Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działania performatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/DP-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działania performatywne
Jednostka: Kierunek ATL rok IV
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 7
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot fakultatywny "Działania performatywne" ma na celu zgłębienie dynamicznego pojęcia sztuki performansu oraz analizę konkretnych działań performatywnych w formie konwersatorium oraz ćwiczeń praktycznych.

Pełny opis:

Zajęcia fakultatywne mają formę wymiennie: konwersatorium, wykładu oraz ćwiczeń praktycznych.

W pierwszym etapie studenci dzielą się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, spostrzeżeniami i wątpliwościami dotyczącymi sztuki performansu w Polsce i na świecie.

Kolejnym etapem zajęć jest wykład wprowadzający, podczas którego studenci zostają zapoznani z historią powstania, procesem przemian oraz charakterystyki współczesnych działań performatywnych.

W późniejszych etapach w ramach kontynuacji formy konwersatorium studenci weryfikują swoje przemyślenia i dobierają konkretny autorski temat, który na dany moment mają potrzebę zrealizować w formie performansu. Pod koniec semestru każdy student realizuje autorski konspekt działania performatywnego.

Literatura:

- Richard Schechner, "Performatyka. Wstęp"

Efekty uczenia się:

- student potrafi zdefiniować dynamiczne pojęcie performansu i sztuk performatywnych (K_K02, K_K06, SATL_K02);

- student zna historię powstania sztuki performansu, proces przemian działań performatywnych na przestrzeni lat oraz potrafi podać przykłady współczesnych artystów-performerów (K_W04, K_W09, K_K10, SATL_W04);

- student ma doświadczenie w tworzeniu autorskiego konspektu działań performatywnych. (K_W06, K_U01, SATL_W03, SATL_U04).

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia I semestru jest :

- zrealizowanie autorskiego konspektu działania performatywnego oraz jego obrona.

Praktyki zawodowe:

Możliwość zrealizowania praktyk w ramach współpracy z białostocką Galerią Arsenał (m.in. podczas performensów towarzyszącym wystawom) lub wzięcie udziału w działaniu performatywnym poprzez samodzielnego nawiązania współpracy przez studenta z dowolną instytucją w Białymstoku, w całej Polsce lub za granicą.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Marta Rau
Prowadzący grup: Paula Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot fakultatywny "Działania performatywne" ma na celu zgłębienie dynamicznego pojęcia sztuki performansu oraz analizę konkretnych działań performatywnych w formie konwersatorium, cyklu wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

Pełny opis:

Zajęcia fakultatywne mają formę wymiennie: konwersatorium, wykładu oraz ćwiczeń praktycznych.

W pierwszym etapie studenci dzielą się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, spostrzeżeniami i wątpliwościami dotyczącymi sztuki performansu w Polsce i na świecie.

Kolejnym etapem zajęć jest wykład wprowadzający, podczas którego studenci zostają zapoznani z historią powstania, procesem przemian oraz charakterystyki współczesnych działań performatywnych. W tym semestrze gościnnie poprowadzi ów cykl wykładów dr Kamil Kopania, który w II semestrze weźmie również udział w konwersatorium podsumowującym pracę nad autorskimi konspektami studentów.

W późniejszych etapach w ramach kontynuacji formy konwersatorium studenci weryfikują swoje przemyślenia i dobierają konkretny autorski temat, który na dany moment mają potrzebę zrealizować w formie performansu. Pod koniec semestru każdy student realizuje autorski konspekt działania performatywnego.

Na każdym etapie procesu pracy w ramach przedmiotu w I i II semestrze student ma możliwość zaczerpnięcia konsultacji reżysersko-scenograficznych z mgr. Marią Jolantą Żynel, która ma za sobą realizację działań performatywnych w Galerii Arsenał.

Literatura:

- Richard Schechner, "Performatyka. Wstęp"

Uwagi:

- Student ma prawo odmówić udziału (z przyczyn osobistych) w ćwiczeniach performatywnych proponowanych przez prowadzącą;

- Autorskie działanie performatywne studenta może, ale nie musi być zrealizowane w przestrzeni budynku Akademii Teatralnej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 14;

- Działanie performatywne studenta nie musi być zapowiedziane i ogłoszone przez BOTS;

- W autorskim działaniu performatywnym studenta mogą brać udział studenci IV roku, inni wykładowcy (w tym prowadzący przedmiot), inni pracownicy szkoły oraz osoby zaproszone z innych placówek (za zgodą władz i prowadzącej przedmiot);

- W przypadku potrzeby zaangażowania do autorskiego działania performatywnego studentów z roku I, II i III wymagana jest zgodza władz uczelni oraz opiekuna danego roku.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Marta Rau
Prowadzący grup: Paula Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)