Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zadania aktorskie z przedmiotem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/ZAZP-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zadania aktorskie z przedmiotem
Jednostka: Kierunek ATL rok I
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty specjalności ATL
Przedmioty WSL/ATL rok I sem 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 3.50 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

 Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

 Rozpoznawanie specyfiki teatru przedmiotu.

 Uświadamianie różnych sposobów ożywiania przedmiotu

 Nauka konstruowania etiudy przedmiotowej

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Pełny opis:

Semetr I:

 Tworzenie wypowiedzi teatralnych w konwencji teatru przedmiotu

 Określenie tematu jako podstawy konstrukcji wypowiedzi scenicznej.

 Klasyfikacja przedmiotów - zasady

 Forma i treść przedmiotu

 Sposoby ożywienia przedmiotu - szukanie autonomicznego życia przedmiotów

 Szukanie atmosfery przedmiotu i atmosfery wypowiedzi artystycznej

 Język przedmiotów - nauka wysyłania czytelnych komunikatów do widza

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Semestr II:

 Tworzenie monografii, czyli scenicznego badania wybranej formy i tematu.

 Praca w grupie.

 Poszukiwanie różnorodnych scenicznych możliwości wybranej materii.

 Próby wyczerpania podjętego tematu poprzez różnorodne ujęcie go na scenie.

 Grupowe dyskusje nad wybranym problemem.

 Improwizacje z obraną materią.

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Literatura:

 Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

 Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

 J. Ch. Andersen „Baśnie”

 Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

 Bernarda Bielenia "Upodmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie aktora – proces przemiany na podstawie inscenizacji Miriam Olega Juriewa"

 Mateusz Smaczny "Świadomość ciała aktora lalkarza"

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

 Rozumie specyfikę teatru przedmiotu, dzięki czemu umiejętnie posługuje się różnymi konwencjami teatru przedmiotu tworząc małe wypowiedzi sceniczne (SATL_W03);

 Zna możliwości teatru przedmiotu w teorii i w praktyce (SATL_W01);

 Rozumie zasady użycia i funkcjonowania przedmiotu jako środka wyrazu scenicznego a także rozumie problem scenicznego komponowania własnego ciała w korespondencji z przedmiotem. (SATL_W02).

W zakresie umiejętności (U) student:

 Świadomie tworzy autorskie wypowiedzi sceniczne w oparciu o środki ekspresji teatru przedmiotu (SATL_U02);

 Potrafi samodzielnie realizować własne wypowiedzi sceniczne w konwencji Teatru przedmiotu (SATL_U04);

 Zna zasady teatralnego ożywienia przedmiotu, umiejętnie posługuje się nimi na scenie i wie, jak samodzielnie doskonalić warsztat w zakresie animacji przedmiotów(SATL_U03).

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

 Łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując ją przy tworzeniu własnych wypowiedzi scenicznych (K_K03);

 Funkcjonuje jako artysta z zachowaniem wszelkich zasad etyki obowiązujących w środowisku teatralnym, skutecznie odnajduje się w pracy w grupie i rozumie problem odpowiedzialności zbiorowej (K_K08);

 Podejmuje refleksję na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą (SATL_K02);

 Wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (K_K01);

 Analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie (K_K10).

Metody i kryteria oceniania:

I sem. - Zaliczenie

II sem. - Egzamin

I sem.

 Obecność na zajęciach;

 Aktywny udział w przygotowywaniu i pokazach etiud w trakcie całego semestru, -

 Sprawność w tworzeniu wypowiedzi scenicznych w różnorodnych konwencjach teatru przedmiotu,

 Sprawność w posługiwaniu się różnymi konwencjami ożywiania przedmiotów.

II sem.

 Aktywny udział w grupowej analitycznej pracy nad wybranym problemem

 Wartość artystyczna końcowego pokazu egzaminacyjnego

 Efektywność pracy w grupie

 Sprawność w realizowaniu aktorskich zadań w obrębie grupowych zadań.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

Rozpoznanie specyfiki teatru przedmiotu.

Uświadomienie różnych sposobów ożywienia przedmiotu

Nauczenie konstruowania etiudy przedmiotowej

Pełny opis:

"Żywioł"

- określenie tematu jako podstawy konstrukcji

wypowiedzi scenicznej.

- klasyfikacja przedmiotów - zasady

- forma i treść przedmiotu

- sposoby ożywienia przedmiotu - szukanie autonomicznego

życia przedmiotów

- szukanie atmosfery przedmiotu i wypowiedzi artystycznej

Literatura:

1. Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

2. Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry

aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim

w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

3. J. Ch. Andersen „Baśnie”

4. Włodzimierz Pawluczuk „Żywioł i forma”

5. Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin
Skrócony opis:

Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

Dalsze rozpoznanie specyfiki teatru przedmiotu.

Praca w grupie.

Teatralna monografia formy i tematu.

Pełny opis:

 Tworzenie monografii, czyli scenicznego badania wybranej formy i tematu.

 Praca w grupie.

 Poszukiwanie różnorodnych scenicznych możliwości wybranej materii.

 Próby wyczerpania podjętego tematu poprzez różnorodne ujęcie go na scenie.

 Grupowe dyskusje nad wybranym problemem.

 Improwizacje z obraną materią.

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Literatura:

 Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

 Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

 J. Ch. Andersen „Baśnie”

 Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

 Bernarda Bielenia "Upodmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie aktora – proces przemiany na podstawie inscenizacji Miriam Olega Juriewa"

 Mateusz Smaczny "Świadomość ciała aktora-lalkarza, próba analizy motoryczności aktorskiej oraz jej przełożenia na motoryczność lalki w oparciu o rolę Gustawa w spektaklu Śluby panieńskie w reżyserii Artura Dwulita"

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

 Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

 Rozpoznanie specyfiki teatru przedmiotu.

 Uświadomienie różnych sposobów ożywienia przedmiotu

 Nauczenie konstruowania etiudy przedmiotowej

Pełny opis:

 Tworzenie wypowiedzi teatralnych w konwencji teatru przedmiotu

 Określenie tematu jako podstawy konstrukcji wypowiedzi scenicznej.

 Klasyfikacja przedmiotów - zasady

 Forma i treść przedmiotu

 Sposoby ożywienia przedmiotu - szukanie autonomicznego życia przedmiotów

 Szukanie atmosfery przedmiotu i atmosfery wypowiedzi artystycznej

 Język przedmiotów - nauka wysyłania czytelnych komunikatów do widza

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Literatura:

 Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

 Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

 J. Ch. Andersen „Baśnie”

 Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

 Bernarda Bielenia "Upodmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie aktora – proces przemiany na podstawie inscenizacji Miriam Olega Juriewa"

 Mateusz Smaczny "Świadomość ciała aktora-lalkarza, próba analizy motoryczności aktorskiej oraz jej przełożenia na motoryczność lalki w oparciu o rolę Gustawa w spektaklu Śluby panieńskie w reżyserii Artura Dwulita"

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

 Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

 Rozpoznanie specyfiki teatru przedmiotu.

 Uświadomienie różnych sposobów ożywienia przedmiotu

 Nauczenie konstruowania etiudy przedmiotowej

Pełny opis:

 Tworzenie wypowiedzi teatralnych w konwencji teatru przedmiotu

 Określenie tematu jako podstawy konstrukcji wypowiedzi scenicznej.

 Klasyfikacja przedmiotów - zasady

 Forma i treść przedmiotu

 Sposoby ożywienia przedmiotu - szukanie autonomicznego życia przedmiotów

 Szukanie atmosfery przedmiotu i atmosfery wypowiedzi artystycznej

 Język przedmiotów - nauka wysyłania czytelnych komunikatów do widza

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Literatura:

 Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

 Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

 J. Ch. Andersen „Baśnie”

 Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

 Bernarda Bielenia "Upodmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie aktora – proces przemiany na podstawie inscenizacji Miriam Olega Juriewa"

 Mateusz Smaczny "Świadomość ciała aktora-lalkarza, próba analizy motoryczności aktorskiej oraz jej przełożenia na motoryczność lalki w oparciu o rolę Gustawa w spektaklu Śluby panieńskie w reżyserii Artura Dwulita"

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Cempura, Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Maciej Cempura, Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)