Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Heurystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/H-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Heurystyka
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Heurystyka to nauka zajmująca się technikami twórczego myślenia i dokonywaniem twórczych odkryć. Heurystyka proponuje metody, które służą rozwiązaniu problemu lub przynajmniej zebraniu idei prowadzących do jego rozwiązania.

Celem prowadzonych zajęć jest opanowanie przez studentów niektórych technik i umiejętne stosowanie wybranych metod w określonych sytuacjach decyzyjnych w pracy reżysera.

Nadrzędnym celem jest rozbudzenie fantazji, wyobraźni i kreatywności.

Pełny opis:

Semestr V, VI

W czasie zajęć omówione i przeanalizowane zostaną najbardziej przydatne w procesie twórczym techniki heurystyczne. Prowadzone też będą ćwiczenia sprawdzające skuteczność stosowania poszczególnych metod przez studentów.

Lista technik heurystycznych

1. Mutacja, selekcja

2. Burza mózgów

3. Myślenie lateralne

4. Kruszenie

5. Macierz eksploracji

6. T.RO.P

7. Metaforyzowanie

8. Dyrektywy z pola bitwy

9. Adres, teza, forma

10. Katalog motywów

11. Myślenie w sześciu kapeluszach

12. Cokolwiek myślisz - pomyśl odwrotnie

13. Działanie w sześciu parach butów

14. Parafrazowanie

15. Niewerbalne środki przekazu myśli

W ramach ćwiczeń odkrywana będzie praktyczna przydatność poszczególnych technik dla różnych etapów pracy reżysera.

Studenci powinni wykazać się zdolnością właściwego przyporządkowania metody konkretnemu reżyserskiemu działaniu od pracy konceptualnej po praktyczną.

Poszukiwane też będą nowe, niekonwencjonalne metody rozwijania wyobraźni twórczej.

Literatura:

1. E. Nęcka - „Trening twórczości„,”Techniki rozwiązywania problemów”

2. Edward De Bono „Myślenie lateralne”

3. Zdzisław Pietrasiński „Myślenie twórcze”

1. Pozostałe książki de Bono dostępne na polskim rynku

2. Tony Buzan - „Mapy myśli”,

3. J. Parandowski - „Alchemia słowa”

4. Maciej Wojtyszko - „Krótki zarys męki twórczej”

5. „Zadanie, metoda, rozwiązanie” - Praca zbiorowa. Zeszyty wydawnictwa naukowego (wybrane zagadnienia)

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Rozpoznaje problemy związane z twórczością teatralną K_W02

Potrafi opisać i ocenić swoją postawę twórczą, swoje walory i niedostatki K_W05

Pamięta i stosuje około 15 metod heurystycznych K_W07

W zakresie umiejętności (U) student:

Posiada umiejętność rozwiązywania postawionych zadań artystycznych przy pomocy którejś z metod heurystycznych odnoszących się do zadania K_U08

umie podporządkować właściwie metodę zadaniu K_U02

Potrafi samodzielnie poprowadzić zespołową burzę mózgów, przewodzi jej i wyprowadza właściwe wnioski, dokonując ostatecznych wyborów K_U05

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Potrafi wytworzyć w sobie pewne nawyki i cechy sprzyjające kontroli procesów twórczych K_K05

Umie rozwijać w sobie gotowość do podejmowania działań twórczych K_K04

Dokonuje właściwej samooceny K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Semestr V i VI - zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Wojciech Szelachowski
Prowadzący grup: Wojciech Szelachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau, Wojciech Szelachowski
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska, Wojciech Szelachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)