Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasyczne techniki lalkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/KTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyczne techniki lalkowe
Jednostka: Kierunek TTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiają teoretyczne i praktyczne rozpoznanie klasycznych form lalkowych(kukła, pacynka, jawajka). Student poznaje rys historyczny, budowę oraz predyspozycje w/w form. Zdobywa wiedzę na temat wykorzystania form klasycznych w różnych konwencjach dramaturgicznych. Przy pomocy narzędzi przynależnych technikom aktorskim w teatrze ożywionej formy oraz doświadczeń zdobytych w ramach zajęć specjalistycznych na pierwszym roku studiów, student pogłębia wiedzę na temat zasad animacji, kompozycji scenicznej, budowy dramaturgicznej etiudy aktorskiej.

Zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w formie online.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zdobycie przez studentów umiejętności:

- rozpoznania i wykorzystania środków wyrazu scenicznego klasycznych form lalkowych

- łączenia użycia motoryki klasycznych form lalkowych z interpretacją tekstu dramatycznego

- budowania elementarnych zadań/etiud aktorskich

- budowania postaci scenicznej z użyciem lalek tzw. ćwiczebnych, oraz charakterystycznych

- świadomego użycia scenicznego kukły, pacynki oraz jawajki we wspólnym repertuarze

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1. H. Jurkowski „Aktor w roli demiurga”,

2. R. Czajka, J. Kilian, A. Rembowska „Elementarz teatru lalek”

Wykaz literatury uzupełniającej:

3. t. I, t. II, K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”

4. J. Garfein "Żyć i grać"

5. Z. Cynkutis „Aktor. Animator twórczych procesów”

6. U.Hagen” Szacunek dla aktorstwa”

7. R.Bolesławski „Aktorstwo 6 pierwszych lekcji”

8. M. Czechow "O technice aktora"

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

T_W04 zna metody i sposoby wykorzystania klasycznych form teatru lalek (P6S_WG)

T_W07 zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych poszczególnym technikom klasycznym teatru lalek w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego (P6S_WG)

T_W08 zna technologię klasycznych form lalkowych (P6S_WG)

W zakresie umiejętności (U) student:

T_U03 potrafi świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w realizacji prac artystycznych (P6S_UW)

T_U04 potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności warsztatowe w samodzielnej pracy bazując na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego, niezależnego i efektywnego wykorzystywania swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności (P6S_UW)

T_U07 potrafi w zgodzie z etyką zawodową pracować w zespole (P6S_UO)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

T_K01 potrafi w sposób krytyczny odnieść się do odbieranej treści proponując adekwatne rozwiązania technologiczne (P6S_KK)

T_K08 potrafi gromadzić dorobek artystyczny w oparciu o działania zgodne z etyką zawodową, dostosowując się do wymagań stojących przed uczestnikiem zespołu artystycznego (P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

III sem. - zaliczenie

IV sem. - zaliczenie

Sposoby weryfikacji:

- kontrola kolejnych etapów wskazanych zadań technologiczno-warsztatowych

- zaliczanie kolejnych etapów wskazanych zadań

- prezentacja wykonywanych zadań technologiczno-warsztatowych przed komisją egzaminacyjną

- w wypadku nieobecności student jest zobowiązany uzupełnić programowe braki

- student może mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności, w przypadku nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim musi być na co najmniej 50% zajęć

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau, Mateusz Stasiulewicz
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Agata Stasiulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)