Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestrzeń sceniczna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PS2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń sceniczna III
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki projektowania scenografii teatralnej.

Podniesienie poziomu świadomości roli komunikatu wizualnego w spektaklu.

Umiejętność transponowania założonych idei/myśli na obraz/znak/metaforę oraz konsekwentnego kreowania świata przedstawionego.

Umiejętność efektywnej i twórczej komunikacji ze scenografem.

Umiejętność czytania języka scenograficznego: planów sceny, wizualizacji, projektów, makiet.

Warsztat

Pełny opis:

Krótki opis modułu:

Projektowanie scenografii do spektaklu teatralnego - wieloetapowy proces twórczy od analizy źródeł, przez interpretację własną, gromadzenie inspiracji wizualnych do podjęcia decyzji inscenizacyjnych a następnie sprawdzenia ich w makiecie.

Zakres poszczególnych tematów:

1. Stworzenie koncepcji scenografii - przestrzeni i kostiumów do opery Piotra Czajkowskiego „Jolanta” na podstawie własnej analizy libretta oraz muzyki.

2. Wpisanie zaprojektowanej scenografii w zadaną przestrzeń Opery Nova w Bydgoszczy. Zbudowanie makiety.

3. Eksperymenty ze światłem. Fotografowanie zaprojektowanej przestrzeni.

Literatura:

"Jolanta" – opera Piotra Czajkowskiego z librettem Modesta Czajkowskiego, na podstawie dramatu duńskiego poety Henrika Herza Córka króla René.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

K_W05

operuje terminologią techniczną związaną z praktycznymi działaniami inscenizacyjnymi, dotyczącą realizacji dźwięku, światła, budowy dekoracji, architektury przestrzeni teatralnej oraz orientuje się w funkcjonowaniu urządzeń teatralnych

Umiejętności

Absolwent potrafi:

K_U02

analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U05

projektować przestrzeń sceniczną posługując się plastyką, oprawą świetlną, oprawą muzyczną, techniką teatralną

K_U06

posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U09

formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_U11

rozwiązywać problemy inscenizacyjne związane ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, magicznymi, cudownymi poprzez zastosowanie chwytów scenograficznych i technicznych, tricków iluzjonistycznych oraz posługiwać się metaforycznym skrótem w budowaniu znaczeń i wyrazu artystycznego

K_U17

wypowiadać się w formie pisemnej (referat, esej, dysertacja naukowa, praca magisterska) na tematy teatralne, filmowe i literackie, jak i ustnej (eksplikacja koncepcji artystycznej przed zespołem teatralnym, dyrektorem teatru, wystąpienia publiczne na tematy teatralne)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studenta nad dziełem podczas całego procesu twórczego -

artykułowania i obrony swoich koncepcji i wizji artystycznych oraz ocena ogólnej aktywności studenta na zajęciach - 60%

Ocena dzieła pod kątem wartości intelektualnej i plastycznej oraz zgodności z założeniami studenta - 40%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Katarzyna Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borkowska, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Katarzyna Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łagowska-Klata, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Justyna Łagowska-Klata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łagowska-Klata, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Justyna Łagowska-Klata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łagowska-Klata, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Justyna Łagowska-Klata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)