Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie 1. Literatura dla dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SR01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie 1. Literatura dla dzieci i młodzieży
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym mają na celu wypracowanie przez studentów indywidualnego warsztatu reżysera teatru lalek w zakresie wstępnego przygotowania i opisania koncepcji przyszłego spektaklu teatralnego skierowanego do odbiorcy dziecięcego/młodzieżowego.

Pełny opis:

Pierwszy etap pracy na seminarium stanowi wybór materiału spośród klasycznych pozycji prozy dziecięcej/młodzieżowej. Na przestrzeni zajęć prowadzone są rozmowy na temat wybranego materiału, omawiane szeroko rozumiane konteksty dotyczące jego tematyki, tła obyczajowego, biografii autora, kulturowych odniesień. Podczas dyskusji, w których biorą udział wszyscy uczestnicy zajęć wyłania się ogólna koncepcja przedstawienia. Zgodnie z umową zawartą na pierwszych zajęciach, może ona odbiegać od oryginału, traktując go jako inspirację. Celem jest bowiem dostosowanie klasycznych, archetypicznych opowieści do wrażliwości współczesnego odbiorcy, stworzenie twórczej, obfitej w znaczenia wypowiedzi, a nie jedynie zaprojektowanie scenicznego przeniesienia tekstu literackiego.

Kiedy wyklarują się kierunki interpretacji wybranego materiału u poszczególnych studentów, do współpracy zaproszone zostaną uczestniczące w zajęciach studentki kierunku technologia teatru lalek. Studenci obu kierunków zobowiązani będą do odbywania spotkań w poszukiwaniu inspiracji wizualnych, a docelowo - wspólnej wizji plastycznej przedstawienia. Wyrobienie narzędzi niezbędnych do współpracy reżysera z osobami odpowiedzialnymi za warstwę wizualną przedstawienia jest jednym z celów zajęć seminaryjnych na semestrze V.

Podlegający ocenie egzemplarz reżyserski powinien składać się z części badawczej zawierającej analizę materiału literackiego oraz towarzyszących mu kontekstów kulturowych oraz części interpretacji reżyserskiej składającej się z eksplikacji idei spektaklu, stworzenia planu zdarzeń, wyznaczenia miejsca i czasu akcji, określenia grupy docelowej odbiorców spektaklu, nazwania napędzającego fabułę konfliktu, opisu środków wyrazu scenicznego właściwych dla przekazania wyznaczonej idei (m.in. scenografia, kostiumy, animanty, muzyka, ruch sceniczny). W tym semestrze, ze względu na otwartą formułę podejścia do materiału wyjściowego, która w praktyce może wymagać współpracy z dramaturgiem, nie jest wymagane przygotowanie scenariusza przedstawienia, a jedynie opisu poszczególnych jego scen. Stworzenie adaptacji nie jest jednak wykluczone.

Równolegle do pracy nad reżyserskimi koncepcjami spektakli skierowanych do widza dziecięcego/młodzieżowego, w procesie zajęć konwersatoryjnych omawiane będą teksty źródłowe z zakresu antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, wiedzy o teatrze, performatyki, historii sztuki, psychologii a także reportażu. Bibliografię uzupełnią materiały audiowizualne prezentowane podczas zajęć. Interpretacja tych tekstów ma ułatwić studentom konieczne w zawodzie reżysera poruszanie się po świecie humanistyki, poszukiwanie kontekstów pogłębiających interpretację branego na warsztat materiału oraz budowanie złożonych znaczeniowo i estetycznie narracji.

Literatura:

1. Olga Tokarczuk, „Czuły narrator” (wykład noblowski) w: „Czuły narrator”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020,

2. Roland Barthes, „Światło obrazu. Uwagi o fotografii” (fragmenty), Wydawnictwo KR, Warszawa 1995,

3. Dorota Sajewska, „Studium i punctum. Wyspiański w garderobie teatralnej” w: „Obecność aktora. Wykłady otwarte”, Teatr Narodowy, Warszawa 2008,

4. Richard Schechner, „Performatyka. Wstęp” (fragmenty dot. liminalności i dramatu społecznego), Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006,

5. Johan Huizinga, „Homo ludens” (fragmenty), Czytelnik, Warszawa 1985,

6. Roger Caillois, Gry i ludzie” (fragmenty), Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997,

7. Michaił M. Bachtin, „Ludowe formy świąt karnawalowych” w: „Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- rozumie rozszerzone zagadnienia obejmujące nauki humanistyczne; zna elementy dzieła scenicznego (R_W01),

- rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz dysponuje poszerzoną wiedzą, która pozwoli mu na zbudowanie kontekstu historycznego i kulturowego w dziele teatralnym (R_W04),

- zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego (R_W08),

- rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego (R_W11),

- rozumie istotę procesów kulturowych, posiada umiejętność rozpoznawania wybranych elementów kultury materialnej poszczególnych epok, obszarów i warstw społecznych (R_W14);

W zakresie umiejętności (U) student:

- potrafi dysponować wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do kreowania koncepcji artystycznych; prezentować wysoko rozwiniętą osobowość twórczą umożliwiającą ich tworzenie i realizację (R_U01),

- potrafi zrozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza, samodzielnie ocenić tekst literacki i możliwości jego wykorzystania w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek (R_U02),

- umie wykorzystać nabyte doświadczenia w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności (R_U04),

- potrafi współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych; pełnić wiodącą rolę w pracy w grupie (R_U07),

- umie słuchać współpracowników i umie wykorzystywać ich uwagi dla realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny (R_U08),

- potrafi tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi z zakresu sztuk teatralnych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną (R_U12);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- jest gotowy na sformułowanie konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób (R_K03),

- jest gotowy do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą (R_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, napisanie egzemplarza reżyserskiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony tegoż egzemplarza podczas ustnego egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)