Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Taniec współczesny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/TW-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Taniec współczesny
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć są: rozwinięcie umiejętności ruchowych z techniki tańca współczesnego; rozwijanie wyobraźni ruchowej, nabycie świadomości dotyczącej możliwości własnego ciała z uwzględnieniem m.in. aktywnej postawy, właściwego oddychania, umiejętności izolowania ruchu poszczególnych części ciała, użycia jego ciężaru, pędu i zawieszenia, prawidłowości wypływania impulsów, podejmowania ryzyka i wtapiania się w podłogę, wykorzystania siły odśrodkowej, pędu, etc.; wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy indywidualnej i grupowej oraz tworzenia oryginalnych układów choreograficznych na podstawie zdobytej wiedzy.

Pełny opis:

Semestr V

- Improwizacja ruchowa

- Różne sposoby uruchamiania ciała (ćwiczenia na wyobraźnię ruchową oraz odkrywanie własnych możliwości ruchowych)

- Łączenie ćwiczeń w kombinacje ruchowe

- Technika tańca współczesnego - ćwiczenia o różnej skali trudności, wykonywane w narzuconych kombinacjach ruchowych

- Tworzenie krótkich form choreograficznych z wykorzystaniem poznanych metod

Semestr VI

- Technika tańca współczesnego - ćwiczenia o różnej skali trudności, wykonywane w narzuconych kombinacjach ruchowych.

- Improwizacja kontaktowa (solo, duety, praca grupowa)

- Świadome realizowanie zadań ruchowych w przestrzeni z odpowiednimi jakościami dynamicznymi

- Technika tańca współczesnego (praca w parach)

- Tworzenia oryginalnych układów choreograficznych w technice tańca współczesnego.

Literatura:

- Turska I., Krótki zarys historii tańca i baletu, Warszawa 1983

- Barba E., Savarese N., Sekretna Sztuka Aktora, Wrocław 2005

- Iyengar B. K. S., Joga, PWN 1990

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- K_W06: ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych

W zakresie umiejętności (U) student:

- K_U01: używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

- K_U04: posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną

- K_U06: posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

- K_U07: stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu

- SATL_U03: opanował ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają ciągły rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- K_K05: świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

V sem. – Zaliczenie

VI sem. – Zaliczenie

- frekwencja

- zaangażowanie

- znajomość i umiejętność wykonania układów tanecznych wykonywanych podczas zajęć

- przygotowanie krótkiej formy choreograficznej (etiudy) na podstawie materiału poznanego podczas zajęć z uwzględnieniem własnych propozycji studentów

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Graczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Tomasz Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Rozwijanie indywidualnych umiejętności ruchowych, rozwijanie wyobraźni i świadomości ruchowej oraz kształcenie motoryki ciała w technice tańca współczesnego po przez naukę układów tanecznych.

Pełny opis:

Praca skoncentrowana będzie głównie na nauce układów ruchowych w technice tańca współczesnego z uwzględnieniem i świadomym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych w semestrze zimowym. Każde zajęcia będą podzielone na trzy części: rozgrzewkę, naukę techniki tańca współczesnego, rozciąganie.

Literatura:

- Barba E., Savarese N., Sekretna Sztuka Aktora, Wrocław 2005

- Iyengar B. K. S., Joga, PWN 1990

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Graczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Tomasz Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Rozwijanie indywidualnych umiejętności ruchowych, rozwijanie wyobraźni i świadomości ruchowej oraz kształcenie motoryki ciała w technice tańca współczesnego po przez naukę układów tanecznych.

Pełny opis:

Praca skoncentrowana będzie głównie na nauce układów ruchowych w technice tańca współczesnego z uwzględnieniem i świadomym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych w semestrze zimowym. Każde zajęcia będą podzielone na trzy części: rozgrzewkę, naukę techniki tańca współczesnego, rozciąganie.

Literatura:

- Barba E., Savarese N., Sekretna Sztuka Aktora, Wrocław 2005

- Iyengar B. K. S., Joga, PWN 1990

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)