Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z lokalną społecznością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/PzLS-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z lokalną społecznością
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć sposób pracy artysty teatru w lokalnej społeczności. Poruszane będą kwestie zarówno inspirowania się kulturą lokalną na rzecz działań profesjonalnych m.in. czerpanie z ludowości, pieśni, opowieści, tańców, melodii, mitów na rzecz budowania profesjonalnych działań scenicznych jak również praca artysty w teatrze nieprofesjonalnym. Porozmawiamy o pracy artysty jako animatora, reżysera, terapeuty, pedagoga w środowisku dzieci, młodzieży, seniorów,osób stygmatyzowanych, grup zagrożonych marginalizacją, mniejszości. Ważną kwestią będzie teatr pogranicza oraz dziedzictwo kulturowe jako inspiracja działań teatralnych. Porozmawiamy o lokalnych ośrodkach kultury – zarówno instytucjonalnych jak również alternatywnych, prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia.

Pełny opis:

Semestr V, VI

Podczas zajęć zostanie podjęta problematyka:

- teatru zaangażowanego społecznie

- relacji artysty i widza

- edukacji przez teatr

- pedagogiki teatru

- spektakli i zjawisk artystycznych zainspirowanych społecznością lokalną

- specyfiki pracy w środowisku lokalnym

W ramach ćwiczeń studenci zaprojektują całość przedsięwzięcia artystycznego dla wybranej grupy ze społeczności lokalnej, bądź zainspirowanego społecznością lokalną (od projektu do realizacji).

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w lokalnych festiwalach oraz odbywania wizyt studyjnych w wybranych ośrodkach kultury.

Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w systemie online.

Literatura:

1. Herbert Read, Wychowanie przez sztukę, Wrocław 1976.

2. Katarzyna Piwońska, Inna ekonomia albo pedagog receptą na sukces teatru, https://e-teatr.pl/inna-ekonomia-albo-pedagog-recepta-na-sukces-teatru-a150947

3. Dariusz Kosiński, Performatyka W(y)prowadzenia, Kraków 2016.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Twórczość teatralną potrafi osadzić w szerokim kontekście - historycznym, kulturowym, ale przede wszystkim w kontekście problemów współczesnego społeczeństwa. (K_W04)

Student potrafi zdobywać wiedzę i krytycznie analizować problemy społeczności lokalnej i na tej podstawie budować twórczość teatralną. (K_W05)

Student posiada wiedzę niezbędną do wykonywania działań zawodowych z użyciem nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu, umożliwiającą pracę w przestrzeniach i warunkach nieteatralnych. (K_W10)

W zakresie umiejętności (U) student:

Potrafi stworzyć własny projekt artystyczny inspirując się elementami kultury lokalnej oraz angażujący społeczność lokalną. (K_U01)

Potrafi stworzyć scenariusz lub adaptację dostosowaną do potrzeb konkretnej grupy. (K_U02)

Potrafi pełnić rolę lidera - instruktora w grupie, znając podstawowe założenia pedagogiki teatru i terapii przez teatr. (K_U05)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Student gotów jest do prowadzenia grupy aktorów nieprofesjonalnych. (K_K03)

Student gotów jest do tworzenia własnych projektów artystycznych zainspirowanych współczesnymi problemami społeczeństwa lokalnego jak również dziedzictwem kulturowym. ((K_K09)

Student gotowy jest do pracy artystycznej w oparciu o etos zawodu aktora i twórcy mając na uwadze etykę troski w stosunku do spraw współczesnego społeczeństwa. ((K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Semestr V i VI - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Joanna Troc
Prowadzący grup: Joanna Troc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Joanna Troc
Prowadzący grup: Joanna Troc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Joanna Troc
Prowadzący grup: Joanna Troc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Joanna Troc
Prowadzący grup: Joanna Troc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)