Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie współczesnego teatru i stratergie dramaturgiczne XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/TWT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie współczesnego teatru i stratergie dramaturgiczne XX w.
Jednostka: Kierunek ATL rok IV
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 7
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy na temat przemian w postrzeganiu i uprawianiu teatru w XIX i XX wieku i ich społeczno-kulturowych uwarunkowań; a także – dzięki orientacji w stylach, stylistykach etc. – zdobycie podstawowych umiejętności analizy i interpretacji dzieła teatralnego.

Pełny opis:

Semestr zimowy

1. Wstęp, czyli o co chodzi z tymi „izmami”?

2. Najważniejsze tendencje w teatrze europejskim od starożytności do romantyzmu

3. Wiek XIX i początek epoki manifestów

4. Wielka Reforma Teatru

5. Artysta teatru. Stanisław Wyspiański

6. Teatralne i parateatralne eksperymenty z okresu klasycznej awangardy

7. Poszukiwanie granic teatru. Stanisław Ignacy Witkiewicz

Semestr letni

8. Jerzy Grotowski i jego dziedzictwo

9. Tadeusz Kantor i jego dziedzictwo

10. Teatr reżyserów-inscenizatorów – Polska

11. Teatr reżyserów-inscenizatorów – świat

12. Teatr postdramatyczny, czyli rozbicie widowiska

13. Zwrot performatywny, czyli wszystko może być widowiskiem

14. Podsumowanie i zaliczenie kursu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

– Stanisław Wyspiański, Hamlet;

– Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze;

– wybór pozostałych lektur obowiązkowych jest uzależniony od rozmów ze studentami.

Literatura uzupełniająca:

– Kazimierz Braun, Wielka Reforma Teatru w Europie: ludzie, idee, zdarzenia, Ossolineum, Wrocław 1984;

– Krzysztof Pleśniarowicz, Przestrzenie dezilzuji, Universitas, Kraków 1996;

Przeciw konwencjom, red. Marta Fik, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1994;

Świadomość teatru, red. Wojciech Dudzik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

– seria „Teorie Współczesnego Teatru”, red. Konstanty Puzyna, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu kursu student powinien:

– [A W4] znać i rozumieć podstawowe nurty i tendencje w historii teatru polskiego i europejskiego w wieku XIX i XX oraz mieć orientację w poświęconym im piśmiennictwie;

– [A W5] orientować się w dokonaniach wybranych wybitnych artystów teatru;

– [A W14] być świadomy zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów.

Umiejętności

Po zakończeniu kursu student powinien:

– [A U2] rozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza i potrafić samodzielnie ocenić tekst literacki i możliwości jego adaptacji na potrzeby teatru;

– [A U13] mieć umiejętność myślenia o scenariuszu w sposób umożliwiający mu twórcze odejście od zapisanego tekstu;

– [A U14] umieć swobodnie wypowiadać się o rozmaitych formach i typach inscenizacji i poddawać je analizie.

Kompetencje personalne i społeczne

Po zakończeniu kursu student powinien:

– [A K2] być zdolny otwartego i twórczego odbierania dzieł teatralnych;

– [A K4] potrafić sformułować konstruktywną krytykę w stosunku do działań i realizacji innych osób;

– [A K5] być zdolny do podjęcia refleksji na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań własnej profesji.

Metody i kryteria oceniania:

– dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach;

– aktywne uczestnictwo w zajęciach;

– dodatkowa praca pisemna w przypadku niespełnienia powyższych warunków;

– egzamin ustny na koniec kursu (po dwóch semestrach)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Mateusz Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Mateusz Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Mateusz Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Mateusz Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Konrad Szczebiot
Prowadzący grup: Konrad Szczebiot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Konrad Szczebiot
Prowadzący grup: Konrad Szczebiot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)