Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika pracy z aktorem w planie lalkowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/TPZASL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika pracy z aktorem w planie lalkowym
Jednostka: Kierunek TTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie (w oparciu o całościową analizę materiału dramaturgicznego) umiejętności ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy postaciami scenicznymi i wybudowania na tej podstawie emocjonalnych i przestrzennych sytuacji w różnych improwizowanych wariantach oraz wybór i uzasadnienie najtrafniejszego rozwiązania poprzez użycie środków wyrazowych teatru lalek.

Pełny opis:

W semestrze zimowym celem przedmiotu jest zakres prac obejmujący zadania polegające na budowaniu sytuacji scenicznych w obrębie jednej sceny w oparciu o klasyczną dramaturgię teatru i środki wyrazowe teatru lalek.

W semestrze letnim - budowanie sytuacji scenicznych z zastosowaniem

klasycznych technik lalkowych składających się na krótką formę sceniczną; podstawą pracy z aktorami staje się koncepcja stworzona na podstawie wybranego tekstu dramaturgicznego realizowanego w odpowiedniej dla konwencji estetyce właściwej teatrowi lalkowemu

Na etapie prac analitycznych i koncepcyjnych zajęcia mogą odbywać się zdalnie

Literatura:

Lektura podstawowa zależna od wyboru literackiego materiału w oparciu o który budowane będą etiudy, oraz wybrane fragmenty tekstów zawartych w serii wydawniczej Teorie Współczesnego Teatru: Tairow, Wachtangow, Meyerhold, Brecht, Brook; Kowzan Tadeusz, Znak w teatrze, w: Problemy teorii dramatu i teatru, t. 2: Teatr, wybór i oprac. Janusz Degler, Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003 s. 155-179; Adamski Jerzy, Aktorska analiza postaci, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, wybór o oprac. Janusz Degler, Wydawnictwo UW, Wrocław 1976 s. 277-300; Wanda Świątkowska, Ciało, przedmiot, lalka – materia prima sort, Teatr 5/2017; Halina Waszkiel, Materia/forma/wizualność, Teatr 4/2015; Artur Duda; Eimuntas Nekrošius i jego teatr zmysłowych metafor; Litteraria Copernicana 29/2018; Denis Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, przekład Zenobiusz Strzelecki i Krystyna Mazur, Warszawa 1980, PIW; Mikołaj Gorczakow, Lekcje reżyserskie Stanisławskiego, Warszawa 1957, PIW

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- zna elementy dzieła scenicznego; znarepertuar związany ze specjalnością studiów (T_W01,T_W02); metody i sposoby wykorzystania klasycznych i współczesnych form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry aktorskiej (T_W04)

W zakresie umiejętności (U) student:

- wykorzystać nabyte doświadczenia w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania

swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności (T_U04);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

-wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (T_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Semestr zimowy kończy egzamin na który składa się:

- ocena procesu prowadzącego do efektu końcowej prezentacji

- ocena ostatecznego efektu pracy nad przygotowanymi scenami lalkowymi

- ocena prezentacji scenicznej utworu (etiudy) przed komisją egzaminacyjną

Semestr letni kończy egzamin w formie pokazu.

Ocenie podlega:

- proces prowadzacy do ektu końcowej prezentacji

- umiejętność wkorzystania doświadczeń poprzedniego semestru

- ostateczny efekt pracy nad przygotowanymi scenami lalkowymi

- prezentacja sceniczna utworu (etiudy) przed komisją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Mierzejewska - Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Honorata Mierzejewska - Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Mierzejewska - Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Honorata Mierzejewska - Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL wykład ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński, Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)