Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/SM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty kierunkowe ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 7
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu: napisanie przez studenta pracy magisterskiej, której temat wynikać będzie z indywidualnych zainteresowań studenta.

Pełny opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie sposobu pisania pracy magisterskiej, zasad sporządzania przypisów i bibliografii, umiejętność wyszukiwania literatury przedmiotu i różnych sposobów jej wykorzystywania (cytowanie, referowanie, polemika).

Ustalanie tematów prac magisterskich oraz indywidualna praca ze studentem w zakresie wybranego tematu.

Pilotowanie postępów w pisaniu pracy magisterskiej, korygowanie błędów, akceptacja ostatecznego kształtu.

Jeśli zajdzie taka potrzeba - istnieje możliwość prowadzenia przedmiotu on-line.

Literatura:

Odmienny przy każdej pracy magisterskiej, w zależności od ustalonego tematu. Wykaz lektur znajduje się w każdej pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) absolwent:

Potrafi wynajdywać literaturę przedmiotu i korzystać z niej, A_W1

Zna zasady sporządzania przypisów i bibliografii, A_W2

Zdobywa wiedzę pozwalającą rozwinąć wybrany temat pracy magisterskiej, A_W3

W zakresie umiejętności (U) absolwent:

Definiuje wybrany temat pracy magisterskiej, potrafi stawiać tezy i udowadniać je, rozwijać temat zgodnie z przyjętym planem pracy, A_U4

Potrafi posługiwać się językiem naukowym w zakresie wymaganym przez temat pracy, A_U14

W zakresie kompetencji społecznych (K) absolwent:

Krytycznie i twórczo odnosi się do literatury przedmiotu, wyraża własne opinie (poparte pracą badawczą) i potrafi ich bronić w sposób merytoryczny, A_K1

Pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność, potrafiąc zarazem korzystać z rad i opieki merytorycznej promotora, A_K3, A_K5

Metody i kryteria oceniania:

po VII sem zaliczenie na podstawie dostarczonych prowadzącemu:

- bibliografii do pracy magisterskiej

- pełnego planu- spisu treści pracy magisterskiej

po VIII sem. dostarczrnie prowadzącemu I rozdziału pracy magisterskiej

po IX sem. – Zaliczenie, dostarczenie kompletnej pracy magisterskiej.

Weryfikacja bieżąca w trakcie kontroli postępów w pisaniu pracy

Ustny egzamin magisterski, obrona pracy magisterskiej

VII sem – 30 godz.

VIII sem. – 30 godz

IX sem – 30 godz.

30 pkt.

polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau, Karol Suszczyński, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Kamil Kopania, Karol Suszczyński, Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau, Karol Suszczyński, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Kamil Kopania, Karol Suszczyński, Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)