Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie II
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wypracowanie przez studentów indywidualnego warsztatu reżysera teatru lalek w zakresie wstępnego przygotowania i opisania koncepcji przyszłego spektaklu teatralnego. Zajęcia mają charakter konwersatorium.

Pełny opis:

Semestr V i VI

analiza materiału literackiego

opis idei utworu

opis idei spektaklu

opis środków wyrazu scenicznego właściwych dla

przekazania opisanej idei

sporządzenie scenariusza teatralnego

Literatura:

1. M. Głowiński: Zarys teorii literatury

2. J. Degler: Wstęp do nauki o teatrze

3. E. Udalska: O dramacie

4. Craig: O sztuce teatru

5. Brook: Pusta przestrzeń

Zakres literatury ustala się po wyborze tematów opracowywanych przez studentów

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Potrafi opisać konwencje literackie, rozpoznaje style w sztuce i potrafi je zdefiniować, rozróżnia style gry aktorskiej, posiada wiedzę w zakresie najwybitniejszych osiągnięć myśli teatralnej (R_W5)

Opisując środki wyrazu scenicznego student potrafi wyjaśnić a tym samym wykazać się wiedzą w zakresie technologii stosowanych w teatrze (R_W6), (R_W7), (R_W13)

W zakresie aspektów prawnych związanych z zawodem reżysera, student potrafi je nazwać, zdefiniować i opisać (R_W8)

Wyciąga wnioski z wszelkich zjawisk natury artystycznej mających związek ze sztuką teatru i dziedzinami pokrewnymi i potrafi je przetworzyć na swój indywidualny sposób (R_W9)

W zakresie umiejętności (U) student:

Jako osobowość artystyczna konstruuje własne koncepcje artystyczne oraz wybiera sposób ich realizacji (R_U1)

Dokonuje wyboru materiału literackiego, samodzielnie ocenia jego walory teatralne, wybiera sposób adaptacji (R_U2)

Analizuje, ocenia, szacuje i argumentuje, swobodnie formułując wypowiedź na tematy z różnych dziedzin twórczości (R_U14)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Wykazuje kreatywność podejmując samodzielne, niezależne prace, zachowuje krytycyzm zbierając i analizując wszelkie, niezbędne informacje, formułuje własne idee z zachowaniem krytycznej argumentacji (R_K1)

Rozumiejąc teatr jako medium do wyrażania sądów, jest zdolny do refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą. (R_K5)

Metody i kryteria oceniania:

V sem. - Egzamin

VI sem. - Egzamin

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie egzemplarza reżyserskiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony tegoż egzemplarza podczas ustnego egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski, Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)