Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr jako narzędzie kulturoznawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/TjNK-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr jako narzędzie kulturoznawcy
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Grupa treści podstawowych WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie osób studiujących z pojęciem i procedurami analizy kulturowej w dziedzinie teatru - traktowaniem spektakli teatralnych jako "rozmówców w ramach pewnej kultury, z której się wyłoniły" (Mieke Bal), czyli zjawisk, które poszerzają wiedzę o społeczeństwie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie osób studiujących z pojęciem analizy kulturowej i zastosowaniem jej procedur w dziedzinie teatru - traktowaniem spektakli teatralnych jako "rozmówców w ramach pewnej kultury, z której się wyłoniły" (Mieke Bal), czyli zjawisk, które poszerzają wiedzę o społeczeństwie. Wybrane spektakle będą analizowane pod kątem szerokiego umocowania w tkance kulturowej, a przede wszystkim rozpatrywane jako "obiekty teoretyczne", czyli praktyki nie tylko poddające się analizie przy użyciu dostępnej wiedzy teoretycznej, ile same tę wiedzę produkujące i poszerzające. Rozmowa będzie prowadzona w ścisłym powiązaniu z rozpoznaniem specyfiki procedur performatywnych i mechanizmów teatralności. Proponowana perspektywa, tworzona przy wykorzystaniu trans-dyscyplinarnych narzędzi i metodologii, będzie skupiona wokół kilku kluczowych pojęć, jak "pamięć", "afekt", "wspólnota".

Literatura:

Podstawowa

Wybrane rozdziały z poniższych książek oraz artykuły:

Ernst Van Alphen, "Afektywne działania sztuki i literatury", przeł. Katarzyna Bojarska, w: Ernst Van Alphen, "Krytyka jako interwencja. Sztuka, pamięć, afekt", WUJ, Kraków 2019.

Mieke Bal, "Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych", Przeł. Marta Bucholc, NCK, Warszawa 2012.

Marvin Carlson, "The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine", Ann Arbor 2001.

Mateusz Chaberski, Anna Majewska, Piotr Morawski, Ida Ślęzak, "Ćwiczenia z relacyjności afektu. Scory, kompilacje, opowieści", "Dialog" 7-8/2022.

Astrid Erll, "Kultura pamięci. Wprowadzenie", przeł. Agata Teperek, WUW, Warszawa 2018.

Monika Kwaśniewska, "Pytanie o wspólnotę", WUJ, Kraków 2016.

oraz materiały dotyczące omawianego spektaklu.

Uzupełniająca:

Marta Bryś, "Doświadczenie postpamięci w teatrze" WUJ, Kraków 2020.

Monika Kwaśniewska, Katarzyna Waligóra, "Teatr brzydkich uczuć", WUJ, Kraków 2021.

Brian Massumi, "Autonomia afektu", przeł. Adam Lipszyc, "Teksty Drugie" 6/2013.

Michael Rothberg, "Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji", przeł. Katarzyna Bojarska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Studentka po zakończeniu kursu powinna:

K_W01 Scharakteryzować teatr jako społeczny instrument wytwarzania wiedzy.

K_W03 Zdefiniować wybrane pojęcia, jak np "pamięć zbiorowa" czy "afekt".

Umiejętności

Studentka po zakończeniu kursu powinna:

K_U03 Przeprowadzić analizę kulturową wybranego spektaklu.

K_U04 Wykorzystywać samodzielnie zaprezentowane na zajęciach metodologie i teksty teoretyczne.

Kompetencje społeczne

Studentka po zakończeniu kursu powinna:

K_K04 Uczestniczyć merytorycznie w dyskusji poświęconej analizie kulturowej dzieła teatralnego.

K_K01 Poszerzać swój warsztat teatrologiczny o narzędzia z innych dyscyplin.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze.

Zaliczenie na ocenę, na podstawie obecności, aktywności oraz pracy końcowej zrealizowanej w formie prezentacji ustnej lub pracy pisemnej (która powinna zawierać pomiędzy 10 tys,. a 15 tys. znaków ze spacjami).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT seminarium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)