Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do aktorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/WDA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do aktorstwa
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem I
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia ćwiczeniowe budujące podstawy warsztatu aktorskiego: umiejętność przeprowadzenia procesu psychologicznego, postawienia konkretnego zadania aktorskiego, znalezienia się w sytuacji dialogowej z partnerem bez użycia tekstu literackiego w pierwszym semestrze i zderzeniu z literaturą w drugim

Pełny opis:

Podstawą zajęć jest praca nad budowaniem procesu psychologicznego jako podstawy pracy aktora. Studenci będą ćwiczyć się w umiejętności nazywania i stawiania sobie bardzo konkretnego zadania aktorskiego, inaczej mówiąc konkretyzowania co a nie jak załatwiać na scenie. Są to pierwsze kroki, zatem korzystając z własnych doświadczeń scenicznych, będę uruchamiać życie sceniczne i zarażać nim studentów, wykorzystując metody improwizacyjne zaczerpnięte z prac Violi Spolin, Petera Brooka i Stephena Booka. Od początku studenci będą nastawieni na kontakt z partnerem i pracę z własną fizycznością i wrażliwością. Zajęcia składać się będą z rozgrzewek fizycznych, aby uczyć studentów higieny pracy z ciałem oraz z ćwiczeń zgodnie z w/w metodami.

I semestr to praca bez słowa, badanie bardzo podstawowych sytuacji i odruchów, zaczerpniętych z własnego doświadczenia.

II semestr to rozwinięcie pracy z wykorzystaniem tekstu literackiego

Literatura:

Viola Spolin "Improvisation for the theatre"

Peter Brook "Naga przestrzeń"

Stephen Book "Podręcznk dla aktorów"

Uta Hagan "Szacunek dla aktorstwa"

Konstanty Stanisławski "Praca aktora nad rolą"

Efekty uczenia się:

K_W02 w pogłębionym stopniu zna i rozumie teorie naukowe właściwe dla aktorstwa oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań

K_W05 W pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy aktora jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania

K_W06 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;

K_W11 rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie

K_U04 posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną

K_U06 posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

K_U07 stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu

K_K01 wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

K_K05 świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej

K_K06 dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań

K_K08 funkcjonuje jako artysta z zachowaniem wszelkich zasad etyki obowiązujących w środowisku teatralnym i filmowym oraz przy realizacji innych działań artystycznych wykorzystujących nabyte kompetencje zawodowe

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pracy studenta na zajęciach oraz umiejętności odnalezienia się w otwartym pokazie improwizacyjnym w ramach egzaminu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Marta Rau, Katarzyna Siergiej
Prowadzący grup: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Katarzyna Siergiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Radzikowska, Marta Rau, Katarzyna Siergiej
Prowadzący grup: Helena Radzikowska, Katarzyna Siergiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Krzysztof Ogłoza, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Krzysztof Ogłoza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia ćwiczeniowe budujące podstawy warsztatu aktorskiego: umiejętność przeprowadzenia procesu psychologicznego, postawienia konkretnego zadania aktorskiego, znalezienia się w sytuacji dialogowej z partnerem bez użycia tekstu literackiego w pierwszym semestrze i zderzeniu z literaturą w drugim

Pełny opis:

Podstawą zajęć jest praca nad budowaniem procesu psychologicznego jako podstawy pracy aktora. Studenci będą ćwiczyć się w umiejętności nazywania i stawiania sobie bardzo konkretnego zadania aktorskiego, inaczej mówiąc konkretyzowania co a nie jak załatwiać na scenie. Są to pierwsze kroki, zatem korzystając z własnych doświadczeń scenicznych, będę uruchamiać życie sceniczne i zarażać nim studentów, wykorzystując metody improwizacyjne zaczerpnięte z prac Violi Spolin, Petera Brooka i Stephena Booka. Od początku studenci będą nastawieni na kontakt z partnerem i pracę z własną fizycznością i wrażliwością. Zajęcia składać się będą z rozgrzewek fizycznych, aby uczyć studentów higieny pracy z ciałem oraz z ćwiczeń zgodnie z w/w metodami.

I semestr to praca bez słowa, badanie bardzo podstawowych sytuacji i odruchów, zaczerpniętych z własnego doświadczenia.

II semestr to rozwinięcie pracy z wykorzystaniem tekstu literackiego

Literatura:

Viola Spolin "Improvisation for the theatre"

Peter Brook "Naga przestrzeń"

Stephen Book "Podręcznk dla aktorów"

Uta Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

Konstanty Stanisławski "Praca aktora nad rolą"

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Krzysztof Ogłoza, Marta Rau
Prowadzący grup: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Krzysztof Ogłoza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia ćwiczeniowe budujące podstawy warsztatu aktorskiego: umiejętność przeprowadzenia procesu psychologicznego, postawienia konkretnego zadania aktorskiego, znalezienia się w sytuacji dialogowej z partnerem bez użycia tekstu literackiego w pierwszym semestrze i zderzeniu z literaturą w drugim

Pełny opis:

Podstawą zajęć jest praca nad budowaniem procesu psychologicznego jako podstawy pracy aktora. Studenci będą ćwiczyć się w umiejętności nazywania i stawiania sobie bardzo konkretnego zadania aktorskiego, inaczej mówiąc konkretyzowania co a nie jak załatwiać na scenie. Są to pierwsze kroki, zatem korzystając z własnych doświadczeń scenicznych, będę uruchamiać życie sceniczne i zarażać nim studentów, wykorzystując metody improwizacyjne zaczerpnięte z prac m.in. Violi Spolin, Keitha Johnstonea i Stephena Booka. Od początku studenci będą nastawieni na kontakt z partnerem i pracę z własną fizycznością i wrażliwością. Zajęcia składać się będą z rozgrzewek fizycznych, aby uczyć studentów higieny pracy z ciałem oraz z ćwiczeń zgodnie z w/w metodami.

I semestr to praca bez słowa, badanie bardzo podstawowych sytuacji i odruchów, zaczerpniętych z własnego doświadczenia.

II semestr to rozwinięcie pracy z wykorzystaniem tekstu literackiego

Literatura:

Viola Spolin "Improvisation for the theatre"

Peter Brook "Naga przestrzeń"

Stephen Book "Podręcznk dla aktorów"

Uta Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

Konstanty Stanisławski "Praca aktora nad rolą"

Keith Johnstone "Impro spontaniczne kreowanie świata"

Michaił A.Czechow "O technice aktora"

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Krzysztof Ogłoza, Marta Rau
Prowadzący grup: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Krzysztof Ogłoza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia ćwiczeniowe budujące podstawy warsztatu aktorskiego: umiejętność przeprowadzenia procesu psychologicznego, postawienia konkretnego zadania aktorskiego, znalezienia się w sytuacji dialogowej z partnerem bez użycia tekstu literackiego w pierwszym semestrze i zderzeniu z literaturą w drugim

Pełny opis:

Podstawą zajęć jest praca nad budowaniem procesu psychologicznego jako podstawy pracy aktora. Studenci będą ćwiczyć się w umiejętności nazywania i stawiania sobie bardzo konkretnego zadania aktorskiego, inaczej mówiąc konkretyzowania co a nie jak załatwiać na scenie. Są to pierwsze kroki, zatem korzystając z własnych doświadczeń scenicznych, będę uruchamiać życie sceniczne i zarażać nim studentów, wykorzystując metody improwizacyjne zaczerpnięte z prac m.in. Violi Spolin, Keitha Johnstonea i Stephena Booka. Od początku studenci będą nastawieni na kontakt z partnerem i pracę z własną fizycznością i wrażliwością. Zajęcia składać się będą z rozgrzewek fizycznych, aby uczyć studentów higieny pracy z ciałem oraz z ćwiczeń zgodnie z w/w metodami.

I semestr to praca bez słowa, badanie bardzo podstawowych sytuacji i odruchów, zaczerpniętych z własnego doświadczenia.

II semestr to rozwinięcie pracy z wykorzystaniem tekstu literackiego

Literatura:

Viola Spolin "Improvisation for the theatre"

Peter Brook "Naga przestrzeń"

Stephen Book "Podręcznk dla aktorów"

Uta Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

Konstanty Stanisławski "Praca aktora nad rolą"

Keith Johnstone "Impro spontaniczne kreowanie świata"

Michaił A.Czechow "O technice aktora"

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ogłoza, Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Ogłoza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne budujące podstawy warsztatu aktorskiego: umiejętność budowania procesu psychologicznego, powołania atmosfery, konfliktu, pracy z tekstem w oparciu o monolog wewnętrzny, a także definiowania, „co” a nie „jak” robić na scenie.

Pełny opis:

Celem edukacji przedmiotu jest wspomaganie studentów w rozwoju ich osobowości i wrażliwości scenicznej, a także wyposażenie ich w świadome posługiwanie się elementarnym warsztatem aktorskim. Wykorzystując różne metody improwizacyjne oraz ćwiczenia oparte na zróżnicowanych zasadach zaczerpniętych z metod m.in. Stephena Booka, Keitha Johnstonea czy Michaiła Czechowa uczestnicy zajęć będą podejmować fizyczne i umysłowe działania, których rezultatem ma być spontaniczność działania twórczego, otwartość w podejmowaniu ryzyka scenicznego oraz świadome aktorstwo. To pierwsze kroki, dlatego na początku studenci skupią się na pracy ze swoją fizycznością i wrażliwością oraz na kontakcie z partnerem i grupą. Trening aktorski obejmuje rozgrzewkę ruchową, podczas której uczniowie zapoznawani są z higieną ciała oraz ćwiczeniami według wyżej wymienionych metod. Korzystając z doświadczeń własnych lub wyobrażonych, studenci będę pracować nad:uruchamianiem i pobudzaniem wyobraźni, świadomością ciała oraz dostępem do emocjI. Przez doświadczanie konkretnych ćwiczeń będą zdobywać praktyczną wiedzę z zakresu: umiejętności budowania procesu psychologicznego, atmosfery, konfliktu, a także pracy z tekstem w oparciu o monolog wewnętrzny. Pierwszy semestr to praca bez słów, nauka podstawowych sytuacji i odruchów zaczerpniętych z własnego doświadczenia. Drugi semestr to rozwinięcie pracy z wykorzystaniem tekstu. Studenci będą uczyć się nazywania i stawiania konkretnego zadania aktorskiego, czyli definiowania, „co” a nie „jak” robić na scenie, a także rozwijać umiejętność dążenia i osiągania celu w zadaniu aktorskim.

Literatura:

Stephen Book "Podręcznk dla aktorów"

Michaił A.Czechow "O technice aktora"

Judith Weston "Reżyserowanie Aktorów"

Keith Johnstone "Impro spontaniczne kreowanie świata"

Uta Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

Viola Spolin "Improvisation for the theatre"

Konstanty Stanisławski "Praca aktora nad rolą"

Uwagi:

Zaliczenie odbywa się na podstawie aktywności, przygotowania do zajęć i obecności (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności). Spóźnienie powyżej 5 minut traktowane jest jako nieobecność. Materiał wskazany przez wykładowcę jest omawiany i zatwierdzany wspólnie ze studentami. Poza wskazaniem prowadzącego (np. dotyczącym lektury tekstu z nośnika elektronicznego) używanie telefonów jest zabronione. Telefony powinny mieć wyłączony dźwięk. Egzamin odbywa się w formie publicznego pokazu wobec komisji i studentów. W wyjątkowych wypadkach widownia może być ograniczona na wniosek wykładowcy. Wszelkie zmiany powyższych zasad możliwe są na podstawie pisemnego kontraktu między wykładowcą a studentami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)