Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Twórcze pisanie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/TwPis2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Twórcze pisanie 2
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/L
Przedmioty WOT/L rok II sem. 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest: przekazanie wiedzy na temat różnych stylów współczesnej polszczyzny; przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad i form retorycznych; przybliżenie studentom warsztatu pisarskiego i oratorskiego; opanowanie przez studentów różnych technik pisarskich; przećwiczenie ze studentami różnych form pisarskich i formuł stylistycznych;

Pełny opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter warsztatowy. Studenci zapoznają się z wiedzą na temat stylistyki oraz jej usytuowania w teorii żywej wypowiedzi (retoryki). Studenci ćwiczą rożne formy stylistyczne dyskutują nad przygotowanymi przez siebie tekstami na zadane tematy. Zajęcia stanowią przejście od podstawowych form pisarskich do pisarstwa artystycznego. Kończy je przygotowanie tekstu końcowego(esej,opowiadanie), który jest najważniejszym elementem oceny.

TWÓRCZE PISANIE

1. STYL i STYLE

2. ĆWICZENIA STYLISTYCZNE

3. ĆWICZENIA STYLISTYCZNE

4. ĆWICZENIA STYLISTYCZNE

5. ĆWICZENIA STYLISTYCZNE

6. RETORYKA A LITERATURA

7. INWENCJA i ELOKUCJA (ŚRODKI STYLISTYCZNE)

8. NARRATOR

9. NARRATOR I NARRATORZY

10. OPIS i JEGO KONWENCJE

11. OPIS POSTACI

12. OPIS POSTACI

13. OPIS POSTACI

14. OPIS MIEJSCA

15. OPIS MIEJSCA

16. OPIS MIEJSCA

17. OPIS SYTUACJI

18. OPIS SYTUACJI

19. OPIS SYTUACJI

20. OPIS EMOCJI

21. DIALOG

22. DIALOG

23. FUNKCJA WSTĘPU

24. ZAMKNIĘCIE CZYLI PUENTA

25. W KRĘGU FORM

26. OPOWIADANIE

27. NOWELA

28. ESEJ

29. FELIETON

30. RECENZJA JAKO FORMA LITERACKA

Literatura:

Lista lektur

Arystoteles, Retoryka

E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów

D. Butler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego

H. Bonheim, Retoryka klasyczna – dziś, „Teksty” 1976, nr 4-5

A. Budzyńska- Daca, J. Kwosek, Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów

Wyznania młodego pisarza

M. Korolko, Sztuka retoryki

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska

M. Kundera, Zasłona

H. Lausberg, Retoryka literacka

A. Markowski, Polszczyzna końca XX wieku

Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego

M. Meyer, M. M. Carrilho, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś

Ch. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka

W. Pisarek, Retoryka dziennikarska

R. Quennau, Ćwiczenia stylistyczne

Retoryka dawniej i dzisiaj, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 1-2

Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P.Wilczek

A. Schopenhauer, Erystyka

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Em. 1. Ma rozwiniętą świadomość językową – K_W19 P6S_WG

Em.2. Zna mechanizmy błędów językowych, gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych – K_W19 P6S_WG

Em.3. Ma świadomość twórczych możliwości języka w pracy literackiej, krytycznej i naukowej – K_W19 P6S_WG

Umiejętności:

Em.4. Umie wyszukiwać materiały do pracy literackiej, krytycznej lub naukowej – K_U02 P6S_UK

Em.5. Potrafi przygotować różne rodzaje tekstów literackich pisemnych (esej, opowiadanie, nowela, tekst do programu teatralnego) – K_U09, K_U15 P6S_UW P6S_UK

Em. 6. Potrafi uczestniczyć w dyskusji, umie wygłosić referat, odczyt – K_U07 P6S_UK

Kompetencje społeczne:

Em. 7. Uczestniczy – dzięki zdobytym umiejętnościom – w życiu teatralnym i literackim – K_K06 P6S_KO

Em. 8. Jest przygotowany do pracy w instytucjach teatralnych i artystycznych – K_K04 P6S_KO P6S_KR

Em. 9. Ma świadomość własnego poziomu literackiego i rozumie potrzebę dalszego doskonalenia swojego warsztatu – K_K01 P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia modułu jest :

a. uczestniczenie w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

b. przygotowanie zadanych tekstów warsztatowych (co najmniej 2/3)

c. napisanie pracy końcowej

Poza tymi obligatoryjnymi elementami przy ocenie liczy się aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)