Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dramaturgia ćwiczenia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/DC1-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramaturgia ćwiczenia I
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Przedmioty podstawowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem I
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami konstruowania scenariusza teatralnego, a w szczególności przybliżenie konstrukcji scenariusza opartego na trzech aktach. W pierwszym semestrze ćwiczeń studenci pracują nad rozwojem autorskich koncepcji, zaś w semestrze drugim realizują ćwiczenia dramaturgiczne na zasadach adaptacji istniejącego już dzieła literackiego.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami konstruowania scenariusza teatralnego, a w szczególności przybliżenie konstrukcji scenariusza opartego na trzech aktach. W pierwszym semestrze ćwiczeń studenci pracują nad rozwojem autorskich koncepcji, zaś w semestrze drugim realizują ćwiczenia dramaturgiczne na zasadach adaptacji istniejącego już dzieła literackiego.

Zajęcia łączą indywidualną pracę studentów z pracą zespołową, zakładającą doraźną konfrontację pomysłów w gronie uczestników zajęć.

Celem nadrzędnym jest wypracowanie umiejętności dramaturgicznych na potrzebę tworzenia utworów autorskich i adaptacji.

Semestr zimowy

- Dramaturgiczny potencjał anegdoty.

- Konstrukcja scenariusza opartego na trzech aktach.

- Formułowanie tematu scenariusza.

- Konstrukcja postaci.

- Konstrukcja świata przedstawionego.

- Budowanie konfliktu.

- Konstruowanie fabuły wokół określonego tematu.

- Rozwój postaci zgony z określonym tematem..

- Praca nad autorskim scenariuszem.

Semestr letni

- Sceniczna adaptacja dzieła plastycznego.

- Sceniczna adaptacja utworu muzycznego.

- Sceniczna adaptacja, krótkiego utworu literackiego.

- Sceniczna adaptacja utworu adresowanego do dzieci.

- Tworzenie scenariusza na podstawie istniejącego dzieła literackiego.

Zajęcia mogą być przeprowadzane stacjonarnie lub online.

Literatura:

- R. Robin, Jak napisać scenariusz filmowy.

- R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne.

- M. Wojtyszko, Krótki zarys męki twórczej.

- Problemy teorii dramatu i teatru, red. wybór i opracowanie J. Degler

- Frensham Raymond, Jak napisać scenariusz.

- Z. Hubner, Sztuka reżyserii.

- P. Péju, Dziewczynka w baśniowym lesie.

- W. Propp, Morfologia bajki.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

Zna i rozumie rozszerzone zagadnienia obejmujące nauki humanistyczne; zna elementy dzieła scenicznego;. R_W01

Zna i rozumie możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego R_W08

W zakresie umiejętności (U) student:

Potrafi zrozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza, samodzielnie ocenić tekst literacki i możliwości jego wykorzystania w procesie

budowania dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek R_U02

Potrafi realizować własne koncepcje artystyczne, przy pomocy umiejętności warsztatowych i z zakresu teatru lalek, jak i teatru dramatycznego,R _U09

Potrafi opanować ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają ciągły rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę; R_U10

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Student jest zdolny do wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści; R_K01

Student jest zdolny do podejmowania samodzielnych, niezależnych prac artystycznych, wykazując się przy tym:

− zbieraniem, analizowaniem i interpretowaniem informacji,

− wykorzystywanie nabytej wiedzy w procesie twórczym,

− umiejętnością kreacji artystycznej w warunkach ograniczonego dostępu do informacji

− inspirowaniem i organizowaniem procesu doskonalenia u partnerów scenicznych

− tworzeniem własnym metod uczenia się przez całe życie R_K04,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeni na podstawie przedstawionej pracy semestralnej w formie scenariusza lub zapisu przebiegu dramaturgicznego. Ocenie podlega również cały proces pracy nad scenariuszem w trakcie semestru.

 

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

I i II semestr - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami konstruowania scenariusza teatralnego, a w szczególności przybliżenie konstrukcji scenariusza opartego na trzech aktach. W pierwszym semestrze ćwiczeń studenci pracują nad rozwojem autorskich koncepcji, zaś w semestrze drugim realizują ćwiczenia dramaturgiczne na zasadach adaptacji istniejącego już dzieła literackiego.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami konstruowania scenariusza teatralnego, a w szczególności przybliżenie konstrukcji scenariusza opartego na trzech aktach. W pierwszym semestrze ćwiczeń studenci pracują nad rozwojem autorskich koncepcji, zaś w semestrze drugim realizują ćwiczenia dramaturgiczne na zasadach adaptacji istniejącego już dzieła literackiego.

Zajęcia łączą indywidualną pracę studentów z pracą zespołową, zakładającą doraźną konfrontację pomysłów w gronie uczestników zajęć.

Celem nadrzędnym jest wypracowanie umiejętności dramaturgicznych na potrzebę tworzenia utworów autorskich i adaptacji.

Semestr zimowy

- Dramaturgiczny potencjał anegdoty.

- Konstrukcja scenariusza opartego na trzech aktach.

- Formułowanie tematu scenariusza.

- Konstrukcja postaci.

- Konstrukcja świata przedstawionego.

- Budowanie konfliktu.

- Konstruowanie fabuły wokół określonego tematu.

- Rozwój postaci zgony z określonym tematem..

- Praca nad autorskim scenariuszem.

Literatura:

- R. Robin, Jak napisać scenariusz filmowy.

- R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne.

- M. Wojtyszko, Krótki zarys męki twórczej.

- Problemy teorii dramatu i teatru, red. wybór i opracowanie J. Degler

- Frensham Raymond, Jak napisać scenariusz.

- Z. Hubner, Sztuka reżyserii.

- P. Péju, Dziewczynka w baśniowym lesie.

- W. Propp, Morfologia bajki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarosz, Marta Rau
Prowadzący grup: Robert Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)