Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr ożywionej formy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/TOF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr ożywionej formy
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty specjalności ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 5
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zbudowanie przez studentów małych form teatralnych, w których centralną rolę pełni użycie środków teatru ożywionej formy. Zadaniem studentów jest wybór tematu i stworzenie koncepcji proponowanej formy (także poszukiwania w obrębie konstrukcji lalek, projektu scenografii i kreacji przestrzeni teatralnej), oraz samodzielny wybór literatury, stanowiącej podstawę lub inspirację do pracy warsztatowej. Zajęcia z teatru ożywionej formy sumują dotychczasowe doświadczenia studentów z zakresu gry aktorskiej, umiejętności animacyjnych, plastyki ruchu oraz umiejętności muzyczno-wokalnych. Program zajęć może być realizowany w systemie on-line. Wówczas materiałem egzaminacyjnym stanie się krótka forma filmowa oparta o elementy normalnego trybu zajęć.

Pełny opis:

Semestr V, VI

Przygotowanie małej formy teatralnej w oparciu o zebrane inspiracje (np. tekst dramatyczny, utwór muzyczny, obraz).

Wprowadzenie przybliżające teoretyczne i praktyczne aspekty budowania dłuższej wypowiedzi scenicznej:

 samodzielna konstrukcja scenariusza teatralnego oraz dobór odpowiednich środków inscenizacyjnych do jego realizacji;

 analiza zależności oraz zastosowanie praktyczne wszystkich elementów składowych dzieła teatralnego: plastyki, muzyki, ruchu, animacji, światła;

 dostosowanie wszystkich aspektów widowiska do właściwego adresata danej wypowiedzi teatralnej;

 samodzielne budowanie partytury scenicznej;

 samodzielne budowanie roli w oparciu o środki aktorskie oraz środki teatru lalek;

 efektywna współpraca, organizacja oraz podział pracy w grupie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć :

1. H. Ryl, Warsztat teatru lalek, w: praca zbiorowa Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne, COMUK, Warszawa 1979;

2. A. Racinet - The complete costume history, Taschen, Koln, 2003

3. Limon J., Między niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.

4. Fischer-Lichte E., Estetyka performatywności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008

5. A. Mindell, O pracy ze śniącym ciałem. Psychologia zorientowana na proces w praktyce, Agencja Wydawnicza Tu, Warszawa 1991

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. H. Jurkowski - Szkice z teorii teatru lalek, POLUNIMA, Łódź 1993

2. R. Schechner - Performatyka, OBTJG Wrocław 2006

3. S. Book - Podręcznik dla aktorów, wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1.St. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, PZWS, Warszawa 1969

2. E. Barba, N. Saverese, Sekretna sztuka aktora

3. Lehmann H.-T., Teatr Postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

1. analizuje i zgłębia wzajemne relacje między teoretycznymi i prak¬tycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do własnego rozwoju artystycznego, tworząc autorski projekt własnej „małej formy” (SATL_W01);

2. pogłębia wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych dotyczących pokrewnych dyscyplin w zakresie niezbędnym do realizacji własnego projektu (SATL_W02);

3. poznaje możliwości różnych technik lalkowych, teatru przedmiotu, teatru maski i innych niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego oraz teatru ożywionej formy, dostosowuje elementy do własnego projektu - (SATL_W03);

4. Zna środki artystycznego wyrazu w nowoczesnym teatrze ożywionej formy , (jak również w teatrze w pojęciu całościowym), najnowsze, niekonwencjonalne rozwiązania sceniczne, mierzy się z nimi, stosuje jako element swojej wypowiedzi artystycznej (SALT_W05)

W zakresie umiejętności (U) student:

1. rozwija własną osobowość artystyczną; tworzy, realizuje i wyraża, własne koncepcje artystyczne; (K_UO1)

2. doskonali umiejętności potrzebne do ich realizacji w trakcie prób (SALT_UO3);

3. tworzy konstrukcję tekstu scenariusza rozumiejąc jego istotę (SALT_U01);

4. wykorzystuje szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnej koncepcji artystycznej (SALT_U04);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

1. podejmuje samodzielne, niezależne prace, wyka¬zując się przy tym: zbieraniem, analizowaniem i interpretowaniem informacji; rozwijaniem idei i formułowaniem krytycznej argumentacji; kieruje się przy tym wewnętrzną motywacją i własną organizacją pracy z zachowaniem zasad etyki obowiązującej w teatrze (SALT_K01);

2. w różnych sytuacjach efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy; w trakcie rozwiązywania problemów doskonali zdolność elastycznego myślenia, oraz opanowania w sytuacjach kryzysowych, wykorzystuje ją we współpracy z innymi realizatorami projektu (K_K03),(K_K05)

3 doskonali umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, co w szczególności dotyczy pracy zespołowej, potrafi przyjąć i wykorzystać krytykę do własnych potrzeb rozwoju artystycznego - (K_KO2)

4 umie zaprezentować, zareklamować zrealizowane zadanie w przystępny sposób, stosując poznane elementy technologii informacyjnych (K_K11)

Metody i kryteria oceniania:

V sem. - Egzamin

VI sem. - Egzamin

Egzamin praktyczny - publiczny pokaz przed komisją egzaminacyjną przygotowanej małej formy scenicznej, wykorzystującej środki teatru ożywionej formy.

Sposobem weryfikacji efektów kształcenia jest wystawienie oceny, która zawiera – proces wykonywania zadań aktorskich w obrębie zastosowanych kodów komunikacji scenicznej, a także proces tworzenia inscenizacji (konceptualnie i praktycznie) małej formy teatralnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Agnieszka Makowska, Marta Rau, Kamila Wróbel
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Agnieszka Makowska, Kamila Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Makowska, Błażej Piotrowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Agnieszka Makowska, Błażej Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Makowska, Błażej Piotrowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Agnieszka Makowska, Błażej Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Piotrowski, Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Błażej Piotrowski, Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Błażej Piotrowski, Marta Rau, Natalia Sakowicz, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Paula Czarnecka, Błażej Piotrowski, Natalia Sakowicz, Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)