Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie. Mała forma - projektowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/SR02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie. Mała forma - projektowanie
Jednostka: Kierunek TTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym mają na celu wypracowanie przez studentów indywidualnego warsztatu scenografa teatru lalek w zakresie wstępnego przygotowania i opisania we współpracy ze studentem kierunku reżyserii koncepcji plastycznej przyszłego spektaklu teatralnego realizowanego w kolejnym roku akademickim w ramach przedmiotu mała forma teatralna.

Pełny opis:

W ramach zajęć seminaryjnych studentki kierunku technologia teatru lalek współpracują ze studentami kierunku reżyserii w ramach tworzenia koncepcji plastycznych opisanych w egzemplarzach reżyserskich spektakli, które będą w kolejnym roku akademickim realizowane w ramach przedmiotu mała forma teatralna.

Wyrobienie narzędzi niezbędnych do współpracy scenografa z reżyserem - słuchania, zadawania pytań, wchodzenia w dialog, proponowania rozwiązań - jest nadrzędnym celem zajęć seminaryjnych.

Zadaniem studentek jest dostarczenie reżyserom inspiracji ikonograficznych, zaprojektowanie przestrzeni, kostiumów, rekwizytów, animantów, jeśli to konieczne - także multimediów. Szczególny nacisk zostanie położony na dobór formy spójnej z treścią i interpretacją utworu/tematu zaproponowaną przez reżysera, pozwalającej jednocześnie wykorzystać środki wyrazu teatru lalek.

Aby spektakl mógł zostać zrealizowany w przestrzeni budynku białostockiej Filii Akademii Teatralnej przy ul. Sienkiewicza 14, konieczne jest ograniczenie techniki teatralnej (np. sztankiety, scena obrotowa, zapadnia). W uzasadnionych przypadkach (np. propozycja realizacji w teatrze instytucjonalnym) warunek ten może zostać zweryfikowany.

Równolegle do pracy nad scenograficznymi koncepcjami spektakli skierowanych do widza dziecięcego/młodzieżowego, w procesie zajęć konwersatoryjnych omawiane będą teksty źródłowe z zakresu antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, wiedzy o teatrze, performatyki, historii sztuki, psychologii a także reportażu. Bibliografię uzupełnią materiały audiowizualne prezentowane podczas zajęć. Interpretacja tych tekstów ma ułatwić studentkom konieczne w zawodzie scenografa poruszanie się po świecie humanistyki, poszukiwanie kontekstów pogłębiających interpretację branego na warsztat materiału oraz budowanie złożonych znaczeniowo i estetycznie narracji wizualnych.

Literatura:

1. Zbigniew Majchrowski, „Dziady jako arcy- „dzieło w ruchu”, w: „Cela Konrada”, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998,

2. Leszek Kolankiewicz, „Zmarli śpieszą, gdzie ich guślarz woła” w: „Dziady. Teatr Święta zmarłych”, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2020,

3. Tadeusz Kantor, „Teatr Śmierci” w: „Pisma”, Ossolineum, Kraków 2005,

4. Marek Pieniążek, „Akt twórczy jako mimesis: Dziś są moje urodziny - ostatni spektakl Tadeusza Kantora” (fragmenty), Universitas, Kraków 2005,

5. Erica Fischer-Lichte, „Estetyka performatywności” (fragmenty dot. obecności i reprezentacji), Księgarnia Akademicka, Kraków 2008,

6. Jean Baudrillard, „Symulakry i symulacja” (fragmenty), Sic! Warszawa 2005,

7. Józef Opalski, „Rozmowy o Konradzie Swinarskim i Hamlecie” (fragmenty), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006,

8. Denis Diderot, „Paradoks o aktorze” w: „Paradoks o aktorze i inne utwory”, Czytelnik, Warszawa 1958,

9. Mariusz Szczygieł, „Nie ma”, Dowody na Istnienie, Warszawa 2018.

Materiały audiowizualne:

1. „Dziś są moje urodziny” reż. Tadeusz Kantor,

2. „Życie i śmierć Mariny Abramovic według Boba Wilsona”reż. Giada Colagrande,

3. „Wszystko na sprzedaż” reż. Andrzej Wajda,

4. „Wyjście przez sklep z pamiątkami” reż. Banksy.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- zna podstawowe zagadnienia obejmujące nauki humanistyczne; zna elementy dzieła scenicznego (T_W01),

- rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz dysponuje podstawową wiedzą, która pozwoli mu na zbudowanie kontekstu historycznego i kulturowego w dziele teatralnym (T_W03),

- zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego (T_W06),

- zna wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego (T_W09);

W zakresie umiejętności (U) student:

- potrafi dysponować wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do kreowania koncepcji artystycznych; prezentować wysoko rozwiniętą osobowość twórczą umożliwiającą ich tworzenie i realizację (T_U01),

- potrafi zrozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza i możliwości jego wykorzystania w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek (T_U02),

- umie współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych (T_U07),

- umie słuchać współpracowników i umie wykorzystywać ich uwagi dla realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny (T_U08);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- jest gotów do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób (T_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia (zal.) przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz stworzenie we współpracy ze studentem/studentami kierunku reżyserii koncepcji plastycznej przedstawienia. Mile widziany jest udział w obronach egzemplarzy przez studentów reżyserii, nie jest on jednak warunkiem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski, Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Honorata Mierzejewska - Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski, Honorata Mierzejewska - Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)