Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika mowy I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TM1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika mowy I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

cele przedmiotu: Uscenicznienie wymowy poprzez: uwrażliwienie na dźwięki nieartykułowane i artykułowane, poprawa wad wymowy, usprawnienie oddechu, emisji głosu w mówieniu i artykulacji, poszerzenie świadomości językowej, zaznajomienie z polskimi normami wymowy scenicznej.

Pełny opis:

Semestr 1

1. Oddychanie (rozpoznawanie i eliminowanie napięć w ciele i aparacie mowy, elementy jogi, techniki relaksacyjne)

2. Narodziny dźwięku, dźwięk nieartykułowany i artykułowany

3. Formowanie samogłosek

4. Koordynacja ruchu i dźwięku

5. Dźwięczność mowy – rezonatory w mowie

6. Podstawy fonetyki polskiej, zapis fonetyczny jako nauka słuchania mowy

Semestr 2

7. Gimnastyka narządów mowy (eliminowanie wad wymowy)

8. Wymowa spółgłosek ( zwartych, szczelinowych, zwartoszczelinowych, półotwartych)

9. Technika artykulacji słowa (nagłos, śródgłos, wygłos)

10. Spowolnienie mowy, mowa potoczna i mowa sceniczna, przechodzenie od mowy do śpiewu

11. Nadawanie wagi i wyrazistości słowu ( proces myślowy i emocjonalny)

12. Zależność frazowania i oddychania

metody kształcenia:

egzamin w formie pokazu

kolokwium ustne

kolokwium pisemne

prezentacja w formie etiud aktorskich

kontrola przygotowanych projektów

kontrola efektów samodzielnych - indywidualnych i zbiorowych prób studentów

sprawdzanie zleconych zadań domowych

analiza nagrań audio i video

Literatura:

"Literatura podstawowa

Demel G., Wady wymowy (profilaktyka i korekcja), Warszawa 1979

Michałowska D., Podstawy polskiej wymowy scenicznej (skrypt PWST), Kraków 1994

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, wyd 2, Gdańsk 2000

Toczyska B., Sarabanda w chaszczach (ćwiczenia samogłosek), Gdańsk 1997

Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki ( wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej), Wrocław 2001

Literatura uzupełniająca

Dłuska M., Fonetyka polska, Kraków 1981

Kotlarczyk M., Sztuka żywego słowa, Gaudium,Lublin 2010;

Prawidła poprawnej wymowy polskiej, opracow. Z Klemensiewicz, wyd 8 poszerzone, Kraków 1995

Materiały do ćwiczeń - S. Barańczak, M. Strzałkowska, L.J. Kern, A Mickiewicz

Efekty uczenia się:

Wiedza (W): Student posiada wiedzę w zakresie fonetyki polskiej i norm wymowy scenicznej techniki mówienia w obrębie stylów i metod gry aktorskiej, konwencji teatralnych oraz środków technicznych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych K_W02, K_W06

Umiejętności (U) : Student używa pełni umiejętności warsztatowych w technikach mówienia artystycznego, takich jak: formowanie samogłosek, utrzymywanie dźwięczności w mowie, spowolnienie mowy, nadawanie wagi i wyrazistości słowu,(proces myślowy i emocjonalny), zależność frazowania i oddychania, ekspresja mowy w ruchu, łącząc je i kreując własne projekty twórcze jako indywidualność artystyczna.

Rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy na temat norm językowych, umiejętności i sprawności warsztatowych w zakresie techniki mowy; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych. K_U01

Doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu techniki i wyrazistości mowy, w celu poszerzania zdolności twórczych i wyrażania własnych koncepcji artystycznych, stosując techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu. K_U07, K_U08

Kompetencje społeczne (K):

Student rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy na temat norm językowych, umiejętności i sprawności warsztatowych w zakresie techniki mowy; przekazuje ją i wykorzystuje w pracy zespołowej przy projektach artystycznych. K_K01

Inspiruje i inicjuje prace warsztatowe w zakresie poszerzania wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie wyrazistości i techniki mowy; wykazuje dyscyplinę w planowaniu i organizowaniu prac zespołowych; wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów. K_K05

Metody i kryteria oceniania:

1 i 2 semestr – egzamin w formie pokazu przed komisją egzaminacyjną

obecność i aktywność na zajęciach

uczestniczenie w wyznaczonych konsultacjach logopedycznych

na ocenę wpływa stopień w jakim student przenosi wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu techniki i wyrazistości mówienia do wszystkich pokazów egzaminacyjnych w których student posługuje się mówieniem

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin
Pełny opis:

Z powodu pandemii zajęcia od połowy marca w systemie online.

Wykorzystanie zaistniałej sytuacji do użycia nowych narzędzi - nagrania audio i video. Omawianie zapisów.

Wysyłanie przed zajęciami plików z materiałem do pracy i instrukcją wykonywania ćwiczeń. Następnie sprawdzenie, omówienie i skorygowanie błędów.

Motywowanie do pracy przez zadawanie tzw. pracy domowej np. zapis fonetyczny tekstów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Pełny opis:

Z powodu pandemii zajęcia od połowy marca w systemie online.

Wykorzystanie zaistniałej sytuacji do użycia nowych narzędzi - nagrania audio i video. Omawianie zapisów.

Wysyłanie przed zajęciami plików z materiałem do pracy i instrukcją wykonywania ćwiczeń. Następnie sprawdzenie, omówienie i skorygowanie błędów.

Motywowanie do pracy przez zadawanie tzw. pracy domowej np. zapis fonetyczny tekstów.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczmarska-Ferenc, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)