Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika pracy z aktorem w planie lalkowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/TPZASL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika pracy z aktorem w planie lalkowym
Jednostka: Kierunek TTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów kierunku technologia teatru lalek umiejętności współpracy z przyszłymi reżyserami (i odwrotnie), zarówno na etapie tworzenia koncepcji plastycznej zdarzenia scenicznego operującego środkami wyrazu teatru ożywionej formy, jak i przygotowania (przy pomocy pracowni plastycznej) animantów i elementów scenografii. Zadaniem studentów technologii teatru lalek będzie dobór najbardziej odpowiedniej do zaproponowanego przez reżysera tematu estetyki oraz konkretnych rozwiązań plastycznych.

Pełny opis:

W semestrze letnim studenci będą pracować nad etiudami na podstawie tekstów dramatycznych (ewentualnie fragmentów prozy). Dobór materiału będzie stanowił zadanie studentów kierunku reżyserii. Zadaniem uczestników zajęć będzie przygotowanie scen monodramowych bądź dwójkowych, których osią jest relacja (oraz dialog) aktor-forma. Studenci kierunku technologia teatru lalek będą wspólnie ze studentami reżyserii wypracowywali spójną koncepcję plastyczną etiud zakładającą wybór odpowiednich dla tematu środków wyrazu teatru ożywionej formy. Na kolejnym etapie studenci kierunku technologia teatru lalek odpowiedzialni będą za wykonanie założonych w koncepcji plastycznej animantów oraz elementów scenografii.

Literatura:

Lektura podstawowa zależna od wyboru materiału w oparciu o który budowane będą etiudy.

Lektury uzupełniające:

- wybrane fragmenty tekstów zawartych w serii wydawniczej Teorie Współczesnego Teatru: Tairow, Wachtangow, Meyerhold, Brecht, Brook;

- Adamski J., Aktorska analiza postaci, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, wybór o oprac. J. Degler, Wrocław 1976 s. 277-300;

- Bablet D., Rewolucje sceniczne XX wieku, przekład Z. Strzelecki, K. Mazur, Warszawa 1980;

- Gorczakow M., Lekcje reżyserskie Stanisławskiego, Warszawa 1957, PIW;

- Jurkowski H., Przemiany ikonosfery, Wrocław 2009;

- Kowzan T., Znak w teatrze, w: Problemy teorii dramatu i teatru, t. 2: Teatr, wybór i oprac. J. Degler, Wrocław 2003 s. 155-179;

- Strzelecki Z., Polska plastyka Teatralna, Kierunki scenografii współczesnej, Współczesna scenografia polska;

- Świątkowska W., Ciało, przedmiot, lalka – materia prima sort, Teatr 5/2017;

- Waszkiel H., Materia/forma/wizualność, Teatr 4/2015.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

- zna elementy dzieła scenicznego; zna repertuar związany ze specjalnością studiów (T_W01,T_W02),

- potrafi wspólnie z reżyserem rozczytywać i przekładać na język teatru kulturowe konteksty materiału, nad którym pracuje (T_W03),

- zna metody i sposoby wykorzystania klasycznych i współczesnych form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry aktorskiej (T_W04),

- świadomie wykorzystuje i miesza konwencje oraz style w celu uzyskania współczesnej wymowy zdarzenia scenicznego (T_W06);

W zakresie umiejętności (U) student:

- nabywa umiejętność posługiwania się technologią teatru lalek w praktyce (T_U03),

- potrafi wykorzystać nabyte doświadczenia w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania

swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności (T_U04),

- potrafi pracować w zespole, komunikować się z reżyserem etiudy oraz występującymi w niej aktorami (T_U07);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- posiada umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (T_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Na pozytywne zaliczenie semestru zimowego składają się

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności);

- aktywność na zajęciach;

- umiejętność komunikacji ze studentami reżyserii;

- komunikowanie zapotrzebowania pracowni plastycznej;

- ocena ostatecznego efektu pracy nad przygotowanymi scenami;

- umiejętność wykorzystania doświadczeń poprzedniego semestru.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Mierzejewska-Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Honorata Mierzejewska-Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Mierzejewska-Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Honorata Mierzejewska-Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński, Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)