Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie I
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta umiejętności przygotowania profesjonalnego egzemplarza reżyserskiego, który mógłby posłużyć mu w realizacji spektaklu dyplomowego w zawodowych teatrach lalkowych. Zajęcia są kontynuacją nauczania z poprzedniego roku.

Dodatkowo w trakcie zajęć student powinien posiąść pełen zakres wiedzy dotyczący finansowych, marketingowych oraz prawnych aspektów zawodu reżysera.

Pełny opis:

Wybór tekstu, reżyserska analiza tekstu, przygotowanie zarysu inscenizacji.

Opracowanie eksplikacji reżyserskiej

Precyzyjne określenie zadań dla zespołu aktorskiego, scenografa, kompozytora i innych możliwych współtwórców spektaklu.

W trakcie dwóch semestrów, w różnej kolejności, i w zależności od indywidualnych predyspozycji, oczekiwań, potrzeb i osobowości danego studenta, opracowywane będą egzemplarze reżyserskie w oparciu o wybrane teksty.

Literatura:

1. Arystoteles - Poetyka

2. E. Udalska - O dramacie T 1 - 3

3. J. Degler - Wstęp do nauki o teatrze T 1 - 3

4. I. Sławińska - Sceniczny gest poety

5. I. Sławińska - Odczytywanie dramatu

6. Ch. Blame - Wprowadzenie do nauki o teatrze

7. A Ubersfeld - Czytanie teatru

8. M. Gorczaków - Lekcje reżyserii Stanisławskiego

9. Z. Strzelecki - Polska plastyka teatru

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Znając tradycyjną i współczesną dramaturgię /w tym sztuki dla dzieci/ potrafi wybrać interesujące teksty.(R_W4)

Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu literatury pisanej na potrzeby teatru. Zna też możliwości pozyskiwania nowych tekstów. (R_W1)

Posiada wiedzę na temat prawnych, marketingowych i finansowych aspektów zawodu reżysera( R_W8)

W zakresie umiejętności (U) student:

Potrafi opracować scenariusz widowiska teatralnego nie tylko w oparciu o dramaty. Umie na potrzeby teatru czerpać inspirację z prozy, poezji i innych form literackich; potrafi też dramaturgicznie wykorzystać pozasłowne środki wyrazu (R_U1, R_U4)

Potrafi przeanalizować dany tekst, odkryć wpisane w tekst przesłanie lub odczytać je na nowo, znaleźć interesującą, adekwatną formę inscenizacyjną, określić zasadnicze zwrotne punkty dramaturgiczne, połączyć z wizją plastyczną; student potrafi zaadaptować tekst prozatorski na potrzeby sceny (R_U2)

Potrafi w formie krótkiej prezentacji zainteresować słuchaczy swoim przedsięwzięciem.(R_U12, R_U14)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Pracuje samodzielnie przygotowując i opisując nowatorskie realizacje teatralne (R_K1)

Potrafi twórczo dyskutować na temat zaprojektowanego przez siebie spektaklu, bronić swojej wizji, ale umie też zaakceptować krytyczne opinie po to, żeby umiejętnie wykorzystać je w ewentualnych zmianach koncepcyjnych (R_K3, R_K5)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru V - opracowanie wstępnej koncepcji zamiaru inscenizacyjnego zawierającego: uzasadnienie wyboru tematu, analiza dramaturgiczna, nazwanie konfliktu, określenie przestrzeni, która może być wykładnią konfliktu dramatycznego, określić funkcję postaci dramatycznych, określić styl i atmosferę spektaklu.

Egzamin - obrona przed komisją opisanej koncepcji

Zaliczenie semestru VI - przedstawienie pełnej koncepcji spektaklu zawierającego opis koncepcji rozpisanej na pełnym scenariuszu teatralnym.

Egzamin - obrona tego scenariusza przed komisją egzaminacyjną.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński, Anna Retoruk-Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kobrzyński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wojciech Kobrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)