Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Heurystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/H-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Heurystyka
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok III sem VI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Heurystyka to nauka zajmująca się technikami twórczego myślenia i dokonywaniem twórczych odkryć. Heurystyka proponuje metody, które służą rozwiązaniu problemu lub przynajmniej zebraniu idei prowadzących do jego rozwiązania.

Celem prowadzonych zajęć jest opanowanie przez studentów niektórych technik i umiejętne stosowanie wybranych metod w określonych sytuacjach decyzyjnych w pracy teatralnej.

Nadrzędnym celem jest rozbudzenie fantazji, wyobraźni i kreatywności.

Pełny opis:

Semestr V, VI

W czasie zajęć omówione i przeanalizowane zostaną najbardziej przydatne w procesie twórczym techniki heurystyczne. Prowadzone też będą ćwiczenia sprawdzające skuteczność stosowania poszczególnych metod przez studentów.

Lista technik heurystycznych

1. Mutacja, selekcja

2. Burza mózgów

3. Myślenie lateralne

4. Kruszenie

5. Macierz eksploracji

6. T.RO.P

7. Metaforyzowanie

8. Dyrektywy z pola bitwy

9. Adres, teza, forma

10. Katalog motywów

11. Myślenie w sześciu kapeluszach

12. Cokolwiek myślisz - pomyśl odwrotnie

13. Działanie w sześciu parach butów

14. Parafrazowanie

15. Niewerbalne środki przekazu myśli

W ramach ćwiczeń odkrywana będzie praktyczna przydatność poszczególnych technik dla różnych etapów pracy w teatrze.

Studenci powinni wykazać się zdolnością właściwego przyporządkowania metody konkretnemu działaniu od pracy konceptualnej po praktyczną.

Poszukiwane też będą nowe, niekonwencjonalne metody rozwijania wyobraźni twórczej.

Literatura:

1. E. Nęcka - „Trening twórczości„,”Techniki rozwiązywania problemów”

2. Edward De Bono „Myślenie lateralne”

3. Zdzisław Pietrasiński „Myślenie twórcze”

1. Pozostałe książki de Bono dostępne na polskim rynku

2. Tony Buzan - „Mapy myśli”,

3. J. Parandowski - „Alchemia słowa”

4. Maciej Wojtyszko - „Krótki zarys męki twórczej”

5. „Zadanie, metoda, rozwiązanie” - Praca zbiorowa. Zeszyty wydawnictwa naukowego (wybrane zagadnienia)

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Rozpoznaje problemy związane z twórczością teatralną T_W11

Potrafi opisać i ocenić swoją postawę twórczą, swoje walory i niedostatki T_W06

Pamięta i stosuje około 15 metod heurystycznych T_W07

W zakresie umiejętności (U) student:

Posiada umiejętność rozwiązywania postawionych zadań artystycznych przy pomocy którejś z metod heurystycznych odnoszących się do zadania T_U04;

umie podporządkować właściwie metodę zadaniu T_U06;

Potrafi samodzielnie poprowadzić zespołową burzę mózgów, przewodzi jej i wyprowadza właściwe wnioski, dokonując ostatecznych wyborów T_U07;

Posługuje się sprawnie macierzą eksploracji. Opanował rozszerzoną metodę tworzenia mutacji i dokonywania selekcji T_U04

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Potrafi wytworzyć w sobie pewne nawyki i cechy sprzyjające kontroli procesów twórczych T_K08

Umie rozwijać w sobie gotowość do podejmowania działań twórczych T_K04,

Dokonuje właściwej samooceny T_K02

Metody i kryteria oceniania:

Semestr V i VI - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Wojciech Szelachowski
Prowadzący grup: Wojciech Szelachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau, Wojciech Szelachowski
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska, Wojciech Szelachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL konwersatorium - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)