Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szekspir

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szekspir
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębiona analiza Makbeta Williama Shakespeare’a, obejmująca genezę, konstrukcję, interpretację oraz przekłady dramatu.

Wykład

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębiona analiza Makbeta Williama Shakespeare’a, obejmująca genezę, konstrukcję, interpretację oraz przekłady dramatu.

Tematyka zajęć obejmuje:

1. Makbet na tle kanonu szekspirowskiego (geneza, konwencja, specyfika),

2. Pierwotne konteksty sztuki (teatralny, polityczny, światopoglądowy),

3. Analiza dramatu (konstrukcja postaci i fabuły, obrazowanie, instrumentalizacja, koncepcja sceny),

4. XX/ XXI-wieczne interpretacje Makbeta: wybór esejów krytycznych i inscenizacji,

5. Polskie przekłady Makbeta: zasoby i strategie tłumaczenia.

Literatura:

T e k s t p o d s t a w o w y:

Shakespeare, William, Macbeth. The Arden Edition of the Works of William Shakespeare. London: Bloomsbury, 2015. [Third Series]

P r z e k ł a d y (przegląd):

XIX-wieczne przekłady Makbeta w: Polski Szekspir UW (http:/polskiszekspir.uw.edu.pl)

Shakespeare, W., Makbet, przekł. Jan Kasprowicz, „Biblioteka Polska”, Warszawa 1924.

Shakespeare, W., Makbet, przekł. Zofia Siwicka, Książka i Wiedza, Warszawa 1950.

Shakespeare, W., Makbet, przekł. Krystyna Berwińska, PIW, Warszawa 1959.

Shakespeare, W., Makbet, przekł. Jerzy S. Sito, PIW, Warszawa 1972.

Shakespeare, W., Dzieła. Tragedia Macbetha, przekł. Maciej Słomczyński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.

Shakespeare, W., Makbet, przekł. Stanisław Barańczak, W drodze, Poznań 1992.

Shakespeare, W., Makbet, przekł. Antoni Libera, Noir sur Blanc, Warszawa 2002.

Shakespeare, W., Makbet, przekł. Piotr Kamiński, wstęp i komentarz Anna Cetera, WAB, Warszawa 2011.

L i t e r a t u r a k r y t y c z n a (wybór):

Braunmüller, A.R. Introduction to Macbeth. The New Cambridge Shakespeare. Cambridge, 1997.

Bloom, Harold, Shakespeare. The Invention of the Human. Riverhead Books 1998.

Cetera, Anna. „Makbet, czyli wylęg skorpionów” (wstęp i komentarz) w: W. Shakespeare, Makbet, przekł. Piotr Kamiński,. WAB, Warszawa 2011.

Clark, Sandra, Pamela Mason. Introduction to Macbeth. The Arden Edition of the Works of William Shakespeare. London: Bloomsbury, 2015.

Bolewski, J., Objawienie Szekspira, Biblioteka Więzi, Warszawa 2002.

Fabiszak, J., Marta Gibińska, Ewa Nawrocka (red.), Czytanie Szekspira, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Greenblatt, S., Shakespeare. Stwarzania świata, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2007.

Grzegorzewska, M., Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira, WUW, Warszawa 2007.

Komorowski, J., Piramida zbrodni. Makbet w kulturze polskiej 1790-1989, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002.

Kott, J., Szekspir współczesny, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1990 [1965].

Sugiera, M., Inny Szekspir, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

Żurowski, A., Czytając Szekspira, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Łódź 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student powinien znać:

1. uwarunkowania związane z teatrem elżbietańskim / jakubińskim (architektura, finansowanie teatru, obsada, konwencje teatralne),

K_W02 interpretuje filozoficzne przesłanki dla historycznie i paradygmatycznie odrębnych koncepcji starożytnego, nowożytnego i współczesnego dramatu europejskiego oraz europejskich zjawisk teatralnych, odczytuje i identyfikuje toposy oraz transformacje tradycyjnych form lub motywów we współczesnych inscenizacjach

2. genezę i konstrukcję Makbeta,

K_W03 rozpoznaje elementy dzieła teatralnego i jego strukturę

3. wybrane zagadnienia związane z recepcją dramatu (przekłady, słynne inscenizacje [m.in. Tron we krwi A. Kurosawy])

K_W10 określa główne kierunki i koncepcje filozoficzne w ich historycznym porządku, szczególnie w zagadnieniach korespondujących z problematyką teatru i dramatu, stanowiących ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczających narzędzi do ich rozumienia i analizy

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student powinien:

4. czytać tekst ze zrozumieniem,

K_U01 analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje oraz wiedzę pochodzące z różnych źródeł, aby doskonalić i rozwijać osobowość artystyczną do tworzenia własnych koncepcji artystycznych

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

5. opowiadać o tym, co przeczytał (streszczać, referować, intepretować),

K_U17 wypowiadać się w formie pisemnej (referat, esej, dysertacja naukowa, praca magisterska) na tematy teatralne, filmowe i literackie, jak i ustnej (eksplikacja koncepcji artystycznej przed zespołem teatralnym, dyrektorem teatru, wystąpienia publiczne na tematy teatralne)

6. rozumieć znaczenie poszczególnych scen,

7. rozumieć motywacje bohaterów i potrafić je zinterpretować,

8. rozumieć specyfikę poszczególnych tłumaczeń i konsekwencje strategii przekładu.

K_U10 zbudować zdarzenie teatralne, pozawerbalną strukturę konfliktu, określić działanie postaci, stosować wiedzę z zakresu konstruowania roli do prawidłowego budowania relacji interpersonalnych i napięć dramatycznych, opowiedzieć historię, używać czytelnych znaków scenicznych

Kompetencje

Po ukończeniu kursu student powinien umieć:

1. dopasować tłumaczenie do zamysłu inscenizacyjnego,

2. rozpoznać trudności inscenizacyjne stojące przed reżyserem dramatu szekspirowskiego.

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

K_U18 posługiwać się językiem obcym w zakresie tematyki teatralnej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na podstawie zagadnień podanych przez wykładowcę w trakcie zajęć (100%).

Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cetera-Włodarczyk, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Anna Cetera-Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cetera-Włodarczyk, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Anna Cetera-Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cetera-Włodarczyk, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Anna Cetera-Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cetera-Włodarczyk, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Anna Cetera-Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cetera-Włodarczyk, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Anna Cetera-Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)