Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pływanie ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/Pww-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pływanie ww
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Pływanie / Bieganie

Pływanie: Nauka i doskonalenie pływania. Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej. Nauczenie bezpiecznego obcowania z wodą. Wykazanie prozdrowotnych i ratowniczych wartości przedmiotu. Gotowość do pracy zdalnej , on- line.

Bieganie : Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej i rekreacyjnej. Zachęcanie do czynnego wypoczynku, na świeżym powietrzu z poszanowaniem praw przyrody, wzmacnianie swoich sił motorycznych.Gotowość do pracy zdalnej , on- line.

Pełny opis:

* Pływanie :

Semestr I

- grupa zerowa

1. Zasady bezpieczeństwa i organizacji zajęć.

2. Oswojenie z wodą w formie zabawowej i ścisłej.

3. Technika pływania kraulem na grzbiecie.

4. Skoki do wody z różnych pozycji.

5. Pokonywanie krótkich odcinków kraulem na piersiach.

- grupa zaawansowana

1. Zasady bezpieczeństwa i regulamin pływalni.

2. Różne rodzaje skoków do wody:

 brzeg

 słupek

 wieża

3. Doskonalenie techniki pływania kraulem na grzbiecie i na piersiach.

4. Eliminacja błędów w pływaniu stylem klasycznym.

5. Nauka nawrotów.

6. Pływanie na czas.

7. Doskonalenie startów z wody i ze słupka.

8. Pływanie na dystansie.

Semestr II

- grupa zerowa

1. Doskonalenie pływania kraulem na plecach, zwiększanie dystansu.

2. Nauka startu z wody.

3. Skoki do wody, skok startowy.

4. Eliminacja błędów w pływaniu kraulem na piersiach.

5. Nauka pływania stylem klasycznym.

6. Nawrót w stylu klasycznym.

7. Pływanie na dystansie 200 m wybranymi stylami.

- grupa zaawansowana

1. Doskonalenie poznanych stylów pływania.

2. Doskonalenie skoku startowego.

3. Skoki z wieży.

4. Pływanie ze zmienną intensywnością.

5. Zawody.

6. Koordynacja pracy rąk i nóg z oddechem w stylu motylkowym.

7. Pływanie pod wodą.

8. Przepłynięcie wybranym stylem 1000 m.

* Bieganie :

Semestr I

1. Wzmocnienie kondycji fizycznej :

a) szybkości

b) gospodarowanie własnymi siłami

c) wytrzymałość

2.Rodzaje startów

3.Technika biegów

4.Pokonywanie mety

5.Regulacja oddechu w biegach

Semestr II

6.Biegi charytatywne

7.Biegi na krótkich dystansach

8.Biegi na średnich dystansach

9.Biegi na długich dystansach

10. Umiejętność rozluźnienia .

Literatura:

Wszelka dostępna na rynku literatura poświęcona pływaniu oraz biegom. Strony internetowe poświęcone w/w tematyce.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

K_W06 - ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych; P7S_ WG/Sz

K_W10 - posiada wiedzę niezbędną do właściwego wykonywania działań zawodowych z użyciem nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu, umożliwiającą pracę w ramach wszelkich form scenicznych i studyjnych w otwartych i zamkniętych przestrzeniach o różnorodnej akustyce i kubaturze, Wykorzystuje rzetelną wiedzę dotyczącą kultury fizycznej i zdrowotnej

Ma orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w teatrze, dostosowuje się do nich, P7S_ WG/Sz

K_W11 - rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie, śpiewie i ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju, ma świadomość specyfiki pracy, w sposób szczególny angażuje swoje ciało i wykorzystuje w tym zakresie wiedzę z innych pokrewnych przedmiotów,P7S_ WG/Sz

W zakresie umiejętności (U) student:

K_U01 -używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze,posługuje się poznanymi formami ruchu przy realizacji zadań , P7S_UW/Sz

K_U06 - posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych , poznany ruch wykorzystuje do własnych kreacji, P7S_UW i P7S_UU/Sz

K_U07 - stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu, stosuje niektóre techniki do samodoskonalenia,

W sposób odpowiedni potrafi się zaprezentować P7S_UW i P7S_UU/Sz

K_U11 - elastycznie przystosowuje się do warunków towarzyszących różnorodnym występom publicznym; umiejętnie nawiązuje kontakt z publicznością wykorzystując go skutecznie i odpowiedzialnie ,P7S_ UK / Sz

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

K_K05 -świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej , podejmuje właściwe decyzje dotyczące jego prozdrowotnych zachowań. P7S_KK

K_K07 -Dorobek artystyczny buduje w oparciu o etos zawodu aktora i twórcy. Przestrzega zasady” fair- play” na boisku, scenie i w życiu społecznym.P7S_KR/H

K_K10 - analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie. Organizuje sobie czas aby rozwijać kondycję fizyczną swoją i kolegów, Promuje społecznie i kulturowe znaczenie aktywności fizycznej. Jest zdolny do wykorzystywania poznanych dyscyplin sportu do pracy scenicznej, .P7S_KO i .P7S_KR/Sz

Metody i kryteria oceniania:

Pływanie :

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach; początkująca i zaawansowana.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach, oraz pozytywnym zaliczeniu określonego stylu pływackiego i odpowiedniego dystansu, oraz /lub udokumentowanej samodzielnej pracy ( nagrania własne).

I sem - zal

II sem - zal

Bieganie :

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach, oraz pozytywnym zaliczeniu przebiegnięcia odpowiedniego dystansu, oraz /lub udokumentowanej samodzielnej pracy ( nagrania własne).

I sem - zal

II sem - zal

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Prowadzący grup: Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Bogusławski, Marta Rau, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Prowadzący grup: Ziemowit Bogusławski, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Pływanie / Bieganie

Pływanie: Nauka i doskonalenie pływania. Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej. Nauczenie bezpiecznego obcowania z wodą. Wykazanie prozdrowotnych i ratowniczych wartości przedmiotu. Gotowość do pracy zdalnej , on- line.

Bieganie : Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej i rekreacyjnej. Zachęcanie do czynnego wypoczynku, na świeżym powietrzu z poszanowaniem praw przyrody, wzmacnianie swoich sił motorycznych.Gotowość do pracy zdalnej , on- line.

Pełny opis:

* Pływanie :

Semestr II

- grupa zerowa

1. Doskonalenie pływania kraulem na plecach, zwiększanie dystansu.

2. Nauka startu z wody.

3. Skoki do wody, skok startowy.

4. Eliminacja błędów w pływaniu kraulem na piersiach.

5. Nauka pływania stylem klasycznym.

6. Nawrót w stylu klasycznym.

7. Pływanie na dystansie 200 m wybranymi stylami.

- grupa zaawansowana

1. Doskonalenie poznanych stylów pływania.

2. Doskonalenie skoku startowego.

3. Skoki z wieży.

4. Pływanie ze zmienną intensywnością.

5. Zawody.

6. Koordynacja pracy rąk i nóg z oddechem w stylu motylkowym.

7. Pływanie pod wodą.

8. Przepłynięcie wybranym stylem 1000 m.

* Bieganie :

Semestr II

6.Biegi charytatywne

7.Biegi na krótkich dystansach

8.Biegi na średnich dystansach

9.Biegi na długich dystansach

10. Umiejętność rozluźnienia .

Literatura:

Wszelka dostępna na rynku literatura poświęcona pływaniu oraz biegom. Strony internetowe poświęcone w/w tematyce.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Bogusławski, Marta Rau
Prowadzący grup: Ziemowit Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Bogusławski, Marta Rau
Prowadzący grup: Ziemowit Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)