Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy interpretacji wiersza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/PIW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy interpretacji wiersza
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty specjalności ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia składają się na wstępny kurs interpretacji dzieł pisanych wierszem mający na celu przygotowanie studentów do pracy z utworem poetyckim we współczesnym teatrze. Głównym celem zajęć jest uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczącej analizy utworu poetyckiego i przygotowania jego autorskiej aktorskiej interpretacji.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują pracę nad wybranymi utworami z polskiej i światowej poezji XX i XXI wieku. Studenci opracowują fragmenty tekstów pisanych wierszem wybranych w porozumieniu z wykładowcą lub przez wykładowcę.

Praca składa się z dwóch etapów. Pierwszy to analiza dotycząca budowy i rodzaju wiersza oraz analiza mająca uzmysłowić złożoność problematyki zawartej w wybranym utworze. Pierwszy etap pracy będzie również służył znalezieniu motywacji do wypowiedzenia danego tekstu oraz określeniu celu, jaki ma zostać osiągnięty.

Drugi etap zakłada przełożenie pracy analitycznej na praktykę. Studenci zaprezentują własne propozycje interpretacji tekstu. Wykładowca w trakcie obu faz pracy będzie omawiał propozycje studentów.

Zajęcia zakładają również przeprowadzenie wykładów systematyzujących wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z zakresu nauki o wierszu oraz ćwiczenia interpretacyjne na różnych typach wierszy. Studenci spróbują swych sił jako autorzy własnego wiersza inspirowanego obrazem, wydarzeniem lub muzyką.

Zajęcia z przedmiotu „wstęp do interpretacji wiersza” obejmują:

- wykład z zakresu podstaw poetyki

- warsztat z pisania własnych utworów

- wybór tekstów z pośród polskiej i światowej poezji XX i XXI wieku

- analiza interpretacyjna wybranych utworów

- budowanie własnych założeń interpretacyjnych utworu

- zwrócenie szczególnej uwagi na rolę podtekstu

- rodzaje i znaczenie kontaktu – wykład i ćwiczenia

- okoliczności założone – wykład i ćwiczenia

- ćwiczebne zmiany założeń interpretacyjnych rozwijające wyobraźnię i elastyczność aktorską

- aktorska prezentacja interpretacji wiersza

- improwizacja aktorska

Literatura:

1. S. Book, "Podręcznik dla aktorów", Warszawa 2007

2.A. Kulawik „Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego”, Kraków 1997

3. A. Kulawik "Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej", Kraków 2005

4. L. Pszczołowska " Dlaczego wierszem", Warszawa 2003

Wybór literatury w zależności od doboru repertuaru.

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy Student:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii dzieła literackiego (K_W01, K_W05)

- zna podstawowe zasady dotyczące mówienia wierszem (K_W05, K_W10)

- rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie (K_W11)

Z zakresu umiejętności Student:

- dokonuje samodzielnej analizy treściowej i formalnej utworu (K_U02)

- świadomie posługuje się narzędziami interpretacyjnymi, takimi jak intonacja, akcent, fraza, etc. (K_U06, K_U07)

- umie stworzyć aktorską autorską interpretację utworu (K_06)

- posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcją artystyczną (K_U04)

- umie nawiązać kontakt z partnerem i/lub widzem (K_U11)

Z zakresu kompetencji Student:

- wykazuje kreatywność w pracy (K_K04)

- jest otwarty na poglądy innych (K_K01, K_K06)

- otwarcie wyraża własne zdanie z poszanowaniem godności innych studentów (K_K02, K_K03)

- dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K06)

- wykazuje się dyscypliną pracy w grupie (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie publicznego pokazu podczas którego student przedstawia aktorską interpretację wybranego wiersza.

Na ocenę końcową wpływa także cały proces pracy nad tekstem w trakcie semestru, zaangażowanie studenta w pracę indywidualną i grupową, stosunek do przedmiotu, postępy w kształceniu.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bikowski, Łukasz Lewandowski, Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Marcin Bikowski, Łukasz Lewandowski, Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Katarzyna Siergiej
Prowadzący grup: Katarzyna Siergiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gajewska
Prowadzący grup: Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)