Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mała forma teatralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/MFT-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mała forma teatralna
Jednostka: Kierunek RTL rok IV
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok IV sem VIII
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia z zakresu przygotowania konceptu spektaklu w formie egzemplarza reżyserskiego, następnie realizacja jego założeń w małej formie inscenizacyjnej.

Pełny opis:

Semestr VII

Praca nad egzemplarzem reżyserskim, opracowanie dramaturgiczne , muzyczne, przygotowanie konceptu inscenizacji we współpracy ze studentami trzeciego roku kierunku technologii teatru lalek.

Semestr VIII

Realizacja małej formy teatralnej we współpracy ze studentami trzeciego roku technologii teatru lalek.

Literatura:

Bibliografia literatury koniecznej do zaliczenia przedmiotu powstaje po wyborze realizowanego materiału literackiego w wyniku indywidualnych prac analitycznych poprzedzających realizację sceniczną.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Identyfikuje i tłumaczy style gry aktorskiej, potrafi poddać analizie prace reżyserskie (w tym prace najnowszych trendów), a także osiągnięcia ich najwybitniejszych przedstawicieli (R_W5)

Charakteryzuje specyfikę prac artystycznych związanych ze specjalnością reżysera teatru lalek, jak również opisuje środki ekspresji i podstawy warsztatowe pokrewnych dyscyplin (R_W7, R_W9, R_W10, R_W14)

Rozróżnia możliwości różnych technik lalkowych, teatru przedmiotów, teatru maski i innych niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego oraz teatru ożywionej formy (R_W10)

W zakresie umiejętności (U) student:

Stosuje kryteria podporządkowane własnej koncepcji artystycznej zarówno w procesie analitycznym jak i realizacyjnym, ocenia możliwości realizacyjne (R_U1)

Rozpoznaje konstrukcję tekstu scenariusza, analizuje, wyprowadza wnioski, weryfikuje możliwości adaptacji tekstu literackiego na potrzeby teatru (R_U2)

Planuje pracę podległego mu zespołu, szacuje możliwości realizacyjne pomysłu, organizuje przebieg prac dzieląc je na poszczególne etapy (R_U6)

Wybiera sposób realizacji poprzez wskazanie konwencji, proponuje alternatywne rozwiązania w przypadku zaistniałych przeciwności, poddaje krytyce efekty poszczególnych etapów pracy, umie przedstawić konstruktywną argumentację dla swoich dążeń artystycznych (R_U4, R_U11)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Pracuje samodzielnie kierując pracą zespołu aktorskiego (R_K1, R_K2,R_K4,R_K6)

Jest wrażliwy i otwarty na inicjatywę podległego mu zespołu, wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, przestrzega zasad wywiązując się z zadań wynikających z odpowiedzialności za efekt końcowy pokazu (R_K1, R_K6)

Docenia pracę innych i jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób (R_K4)

Metody i kryteria oceniania:

Sem VII - zaliczenie,

Sem VIII - egzamin

• wykonanie określonej pracy praktycznej w formie prezentacji scenicznej opracowanej koncepcji przed komisją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia z zakresu przygotowania konceptu spektaklu w formie egzemplarza reżyserskiego, następnie realizacja jego założeń w małej formie inscenizacyjnej.

Pełny opis:

Semestr VII

Praca nad egzemplarzem reżyserskim, opracowanie dramaturgiczne , muzyczne, przygotowanie konceptu inscenizacji we współpracy ze studentami trzeciego roku kierunku technologii teatru lalek.

Semestr VIII

Realizacja małej formy teatralnej we współpracy ze studentami trzeciego roku technologii teatru lalek.

Literatura:

Bibliografia literatury koniecznej do zaliczenia przedmiotu powstaje po wyborze realizowanego materiału literackiego w wyniku indywidualnych prac analitycznych poprzedzających realizację sceniczną.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Malinowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)