Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mała forma teatralna - projektowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/MFT-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mała forma teatralna - projektowanie
Jednostka: Kierunek TTL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok III sem VI
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności przekładania koncepcji spektaklu w formie projektów scenograficznych i kostiumowych w realizację scenicznego dzieła.

Pełny opis:

Semestr VII

Przygotowanie projektów inscenizacyjnych ( scenograficznych i kostiumowych) na bazie egzemplarza reżyserskiego, współpraca ze studentami IV roku kierunku reżyserii.

Semestr VIII

Realizacja inscenizacji małej formy teatralnej we współpracy z reżyserami IV roku, oraz z innymi realizatorami.

Literatura:

Bibliografia literatury koniecznej do zaliczenia przedmiotu powstaje po wyborze realizowanego materiału literackiego oraz kierunku interpretacyjnego, w wyniku indywidualnych prac analitycznych poprzedzających realizację sceniczną.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Uczy się metody i sposobu wykorzystania klasycznych i współczesnych form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry aktorskiej

T_W04

Nabiera umiejętności oraz możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego T_W06

Poznaje problematykę związaną z technologiami stosowanymi w teatrze T_W08

Poznaje wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego T_W09

Uczy się zasad tworzenia dzieła teatralnego wykorzystując podstawową znajomość stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych

T_W11

W zakresie umiejętności (U) student potrafi:

Zadysponować wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do kreowania koncepcji artystycznych; zaprezentować wysoko rozwiniętą osobowość twórczą umożliwiającą ich tworzenie i realizację T_U01

Zrozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza i możliwości jego wykorzystania w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek T_U02

Współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych, przygotowując małą formę T_U07

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Jest gotowy do wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści T_K01

jest gotów do dyskusji z realizatorami T_K03

Metody i kryteria oceniania:

Sem V - zaliczenie,

Sem VI- zaliczenie

• wykonanie określonej pracy praktycznej w formie prezentacji scenicznej opracowanej koncepcji przed komisją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)