Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium reżyserskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium reżyserskie
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem I
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z dziedziną sztuki jaką jest teatr lalek oraz wstęp do pracy nad egzemplarzem reżyserskim.

Pełny opis:

semestr I

Opanowanie podstawowych pojęć opisujących sztukę teatru. Wyposażenie studenta w narzędzia niezbędne do analizy dzieła teatralnego: fabuła, zdarzenie dramatyczne, konflikt, napięcie, kompozycja, konwencja.

Teatr jako widowisko - czyli różnorodność technik teatralnych w przekroju historycznym.

Różnorodność inspiracji teatralnych: literackie, plastyczne, muzyczne, inne.

Semestr II

Próba analizy dramatu pod kątem zbudowania własnej koncepcji.

Analiza historyczna, psychologiczna, filozoficzna, antropologiczna

Literatura:

H. Jurkowski, Dzieje teatru lalek T 1 -2

H. Jurkowski, Dramaturgia teatru lalek

M. Waszkiel, Dzieje teatru lalek w Polsce 1944 - 2000

E. Udalska, O dramacie T 1 - 3

J. Degler, Wprowadzenie do nauki o teatrze

Z. Hubner, Sztuka reżyserii

M. Gorczakow, Lekcje reżyserii Stanisławskiego

Z. Strzelecki, Konwencje scenograficzne

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć

Prezentacje wideo zarejstrowanych spektakli teatralnych

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna

T_W01 rozszerzone zagadnienia obejmujące nauki humanistyczne; zna

elementy dzieła scenicznego;

T_W02 repertuar związany ze specjalnością studiów;

T_W05 podstawowe linie rozwojowe w historii teatru oraz ma orientację w piśmiennictwie związanym z tymi zagadnieniami

T_W08 Problematykę związaną z technologiami stosowanymi w teatrze (w ujęciu całościowym) oraz rozwojem technologicznym w dziedzinie teatru lalek

T_W11 zasady tworzenia dzieła teatralnego wykorzystując podstawową znajomość stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych

W zakresie umiejętności student potrafi

T_U02 zrozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza, samodzielnie ocenić tekst literacki i możliwości jego wykorzystania w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek

T_U12 tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi z zakresu sztuk teatralnych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do

T_K02 samooceny

T_K03 konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

Metody i kryteria oceniania:

semestr I

aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych - 100 %

semestr II

aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych - 80 %

praca pisemna na zadany temat - 20 %

dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze, w przypadku większej liczby nieobecności stydent nie zalicza semestru.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Bogdan Michalik, Honorata Mierzejewska-Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Honorata Mierzejewska-Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński, Honorata Mierzejewska-Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Mierzejewska-Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Honorata Mierzejewska-Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)