Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zadania aktorskie z przedmiotem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/ZAZP-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zadania aktorskie z przedmiotem
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Predmioty specjalności
Przedmioty WSL/RTL rok I sem I
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

 Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

 Rozpoznawanie specyfiki teatru przedmiotu.

 Uświadamianie różnych sposobów ożywiania przedmiotu

 Nauka konstruowania etiudy przedmiotowej

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Pełny opis:

Semestr I

 Tworzenie wypowiedzi teatralnych w konwencji teatru przedmiotu

 Określanie tematu jako podstawy konstrukcji wypowiedzi scenicznej.

 Klasyfikacja przedmiotów - zasady

 Język przedmiotów - nauka wysyłania czytelnych komunikatów do widza.

 Forma i treść przedmiotu

 Sposoby ożywiania przedmiotu - szukanie autonomicznego życia przedmiotów

 Szukanie atmosfery przedmiotu i atmosfery wypowiedzi artystycznej

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Semestr II

 Tworzenie monografii, czyli scenicznego badania wybranej formy i tematu.

 Praca w grupie.

 Poszukiwanie różnorodnych scenicznych możliwości wybranej materii.

 Próby wyczerpania podjętego tematu poprzez różnorodne ujęcie go na scenie.

 Grupowe dyskusje nad wybranym problemem.

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Literatura:

 Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

 Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

 J. Ch. Andersen „Baśnie”

 Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

 Bernarda Bielenia "Upodmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie aktora – proces przemiany na podstawie inscenizacji „Miriam” Olega Juriewa

 Mateusz Smaczny "Świadomość ciała aktora lalkarza"

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

 Rozumie zasady użycia i funkcjonowania przedmiotu jako środka wyrazu scenicznego a także rozumie problem scenicznego komponowania własnego ciała w korespondencji z przedmiotem. (R_W06);

 Rozumie specyfikę teatru przedmiotu, dzięki czemu umiejętnie posługuje się różnymi konwencjami teatru przedmiotu tworząc małe wypowiedzi sceniczne (R_W08);

 Zna i rozumie wzajemne relacje między teorią i praktyką tworzenia wypowiedzi scenicznych, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego

rozwoju artystycznego (R_W11);

W zakresie umiejętności (U) student:

 Potrafi stworzyć własną wypowiedź sceniczną w oparciu o zdobytą wiedzę i własną, rozwiniętą osobowość twórczą (R_U01);

 Świadomie posługiwać się różnymi konwencjami i środkami wyrazu teatru przedmiotu w trakcie realizacji prac artystycznych (R_U03);

 Potrafi samodzielnie realizować własne wypowiedzi sceniczne w konwencji Teatru przedmiotu (R_U09);

 Zna zasady teatralnego ożywienia przedmiotu, umiejętnie posługuje się nimi na scenie i wie jak samodzielnie doskonalić warsztat w zakresie animacji przedmiotów (R_U10);

 Potrafi samodzielnie analizować i świadomie dobierać temat etiudy (R_U3, R_U4);

 Umie współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac

zespołowych; pełnić wiodącą rolę i koordynować pracę w grupie; podejmować ważne decyzje związane z koncepcją zespołowej wypowiedzi scenicznej (R_U07);

 Potrafi tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące omawianych zagadnień i projektów powstających w ramach zajęć w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną (R_U12);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

 Jest gotów do wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści; także do trafnej samooceny i konstruktywnej krytyki innych osób (R_K01, R_K02, R_K03);

 Jest gotów do współpracy z partnerami, współtworząc, inicjując, organizując działania na najwyższym poziomie artystycznym (R_K06);

 Umie efektywnie pracować w grupie, sprawnie komunikuje się z zespołem, umiejętnie stawia zadania; organizuje pracę grupy (R_K10);

 Zna zasady etyki przynależnej artyście teatru (R_K08);

 Posiada bazę wiedzy i inspiracji do dalszego samorozwoju oraz inspirowania innych przez całe życie artystyczne(R_K05).

Metody i kryteria oceniania:

I sem. - Zaliczenie

II sem. - Zaliczenie z oceną

I sem.

 Obecność na zajęciach;

 Aktywny udział w przygotowywaniu i pokazach etiud w trakcie całego semestru,

 Sprawność w tworzeniu wypowiedzi scenicznych w różnorodnych konwencjach teatru przedmiotu,

II sem.

 Aktywny udział w przygotowaniu koncepcji wspólnej wypowiedzi teatralnej

 Efekt końcowy całego przedstawienia

 Efektywność pracy w grupie

 Umiejętność podejmowania ważnych decyzji koncepcyjnych i koordynowania pracy grupy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

Rozpoznanie specyfiki teatru przedmiotu.

Uświadomienie różnych sposobów ożywienia przedmiotu

Nauczenie konstruowania etiudy przedmiotowej

Pełny opis:

"Żywioł"

- określenie tematu jako podstawy konstrukcji

wypowiedzi scenicznej.

- klasyfikacja przedmiotów - zasady

- forma i treść przedmiotu

- sposoby ożywienia przedmiotu - szukanie autonomicznego

życia przedmiotów

- szukanie atmosfery przedmiotu i wypowiedzi artystycznej

Literatura:

1. Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

2. Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry

aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim

w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

3. J. Ch. Andersen „Baśnie”

4. Włodzimierz Pawluczuk „Żywioł i forma”

5. Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

Dalsze rozpoznanie specyfiki teatru przedmiotu.

Nauczenie konstruowania grupowej, przedmiotowej wypowiedzi scenicznej - monografii.

Pełny opis:

"Forma".

- zbudowanie monografii, czyli spektaklu z użyciem

przedmiotów.

- konstruowanie dramaturgii przedstawienia

- rola muzyki i światła w przedstawieniu

Literatura:

1. Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

2. Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry

aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim

w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

3. J. Ch. Andersen „Baśnie”

4. Włodzimierz Pawluczuk „Żywioł i forma”

5. Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Cempura, Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Maciej Cempura, Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)