ghelderode i teatr lalek

Lit.: ● Michel de Ghelderode, Kuszenie świętego Antoniego, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. II, Wrocław 2000, s. 595-600. ● Michel de Ghelderode, Kram Karoliny, [w:] tenże, Teatr, Warszawa 1971, s. 381-406. ● Zbigniew Stolarek, Wstęp [w:] Michel de Ghelderode, Teatr, s. 5-42, Warszawa 1971.

KLASYKA POLSKA

10. Jan Wilkowski: Spowiedź w drewnie

Lit.: ● Jan Wilkowski, Spowiedź w drewnie [w:] Jan Wilkowski, Spowiedź w drewnie. Dramaty, wybór i oprac. Halina Waszkiel, oprac. tekstów Grzegorz Kowalski, seria: Dramat polski. Reaktywacja, pod red. Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, tom 12, Warszawa 2020, IBL PAN. ● Halina Waszkiel, Pisanie teatru lalek, [w:] tamże.

11. Jan Wilkowski i Leon Moszczyński: Guignol w tarapatach

Lit.: ● Jan Wilkowski i Leon Moszczyński, Guignol w tarapatach, [w:] Jan Wilkowski, Spowiedź w drewnie. Dramaty, wybór i oprac. Halina Waszkiel, oprac. tekstów Grzegorz Kowalski, seria: Dramat polski. Reaktywacja, pod red. Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, tom 12, Warszawa 2020, IBL PAN. ● Hasło „efekt obcości, V-effekt” w: Dariusz Kosiński, Słownik teatru, Kraków 2006. ● Hasło „efekt obcości” w: Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 2002. ● Henryk Jurkowski, Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek, Wrocław 1991, s. 145-157 (Teksty francuskiego Guignola).

12. Jana Ośnica: Złoty klucz

Lit.: ● Jan Ośnica, Złoty klucz, [w:] Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia, oprac. Wiesława Domańska i Stanisław Wilczek, Łódź 1984, s. 291-338; lub [w:] Jan Ośnica, „Złoty klucz” i inne sztuki dla teatru lalek, BTL, Białystok 2010. ● Wiesława Domańska, O dramaturgii lalkowej Leona Moszczyńskiego, „Teatr Lalek” 1968, z. 1-2 (43-44). ● Jolanta Ewa Wiśniewska, W poszukiwaniu „Złotego klucza”. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945-1970), Łódź 1999, s. 131-136.

13. Natalia Gołębska: O turze złotorogim

Lit.: ● Natalia Gołębska, O turze złotorogim, [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. III, Wrocław 2003, s. 551-582; lub [w:] Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia, oprac. Wiesława Domańska i Stanisław Wilczek, Łódź 1984, s. 17-49. ● Henryk Jurkowski, Moje pokolenie, Łódź 2006, s. 110-116 (rozdz. Natalia Gołębska).

14. Krystyna Miłobędzka: Ptam i Ojczyzna

Lit.: ● Krystyna Miłobędzka, Ptam i Ojczyzna [w:] Krystyna Miłobędzka, Siała baba mak. Gry słowne dla teatru, Wrocław 1995. ● Krystyna Miłobędzka, W widnokręgu Odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia, Wrocław 2008, s. 51-60. ● Joanna Żygowska, Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej, Kraków 2018, s. 127-151.

15. Monika Milewska: Dzieje sławnego Rodryga

Lit.: ● Monika Milewska, Dzieje sławnego Rodryga, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” nr 16, Poznań 2001. ● Agata Adamiecka-Sitek, Wstęp [w:] Nowe Historie 1: Ustanawianie historii, Warszawa 2010.

Literatura:

Jak wyżej - literatura bieżąca została dobrana do każdego tematu.

Literatura uzupełniająca (do wyboru):

Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. I-III, Wrocław 1999-2003

Jurkowski Henryk, Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek, Wrocław 1991

„Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”, Poznań, Centrum Sztuki Dziecka

Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia, oprac. Wiesława Domańska i Stanisław Wilczek, Łódź 1984

„Teatr Lalek”, kwartalnik, POLUNIMA

Waszkiel Halina, Dramaturgia polskiego teatru lalek, Warszawa 2013

Waszkiel Halina, Lalki wobec końca antropocenu, [w:] LALKA NOVA: nowe znaczenia lalki w teatrze i sztukach performatywnych”, Wydział Lalkarski wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Wrocław 2022

Wilkowski Jan, Spowiedź w drewnie. Dramaty, wybór i oprac. Halina Waszkiel, oprac. tekstów Grzegorz Kowalski, seria: Dramat polski. Reaktywacja, pod red. Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, tom 12, Warszawa 2020, IBL PAN.

Wiśniewska Jolanta Ewa, W poszukiwaniu „Złotego klucza”. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945-1970), Łódź 1999

Wiśniewska Marzenna, Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią, Toruń 2022 [gł. Wstęp, s. 7-19]

Strony internetowe: www.nowesztuki.pl, www.e-teatr.pl, strony internetowe polskich teatrów lalek

Uwagi:

Zajęcia mogą być przeprowadzona online lub zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)