Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca ze scenografem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/WzSC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca ze scenografem
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z historią scenografii polskiej i światowej. Doprowadzenie do świadomego i swobodnego posługiwania się przez studenta konwencjami scenograficznymi i technikami, jakimi posługuje się scenograf. Czytanie tekstu dramatu z punktu widzenia scenografa. Rozmowa ze scenografem w trakcie pracy nad egzemplarzem reżyserskim i znalezienie wspólnie odpowiedniej przestrzeni scenicznej dla treści dramatu i koncepcji reżysera.

Pełny opis:

Semestr V, VI

Historia scenografii, ćwiczenia zaznajamiające z zagadnieniami plastyki (kolor, walor, kontrast, faktura, symetria, asymetria, przestrzeń spokojna, niespokojna.) Światło w teatrze.Teatr cieni. Praca nad egzemplarzem reżyserskim.

Literatura:

''Współczesna scenografia polska'' - Z. Strzelecki

''Rewolucje sceniczne XX wieku'' - D. Bablet

''Przestrzeń teatralna'' - K. Braun

''Światło i cień'' - J. Parramon

''Scenografia, projektowanie wstępne'' - Z. Strzelecki

"Metamorfozy teatru lalek XX wieku" -H. Jurkowski

''Wprowadzenie do nauki o teatrze'' - Ch. Balme

''Interakcje sceny i widowni w teatrze współczesnym'' - Z. Osiński

''Eksperymentalna scena Bauhausu'' - O. Schlemmer

''Pusta przestrzeń'' - P. Brook

''T. Kantor, świadectwa, rozmowy, komentarze'' - M. Porębski

''Hasior, opowieści na dwa głosy'' - H.Kirchner

''Rysunki teatralne'' - K. Lupa

''Teatr lalek''

''Piąty wymiar teatru' '- J. Limon

''Między niebem a sceną'' - J. Limom

,,Zmiana ustawienia tom I,II,III. Historia polskiej scenografii teatralnej i społecznej XX i XXI wieku,, Instytut Teatralny W-wa 2020 r.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

Jest wyposażony w rzetelne podstawy wiedzy historycznej w zakresie scenografii teatralnej (style, konwencje).R_W2, R_W9

Ma szeroką orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi przez scenografów w teatrze.R_W6

Jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę w dalszym rozwoju artystycznym.R_W7

W zakresie umiejętności (U) student:

R U4, R U7, R U8, R U14

Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji swoich scenariuszy reżyserskich. R_U4

Umie słuchać współpracowników i wykorzystywać ich uwagi w realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny.R_U7

Posiada szeroki zakres wiedzy i umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych.R_U8

Umie swobodnie wypowiadać się na temat różnych dziedzin twórczości teatralnej.R_U14

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Jest zdolny w różnych sytuacjach do efektywnego wykorzystania zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy. R_K2

Wykazuje umiejętności samooceny.R_K3

Jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób. R_K4

Metody i kryteria oceniania:

Semestr V,VI - zaliczenie z oceną

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie semestru

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)