Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozoficzne wizje świata i człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/FWSIC-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozoficzne wizje świata i człowieka
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami myślenia filozoficznego o świecie i człowieku, aby na tej podstawie ukazać ludzką potrzebę poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens istnienia świata i człowieka w świecie. Po zapoznaniu studentów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi i ich przedyskutowaniu (w semestrze I) będą one analizowane (w semestrze II) na przykładach wybranych dzieł literackich, głównie dramatycznych. Dopełnieniem problematyki będzie analiza adekwatnego tematycznie utworu poetyckiego. Taka organizacja zajęć ma ukazać studentom, że filozoficzne treści obecne są w tekstach literackich, z którymi mieć będą do czynienia w trakcie swej pracy zawodowej. Z uwagi na konwersatoryjny tryb prowadzenia zajęć, mogą się one odbywać zarówno w trybie bezpośrednim, jak i zdalnym bez modyfikacji treści i metody.

Pełny opis:

Semestr I

Przeżywanie egzystencji a myślenie o świecie i człowieku:

1. Filozofia jako racjonalna refleksja nad światem i człowiekiem: (1) przedmiot filozofii; (2) geneza filozofii; (3) poszukiwanie sensu istnienia.

2. Problem istnienia świata: (1) metafizyczne wizje świata; (2) świat materii a świat ducha.

3. Problem istnienia Boga: (1) geneza religii; (2) dowody na istnienie Boga; (3) wiara a niewiara.

4. Problem istnienia zła w świecie i człowieku: (1) zło fizyczne a zło duchowe; (2) stanowiska w kwestii pochodzenia zła; (3) niesprawiedliwość; (4) ucieczka od cierpienia.

5. Problem poznania: (1) poznanie zmysłowe a poznanie rozumowe; (2) prawdziwość poznania; poznanie potoczne a poznanie naukowe.

6. Problem wartości: (1) istnienie wartości; (2) hierarchia wartości; (3) poznanie wartości.

7. Problem człowieka: (1) natura człowieka; (2) charakter człowieka; (3) wolność człowieka.

Semestr II

Problematyka filozoficzna w przestrzeni literackiej:

1. Rzeczywistość jako przestrzeń duchowa: analiza dialogu Platona „Uczta”. Dopełnienie poetyckie: Poświatowska, „Miłość” i „Pytanie w pustkę”.

2. Rzeczywistość jako przestrzeń Boga: analiza dramatu S. Wyspiańskiego „Klątwa”. Dopełnienie poetyckie: Leśmian, „Krzywda” i Tuwim, „Modlitwa”.

3. Rzeczywistość jako przestrzeń ludzkiego losu: analiza dramatu J. Szaniawskiego „Dwa teatry”. Dopełnienie poetyckie: Norwid, „Coś ty Atenom zrobił Sokratesie”.

4. Rzeczywistość jako przestrzeń zła: analiza powieści U. K. Le Guin „Czarnoksiężnik z archipelagu”. Dopełnienie poetyckie: Słowacki, [„Na drzewie zawisł wąż”].

5. Rzeczywistość jako przestrzeń emocjonalnych wyborów człowieka: analiza dramatu Szekspira „Makbet”. Dopełnienie poetyckie: Safona, „Do Afrodyty” i Pawlikowska-Jasnorzewska, „Róże dla Safony”.

Literatura:

Literaturę podstawową stanowią teksty wyszczególnione w opisie przedmiotu. Jako literatura uzupełniająca polecana jest książka wykładowcy przedmiotu: J. Kopania, "Boski sen o istnieniu świata", Trans Humana, Białystok, 2003. Jako podręcznik użyteczny w poszukiwaniu danych historycznych i pojęciowych zalecany jest: W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", Warszawa, szereg wydań.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W):

T_W01 posiada znajomość kanonu literatury filozoficznej; poszerza indywidualnie zakres tej wiedzy P6S_WG,

T_W03 posiada wiedzę filozoficzną umożliwiającą mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego P6S_WK,

T_W05 zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe myśli filozoficznej oraz ma orientację w piśmiennictwie związanym z tym zagadnieniem P6S_WG,

W zakresie umiejętności (U)

T_U01 samodzielnie formułuje sądy krytyczne na podstawie zdobytej wiedzy filozoficznej z odniesieniem do własnych projektów twórczych P6S_UW,

T_U12 tworzy rozbudowane wypowiedzi z zakresu sztuk teatralnych i filmowych z uwzględnieniem zdobytej wiedzy filozoficznej P6S_UK

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

T_K01 wykorzystuje zdobyte doświadczenie w jasnym formułowaniu sądów wobec partnerów scenicznych i współpracowników artystycznych P6S_KK

T_K09 dorobek artystyczny buduje w oparciu o ogólnoludzkie normy moralne i etos zawodowy P6S_KK

T_K10 analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w aspekcie społecznym i moralnym P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena aktywności w trakcie zajęć (udział w dyskusji),

2. ocena prezentacji zagadnienia filozoficznego obecnego we wskazanym utworze literackim,

3. Indywidualne kolokwium zaliczeniowe w wypadku ewentualnych wątpliwości co do oceny.

Przedmiot kończy się zaliczeniem za każdy semestr.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Jerzy Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Jerzy Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Jerzy Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Jerzy Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Jerzy Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)