Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka interpretacji. Ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/SI-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka interpretacji. Ćwiczenia
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Doskonalenie umiejętności nabytych na poprzednich etapach studiów z zakresu umiejętności aktorskiej pracy z tekstem.

Pełny opis:

Studenci powinni swobodnie interpretować tekst zarówno w ramach szerokopojętych zadań aktorskich jak i podczas pracy z lalką. Zajęcia są uzupełnieniem zadań z teatru ożywionej formy, gry aktora w masce lub zadań wynikających z indywidualnych potrzeb studentów. Praca nad tekstem polega na analizie, która uzmysławia złożoność problematyki zawartej w wybranym utworze oraz pozwala wstępnie nakreślić zadanie, czyli motywację do wypowiedzenia tekstu i cel jaki ma zostać osiągnięty oraz na praktycznej pracy aktorskiej w trakcie której studenci przygotowują i prezentują propozycje interpretacji tekstu. Dzięki prawidłowo postawionym zadaniom emocje studentów uruchamiają się w sposób pozaświadomy. Studenci skupiając się na tym "co" mówią" (zamiast "jak" mówią) mają szansę na osiągnięcie prawdy scenicznej i uniknięcie sztuczności i grania emocji.

Literatura:

W zależności od indywidualnych prac zadań z teatru ożywionej formy, gry aktora w masce lub zadań wynikających z indywidualnych potrzeb studentów lub ich indywidualnych potrzeb.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_WO1 Student posiada gruntowną znajomość kanonu polskiej i światowej literatury pięknej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania

K_WO6 Student ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków wyrazu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych.

K_WO9 Student używa i miesza gatunki i style w celu podkreślenia współczesnej wymowy projektu artystycznego artystycznego w nawiązaniu do aktualnych wydarzeń z życia współczesnego.

Umiejętności

K_UO1 Student używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swojego działania , jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

K_UO2 Student analizuje tekst dramatyczny, scenariusz lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych

K_UO7 Student stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu.

K_UO8 Student samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi swobodnie czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych.

SATL_UO4 Student potrafi realizować własne koncepcje artystyczne przy pomocy umiejętności warsztatowych i rzemieślniczych zza kresu teatru lalek, jak i teatru dramatycznego.

Kompetencje społeczne:

K_KO5 Student świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej.

K_KO6 Student dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr V i VI zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bikowski, Łukasz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Ewelina Zawada
Prowadzący grup: Ewelina Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)